ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย สวนดอกไม้แม่ริม

แดนเมฆหมอกบ้านรักไทย เยือนปายเสน่ห์แห่งขุนเขา วิถีเผ่ากะเหรี่ยงคอยาว เหนือหน้าหนาวดีต่อใจ

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย สวนดอกไม้แม่ริม

รหัส 007-0376
วันที่เดินทาง
ม.ค.65 - มี.ค.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
VietJet Air
ราคาเริ่มต้น
9,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
40 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเชียงใหม่ – จังหวัดเชียงใหม่ – สวนดอกไม้ แม่ริม – ปาย – สะพานประวัติศาสตร์ปาย – ปายแคนยอน – ถนนคนเดินปาย

05.00 : พร้อมกันที่สนามบิน สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 สายการบิน ไทยเวียดเจ็ทแอร์ (VZ) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน (มีมัคคุเทศก์เดินทางไปด้วยจากกรุงเทพฯ)

07.30 : นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยเที่ยวบินที่ VZ114 (ไม่มีอาหารบริการบนเครื่อง และไม่รวมน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง กรณีต้องการซื้อน้ำหนัก 15 กิโลกรัม ราคา 400 บาท/เที่ยว)

08.50 : เดินทางถึง สนามบินเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นำท่านเดินทางสู่ สวนดอกไม้ แม่ริม บริเวณอำเภอแม่ริมนี้ มีสวนดอกไม้มากมายหลากหลายสวน สวนที่มีชื่อเสียงมากอาทิ I love flower farm , สวนดอกไม้ลุงลพ , ไร่กลิ่นเกษร , สวนลุงจวนป้าใจ๋ , สวนดอกไม้ป้านกเอี้ยง แต่ละสวนก็จะมีดอกไม้จัดแต่งสวนที่แตกต่างกันไป เช่นดอกมากาเร็ต ดอกคัตเตอร์

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน (1) นำท่านเดินทางสู่ อำเภอปาย (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง) เป็นอำเภอขนาดใหญ่ทางตอนเหนือของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นที่รู้จักกันดีในด้านความงามของธรรมชาติ มิประเทศ เป็นที่ราบแอ่งกระทะ ล้อมรอบด้วยภูเขา มีดอยแม่ยะเป็นยอดดอยที่สูงที่สุด สูงประมาณ 2,005 เมตร มีแม่น้ำหลายสาย ได้แก่ น้ำปาย น้ำของ และน้ำแม่ปิงน้อย อีกทั้งมีลำห้วยอีกหลายสาย คือ ห้วยแม่เมือง ห้วยแม่เย็น และห้วยแม่ฮี้ ภูมิอากาศ อำเภอปาย มี 3 ฤดู คือ ฤดูหนาว อากาศหนาวจัดได้ถึง 2 องศาเซลเซียส บางวันมีหมอกลงหนาทึบ จนถึงเวลาประมาณ 11.00 น. ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายนของทุกปี ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน

นำท่านเดินทางสู่ สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย ตั้งอยู่ริมถนนสาย 1095  บริเวณกิโลเมตรที่ 88 ก่อนเข้าสู่ตัวเมืองปาย สะพานแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนประตูสู่อำเภอปาย สะพานแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยกองทหารประเทศญี่ปุ่น เพื่อใช้ข้ามแม่น้ำปายและลำเลียงเสบียงและอาวุธเข้าไปยังประเทศพม่า หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลง อำเภอปายจึงกลับคืนสู่ความสงบสุขอีกครั้งหนึ่ง โดยหลงเหลือไว้เพียงแต่สะพานแห่งนี้ว่า “สะพานประวัติศาสตร์” ในอดีตสะพานแห่งนี้ถูกสร้างด้วยไม้ แต่หลังจบสงครามได้เผาสะพานไม้นี้ทิ้ง และถูกสร้างขึ้นใหม่โดยใช้สะพานเหล็ก

นำท่านเดินทางสู่ ปายแคนยอน หรืออีกชื่อหนึ่งคือ กองแลน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยเกิดจากการทรุดตัวของดินบนภูเขาสูง ที่ถูกกัดเซาะเป็นร่องลึกคล้ายหน้าผา ติดต่อกันเป็นบริเวณกว้าง มีลักษณะคล้ายแพะเมืองผีของจังหวัดแพร่ แล้วยังเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองปาย และที่นี่ใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องปายอินเลิฟ  อีกด้วย

หลังจากนั้นนำท่านสู่ วัดพระธาตุแม่เย็น เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองปายมานาน บริเวณวัดเงียบสงบ ร่มรื่น มีจุดเด่นอยู่ที่พระพุทธรูปสีขาวขนาดใหญ่ อยู่บนภูเขามองเห็นได้ชัดจากตัว อ.ปาย โดยประวัติของวัดพระธาตุแม่เย็นไม่มีปรากฏว่าสร้างขึ้นในสมัยใด ด้านหลังโบสถ์เป็นที่ตั้งของเจดีย์เก่าหรือที่เรียกว่า “เจดีย์พระธาตุแม่เย็น” เป็นเจดีย์ทรงระฆังสีขาวฐานกลม สูงประมาณ 3 เมตร โดดเด่นที่ยอดฉัตรแบบเจดีย์พม่า นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางขึ้นมาชมและกราบไหว้พระนอน แล้วที่นี่ยังสามารถชมวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองปาย – แม่น้ำปายได้อีกด้วย นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินปาย เป็นตลาดกลางคืนที่มีของขายหลากหลายอย่างอาทิ เสื้อผ้า ของกิน ของที่ระลึก งานแฮนด์เมด ร้านอาหารท้องถิ่นมากมาย

เย็น : อิสระอาหารค่ำเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว

วันที่ 2 ม่อนหยุ่นไหล – จุดชมวิวดอยกิ่วลม – บ้านจ่าโบ่ – บ้านห้วยเสือเฒ่า (หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว) – วัดพระธาตุดอยกองมู – วัดจอคำ จองกลาง

เช้า : บริการอาหรเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) นำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิว หยุนไหล เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว อากาศหนาวเย็นอันเป็นเสน่ห์ของอำเภอปาย ยังร้องเรียกนักท่องเที่ยวจากทุกทิศ ให้เดินทางไปสัมผัส ยามเช้ามีทะเลหมอกให้ได้ชมกัน สมกับที่ผู้คนขึ้นไปแย่งพื้นที่ชมวิว บนจุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล สามารถมองเห็นตัวเมืองปาย และสายหมอกที่รวมตัวกันเป็นก้อนไหลเหมือนดังสายน้ำท่ามกลางหุบเขาในอำเภอปาย ได้อย่างงดงาม นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเดินทางขึ้นไปจุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล ประมาณ 05.30 น. เพื่อรับอากาศบริสุทธิ์ในยามเช้า และรอชมแสงแรกแย้มจากดวงอาทิตย์ อันอบอุ่นในยามเช้า ณ บนจุดชมวิว

นำท่านชม หมู่บ้านสันติชล หมู่บ้านจีนยูนนาน อยู่จากตัวอำเภอปายประมาณ 4.5 กิโลเมตร  รอบๆ หมู่บ้านเป็นวิวภูเขาสวยงาม ประชากรของหมู่บ้านรุ่นบุกเบิกเป็นชาวเขาเชื้อสายจีนยูนนานที่อพยพเข้ามาตั้งบ้านเรือนอยู่ในเมืองไทย และปัจจุบันก็ได้พัฒนาเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวคล้ายกับหมู่บ้านรักไทย จ.แม่ฮ่องสอน โดยที่ผู้คนยังมีการแต่งกายคงความเป็นเอกลักษณ์แบบชาวเขา รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีเดิมไว้

นำท่านแวะ จุดชมวิวดอยกิ่วลม ปาย-ปางมะผ้า หรือจุดชมวิวห้วยน้ำดัง ตั้งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง จุดชมวิวแห่งนี้เป็นจุดชมวิวที่มีความสวยงามเป็นอย่างมาก นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาสัมผัสกับอากาศเย็นบนยอดเขาสูง และวิวทะเลหมอกได้ในช่วง

นำท่านสู่ บ้านจ่าโบ่ ชื่อของชุมชนเล็กๆ ในอำเภอ ปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวลาหู่ที่ย้ายมาจากห้วยยาว นอกจากนี้ยังมีร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขา ที่เป็นแลนด์มาร์คที่นักท่องเที่ยวมาเยื่อนแล้วจะต้องแวะเช็คอินที่ร้านด้วยความเก๋ของร้านที่ต้องนั่งห้อยขาทานก๋วยเตี๋ยวพร้อมกับชมทัศนียภาพวิวหลักล้านที่สวยงามของทิวเขา

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน (3) นำท่านเดินทางสู่ บ้านห้วยเสือเฒ่า (หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว) การใส่ห่วงของชาวกะเหรี่ยงนั่นเชื่อว่ามาจากความกลัวเรื่องภูตผี และวิญาณ กลัวว่าจะภูตผีจะไม่พอใจ ให้เสือมากัดขย้ำคอ จึงใส่ห่วงไว้เพื่อป้องกันเสือ บ้างก็ว่าเป็นสัญลักษณ์ของชนเผ่า สามารถขอถ่ายรูปกับชาวกะเหรี่ยงคอยาวได้ ไม่มีค่าใช้จ่าย และบางร้านยังมีเครื่องแต่งกายชาวกะเหรี่ยงคอยาวให้เรายืมใส่อีกด้วยเช่น ห่วงคอ ชาวกะเหรี่ยงคอยาวที่หมู่บ้านนี้นิสัยดี ไม่ตื้อให้ซื้อของ ต้อนรับนักท่องเที่ยวดี

นำท่านสักการะ วัดพระธาตุดอยกองมู เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดิมมีชื่อเรียกว่า วัดปลายดอยประกอบ ด้วยพระธาตุเจดีย์ที่สวยงาม 2 องค์ พระเจดีย์องค์ใหญ่สร้างโดย จองต่องสู่ เมื่อ พ.ศ. 2403 เป็นที่บรรจุพระธาตุของ พระโมคคัลลานะ เถระ ซึ่งนำมาจากประเทศพม่า ส่วนพระธาตุเจดีย์องค์เล็กสร้างเมื่อ พ.ศ. 2417 โดยพระยาสิงหนาทราชา เจ้าเมืองแม่ฮ่องสอน คนแรก จากวัดพระธาตุดอยกองมูนี้สามารถมองเห็นภูมิประเทศและสภาพตัวเมืองแม่ฮ่องสอนได้อย่างชัดเจน

นำท่านเดินทางสู่ วัดจอคำ จองกลาง วัดจองคำและวัดจองกลาง เปรียบเสมือนวัดแฝด ด้วยตั้งอยู่ในกำแพงเดียวกัน เมื่อมองจากด้านหน้า วัดจองคำ จะอยู่ด้านซ้ายมือ ส่วนวัดจองกลางจะอยู่ทาง ขวามือ วัดจองคำและวัดจองกลางตั้งอยู่กลางเมืองแม่ฮ่องสอน และ เป็นเสมือนสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมืองไทใหญ่แห่งนี้ เพราะนอกจากความงดงาม ทางศิลปะแล้ว วัดทั้งสอง ยังเป็น ศูนย์กลางของกิจกรรมทางวัฒนธรรม และประเพณีของชาวแม่ฮ่องสอน

เย็น : บริการอาหารค่ำ

วันที่ 3 สะพานซูตองเป้ – ปางอุ๋ง – บ้านรักไทย – ตลาดวโรรส – สนามบินเชียงใหม่ – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

เช้า : บริการอาหรเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) นำท่านเดินทางสู่ สะพานซูตองเป้ เป็นสะพานไม้ไผ่ กว้าง 2 เมตร ยาวประมาณ 600 เมตร สร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาของพระภิกษุ สามเณร และชาวบ้าน โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ วัสดุที่ใช้หาได้ในท้องถิ่น เสาจากไม้เก่าของชาวบ้านปูพื้นด้วยไม้ไผ่ ทอดยาวจากสวนธรรมภูสมะถึงหมู่บ้านกุงไม้สัก ผ่านลำน้ำแม่สะงา ผ่านทุ่งนาของชาวบ้าน เพื่อให้พระภิกษุสามเณรออกรับบิณฑบาต ถือเป็นสะพานไม้แห่งศรัทธา คำว่า “ซูตองเป้” (Su-Tong-Pe) นั้นเป็นภาษาไทยใหญ่ แปลว่า อธิษฐานสำเร็จ สะพานแห่งนี้จึงเป็นเหมือนตัวแทนแห่งคำอธิษฐานสำเร็จ

เช้า : บริการอาหรเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) นำท่านเดินทางสู่ สะพานซูตองเป้ เป็นสะพานไม้ไผ่ กว้าง 2 เมตร ยาวประมาณ 600 เมตร สร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาของพระภิกษุ สามเณร และชาวบ้าน โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ วัสดุที่ใช้หาได้ในท้องถิ่น เสาจากไม้เก่าของชาวบ้านปูพื้นด้วยไม้ไผ่ ทอดยาวจากสวนธรรมภูสมะถึงหมู่บ้านกุงไม้สัก ผ่านลำน้ำแม่สะงา ผ่านทุ่งนาของชาวบ้าน เพื่อให้พระภิกษุสามเณรออกรับบิณฑบาต ถือเป็นสะพานไม้แห่งศรัทธา คำว่า “ซูตองเป้” (Su-Tong-Pe) นั้นเป็นภาษาไทยใหญ่ แปลว่า อธิษฐานสำเร็จ สะพานแห่งนี้จึงเป็นเหมือนตัวแทนแห่งคำอธิษฐานสำเร็จ

นำท่านซื้อของฝากที่ ตลาดวโรรส ตลาดแห่งนี้เป็นตลาดใหญ่ ที่คนเชียงใหม่แทบทุกคนต้องรู้จักอย่างแน่นอน ในแต่ละวันมีผู้คนมาแวะเวียนซื้อของกันเป็นจำนวน  นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่ที่มีจากต่างจังหวัดมักจะมาแวะในวันสุดท้ายของทริปการเดินทาง เพื่อซื้อของฝากกลับไปฝากเพื่อนและครอบครัว ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางเข้าสู่ สนามบินเชียงใหม่

20.20 น. : นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ เที่ยวบินที่ VZ121

21.40 น. : เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ … พร้อมความประทับใจ


เงื่อนไข
 • น้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง Carry on 7 กิโลกรัม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับพร้อมค่าภาษีสนามบินรายการทัวร์ข้างต้น ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ
 • ค่ารถบัสปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการที่ระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2-3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่พัก 3 ท่าน เป็นการนอนเตียงเสริม 1 ท่าน) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าจ้างไกด์นำเที่ยวคอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ

 

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าอาหารพิเศษเช่น อิสลาม ทังสวิรัติ เจ หรือการแพ้อาหารที่ไม่สามารถร่วมทานอาหารในคณะได้
 • ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • ค่าสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 15 กิโลกรัม 400 บาท/เที่ยว
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว ท่านละ 300 บาท

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

 1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ เป็นจำนวน 5,000 บาทต่อท่าน พร้อมสำเนาบัตรประชาชน เพื่อสำรองที่นั่ง
 2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ
 3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

 1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง30 วัน ขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน หรือหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง ** ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน **
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 – 29วัน คืนเงินค่าทัวร์ 50% และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 0 – 14วัน ไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระแล้วทั้งหมด

 

ช่วงเดินทาง
07/01/2022 09/01/2022
การเดินทาง
VietJet Air
จำนวน
ราคา
10,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย สวนดอกไม้แม่ริม
เดินทาง 07/01/2022 09/01/2022
*** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  12/01/2022 14/01/2022
  การเดินทาง
  VietJet Air
  จำนวน
  ราคา
  9,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย สวนดอกไม้แม่ริม
  เดินทาง 12/01/2022 14/01/2022
  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   14/01/2022 16/01/2022
   การเดินทาง
   VietJet Air
   จำนวน
   ราคา
   10,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย สวนดอกไม้แม่ริม
   เดินทาง 14/01/2022 16/01/2022
   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    19/01/2022 21/01/2022
    การเดินทาง
    VietJet Air
    จำนวน
    ราคา
    9,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย สวนดอกไม้แม่ริม
    เดินทาง 19/01/2022 21/01/2022
    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     21/01/2022 23/01/2022
     การเดินทาง
     VietJet Air
     จำนวน
     ราคา
     10,999 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย สวนดอกไม้แม่ริม
     เดินทาง 21/01/2022 23/01/2022
     *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      26/01/2022 28/01/2022
      การเดินทาง
      VietJet Air
      จำนวน
      ราคา
      9,999 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย สวนดอกไม้แม่ริม
      เดินทาง 26/01/2022 28/01/2022
      *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       28/01/2022 30/01/2022
       การเดินทาง
       VietJet Air
       จำนวน
       ราคา
       10,999 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย สวนดอกไม้แม่ริม
       เดินทาง 28/01/2022 30/01/2022
       *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        02/02/2022 04/02/2022
        การเดินทาง
        VietJet Air
        จำนวน
        ราคา
        9,999 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย สวนดอกไม้แม่ริม
        เดินทาง 02/02/2022 04/02/2022
        *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         04/02/2022 06/02/2022
         การเดินทาง
         VietJet Air
         จำนวน
         ราคา
         10,999 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย สวนดอกไม้แม่ริม
         เดินทาง 04/02/2022 06/02/2022
         *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          02/02/2022 11/02/2022
          การเดินทาง
          VietJet Air
          จำนวน
          ราคา
          9,999 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย สวนดอกไม้แม่ริม
          เดินทาง 02/02/2022 11/02/2022
          *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           11/02/2022 13/02/2022
           การเดินทาง
           VietJet Air
           จำนวน
           ราคา
           10,999 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย สวนดอกไม้แม่ริม
           เดินทาง 11/02/2022 13/02/2022
           *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            16/02/2022 18/02/2022
            การเดินทาง
            VietJet Air
            จำนวน
            ราคา
            9,999 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย สวนดอกไม้แม่ริม
            เดินทาง 16/02/2022 18/02/2022
            *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             18/02/2022 20/02/2022
             การเดินทาง
             VietJet Air
             จำนวน
             ราคา
             10,999 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย สวนดอกไม้แม่ริม
             เดินทาง 18/02/2022 20/02/2022
             *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              ช่วงเดินทาง
              23/02/2023 25/02/2022
              การเดินทาง
              VietJet Air
              จำนวน
              ราคา
              9,999 บาท
              จอง
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย สวนดอกไม้แม่ริม
              เดินทาง 23/02/2023 25/02/2022
              *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               ช่วงเดินทาง
               25/02/2022 27/02/2022
               การเดินทาง
               VietJet Air
               จำนวน
               ราคา
               10,999 บาท
               จอง
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย สวนดอกไม้แม่ริม
               เดินทาง 25/02/2022 27/02/2022
               *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                ช่วงเดินทาง
                02/03/2022 04/03/2022
                การเดินทาง
                VietJet Air
                จำนวน
                ราคา
                9,999 บาท
                จอง
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย สวนดอกไม้แม่ริม
                เดินทาง 02/03/2022 04/03/2022
                *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 ช่วงเดินทาง
                 04/03/2022 06/04/2022
                 การเดินทาง
                 VietJet Air
                 จำนวน
                 ราคา
                 10,999 บาท
                 จอง
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย สวนดอกไม้แม่ริม
                 เดินทาง 04/03/2022 06/04/2022
                 *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  ช่วงเดินทาง
                  09/03/2022 11/03/2022
                  การเดินทาง
                  VietJet Air
                  จำนวน
                  ราคา
                  9,999 บาท
                  จอง
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย สวนดอกไม้แม่ริม
                  เดินทาง 09/03/2022 11/03/2022
                  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   ช่วงเดินทาง
                   11/03/2022 13/03/2022
                   การเดินทาง
                   VietJet Air
                   จำนวน
                   ราคา
                   10,999 บาท
                   จอง
                   ว่าง ที่
                   จองทัวร์
                   ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย สวนดอกไม้แม่ริม
                   เดินทาง 11/03/2022 13/03/2022
                   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                    ช่วงเดินทาง
                    16/03/2022 18/03/2022
                    การเดินทาง
                    VietJet Air
                    จำนวน
                    ราคา
                    9,999 บาท
                    จอง
                    ว่าง ที่
                    จองทัวร์
                    ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย สวนดอกไม้แม่ริม
                    เดินทาง 16/03/2022 18/03/2022
                    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                     ช่วงเดินทาง
                     18/03/2022 20/03/2022
                     การเดินทาง
                     VietJet Air
                     จำนวน
                     ราคา
                     10,999 บาท
                     จอง
                     ว่าง ที่
                     จองทัวร์
                     ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย สวนดอกไม้แม่ริม
                     เดินทาง 18/03/2022 20/03/2022
                     *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                      ช่วงเดินทาง
                      23/03/2022 25/03/2022
                      การเดินทาง
                      VietJet Air
                      จำนวน
                      ราคา
                      9,999 บาท
                      จอง
                      ว่าง ที่
                      จองทัวร์
                      ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย สวนดอกไม้แม่ริม
                      เดินทาง 23/03/2022 25/03/2022
                      *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                       ช่วงเดินทาง
                       25/03/2022 27/03/2022
                       การเดินทาง
                       VietJet Air
                       จำนวน
                       ราคา
                       10,999 บาท
                       จอง
                       ว่าง ที่
                       จองทัวร์
                       ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย สวนดอกไม้แม่ริม
                       เดินทาง 25/03/2022 27/03/2022
                       *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                        07/01/2022 09/01/2022
                        VietJet Air
                        10,999 บาท
                        ว่าง ที่
                        จองทัวร์
                        ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย สวนดอกไม้แม่ริม
                        เดินทาง 07/01/2022 09/01/2022
                        *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                         12/01/2022 14/01/2022
                         VietJet Air
                         9,999 บาท
                         ว่าง ที่
                         จองทัวร์
                         ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย สวนดอกไม้แม่ริม
                         เดินทาง 12/01/2022 14/01/2022
                         *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                          14/01/2022 16/01/2022
                          VietJet Air
                          10,999 บาท
                          ว่าง ที่
                          จองทัวร์
                          ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย สวนดอกไม้แม่ริม
                          เดินทาง 14/01/2022 16/01/2022
                          *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
                          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                           19/01/2022 21/01/2022
                           VietJet Air
                           9,999 บาท
                           ว่าง ที่
                           จองทัวร์
                           ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย สวนดอกไม้แม่ริม
                           เดินทาง 19/01/2022 21/01/2022
                           *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
                           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                            21/01/2022 23/01/2022
                            VietJet Air
                            10,999 บาท
                            ว่าง ที่
                            จองทัวร์
                            ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย สวนดอกไม้แม่ริม
                            เดินทาง 21/01/2022 23/01/2022
                            *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
                            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                             26/01/2022 28/01/2022
                             VietJet Air
                             9,999 บาท
                             ว่าง ที่
                             จองทัวร์
                             ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย สวนดอกไม้แม่ริม
                             เดินทาง 26/01/2022 28/01/2022
                             *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
                             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                              28/01/2022 30/01/2022
                              VietJet Air
                              10,999 บาท
                              ว่าง ที่
                              จองทัวร์
                              ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย สวนดอกไม้แม่ริม
                              เดินทาง 28/01/2022 30/01/2022
                              *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
                              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                               02/02/2022 04/02/2022
                               VietJet Air
                               9,999 บาท
                               ว่าง ที่
                               จองทัวร์
                               ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย สวนดอกไม้แม่ริม
                               เดินทาง 02/02/2022 04/02/2022
                               *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
                               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                04/02/2022 06/02/2022
                                VietJet Air
                                10,999 บาท
                                ว่าง ที่
                                จองทัวร์
                                ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย สวนดอกไม้แม่ริม
                                เดินทาง 04/02/2022 06/02/2022
                                *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
                                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                 02/02/2022 11/02/2022
                                 VietJet Air
                                 9,999 บาท
                                 ว่าง ที่
                                 จองทัวร์
                                 ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย สวนดอกไม้แม่ริม
                                 เดินทาง 02/02/2022 11/02/2022
                                 *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
                                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                  11/02/2022 13/02/2022
                                  VietJet Air
                                  10,999 บาท
                                  ว่าง ที่
                                  จองทัวร์
                                  ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย สวนดอกไม้แม่ริม
                                  เดินทาง 11/02/2022 13/02/2022
                                  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
                                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                   16/02/2022 18/02/2022
                                   VietJet Air
                                   9,999 บาท
                                   ว่าง ที่
                                   จองทัวร์
                                   ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย สวนดอกไม้แม่ริม
                                   เดินทาง 16/02/2022 18/02/2022
                                   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
                                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                    18/02/2022 20/02/2022
                                    VietJet Air
                                    10,999 บาท
                                    ว่าง ที่
                                    จองทัวร์
                                    ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย สวนดอกไม้แม่ริม
                                    เดินทาง 18/02/2022 20/02/2022
                                    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
                                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                     23/02/2023 25/02/2022
                                     VietJet Air
                                     9,999 บาท
                                     ว่าง ที่
                                     จองทัวร์
                                     ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย สวนดอกไม้แม่ริม
                                     เดินทาง 23/02/2023 25/02/2022
                                     *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
                                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                      25/02/2022 27/02/2022
                                      VietJet Air
                                      10,999 บาท
                                      ว่าง ที่
                                      จองทัวร์
                                      ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย สวนดอกไม้แม่ริม
                                      เดินทาง 25/02/2022 27/02/2022
                                      *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
                                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                       02/03/2022 04/03/2022
                                       VietJet Air
                                       9,999 บาท
                                       ว่าง ที่
                                       จองทัวร์
                                       ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย สวนดอกไม้แม่ริม
                                       เดินทาง 02/03/2022 04/03/2022
                                       *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
                                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                        04/03/2022 06/04/2022
                                        VietJet Air
                                        10,999 บาท
                                        ว่าง ที่
                                        จองทัวร์
                                        ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย สวนดอกไม้แม่ริม
                                        เดินทาง 04/03/2022 06/04/2022
                                        *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
                                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                         09/03/2022 11/03/2022
                                         VietJet Air
                                         9,999 บาท
                                         ว่าง ที่
                                         จองทัวร์
                                         ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย สวนดอกไม้แม่ริม
                                         เดินทาง 09/03/2022 11/03/2022
                                         *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
                                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                          11/03/2022 13/03/2022
                                          VietJet Air
                                          10,999 บาท
                                          ว่าง ที่
                                          จองทัวร์
                                          ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย สวนดอกไม้แม่ริม
                                          เดินทาง 11/03/2022 13/03/2022
                                          *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
                                          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                           16/03/2022 18/03/2022
                                           VietJet Air
                                           9,999 บาท
                                           ว่าง ที่
                                           จองทัวร์
                                           ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย สวนดอกไม้แม่ริม
                                           เดินทาง 16/03/2022 18/03/2022
                                           *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
                                           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                            18/03/2022 20/03/2022
                                            VietJet Air
                                            10,999 บาท
                                            ว่าง ที่
                                            จองทัวร์
                                            ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย สวนดอกไม้แม่ริม
                                            เดินทาง 18/03/2022 20/03/2022
                                            *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
                                            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                             23/03/2022 25/03/2022
                                             VietJet Air
                                             9,999 บาท
                                             ว่าง ที่
                                             จองทัวร์
                                             ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย สวนดอกไม้แม่ริม
                                             เดินทาง 23/03/2022 25/03/2022
                                             *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
                                             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                              25/03/2022 27/03/2022
                                              VietJet Air
                                              10,999 บาท
                                              ว่าง ที่
                                              จองทัวร์
                                              ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย สวนดอกไม้แม่ริม
                                              เดินทาง 25/03/2022 27/03/2022
                                              *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
                                              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                               จำนวนการเข้าชม 40 ครั้ง
                                               Share on social networks
                                               โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
                                               • รถตู้
                                               • ม.ค.65 - พ.ค.65
                                               • 3 วัน 2 คืน
                                               • 20 ครั้ง
                                               เริ่มต้น 6,990 บาท
                                               รหัส 024-0393
                                               3 วัน 2 คืน
                                               รถตู้
                                               เริ่มต้น 6,990 บาท
                                               • รถตู้
                                               • ต.ค.64 - ก.พ.65
                                               • 2 วัน 1 คืน
                                               • 92 ครั้ง
                                               เริ่มต้น 2,222 บาท
                                               รหัส 011-0003
                                               2 วัน 1 คืน
                                               รถตู้
                                               เริ่มต้น 2,222 บาท
                                               • เดินทางมาเอง
                                               • ม.ค.65 - ก.พ.65
                                               • 3 วัน 2 คืน
                                               • 17 ครั้ง
                                               เริ่มต้น 3,990 บาท
                                               ชื่นชอบ