ทัวร์แคนาดา GRAND CANADA

ท่าเรือซอร์วาสเซน(TSAW WASSEN) – เกาะวิคตอเรีย (VICTORIA) – อาคารรัฐสภาในเมืองวิกตอเรีย (BRITISH COLUMBIA PARLIAMENT BUILDINGS) – สวนบูชาร์ด (Butchart Gardens) – สแตนลีย์ พาร์ค(STANLEY PARK) – เสาโทเทม(TOTEM POLE) – เเกสทาวน์(GAS TOWN) – สะพานแขวนข้ามแม่น้ำ(CAPILANO SUSPENSION BRIDGE) – เมืองคัลการี – ทะเลสาบหลุยส์ (LAKE LOUISE) – เทือกเขาร็อคกี้ เมาท์เทน(CANADIAN ROCKY MOUNTAINS) – อุทยานแห่งชาติโยโฮ(YOHO NATIONAL PARK) – เทือกเขาแคนาเดี้ยนร็อคกี้ (CANADIAN ROCKY MOUNTAINS) – ทะเลสาบมรกต(EMERALD LAKE) – ทะเลสาบหลุยส์(LAKE LOUISE) – เทือกเขาร็อคกี้ เมาท์เทน(CANADIAN ROCKY MOUNTAINS) – อุทยานแห่งชาติบามฟ์(BANFF NATIONAL PARK) – เทือกเขาซัลเฟอร์ (SULPHUR MOUNTAIN) – เมืองคัลการี(CALGARY) – เมืองโตรอนโต (TORONTO) – ห้างสแควร์วันช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ – หมู่บ้าน(NIAGARA ON THE LAKE) – NIAGARA PARK FLORAL CLOCK – มหาวิทยาลัยโตรอนโต(UNIVERSITY OF TORONTO) – อุทยานแห่งชาติน้ำตกไนแองการ่า (NIAGARA FALLS STATE PARK) – ล่องเรือชมน้ำตกไนแองการ่า (HORNBLOWER NIAGARA CRUISES) 

ทัวร์แคนาดา GRAND CANADA

รหัส 036-0357
วันที่เดินทาง
เม.ย.65 - ก.ค.65
ช่วงเวลา
11 วัน 9 คืน
ราคาเริ่มต้น
189,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
28 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวนคูเวอร์

11.00 น. : คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สายการบินแอร์แคนาดา (AC) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

13.55 น. : ออกเดินทางสู่เมืองแวนคูเวอร์ โดยสายการบิน แอร์แคนาดา (AC) พบเที่ยวบินที่ AC6130

(13.55-17.40) / AC8 (19.40-16.45) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 16 ชั่วโมง (รวมเวลาแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินฮ่องกง) บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

16.45 น. : เดินทางถึง เมืองแวนคูเวอร์ (VANCOUVER) มลรัฐบริติชโคลัมเบีย (BRITISH COLUMBIA) ประเทศแคนาดา (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 15 ชั่วโมง) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนำท่านเข้าสู่เมืองแวนคูเวอร์(VANCOUVER) แห่งรัฐบริติชโคลัมเบีย ตั้งอยู่ระหว่างทะเลแปซิฟิค และเทือกเขาร็อคกี้ ซึ่งมีความสมบูรณ์ของธรรมชาติที่สวยงามผสมผสานกันอย่างลงตัว แวนคูเวอร์นับได้ว่าเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในแคนาดาตะวันออก เป็นเมืองที่ควรค่าแก่การเดินทางมาสัมผัสและยังติดอันดับเมืองที่สวยงามเมืองหนึ่งของโลก

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

วันที่ 2 แวนคูเวอร์ - ท่าเรือซอร์วาสเซน - สวนบูชาร์ด - ชมเมืองวิคตอเรีย

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือซอร์วาสเซน(TSAW WASSEN) ล่องเรือเฟอร์รี่ข้ามช่องแคบจอร์เจียอันสวยงามสู่ เกาะวิคตอเรีย (VICTORIA) เป็นเกาะขนาดใหญ่ในหมู่เกาะอาร์กติกที่เลาะเลียบไปตามรอยต่อระหว่างนูนาวุตและดินแดนตะวันตกเฉียงเหนือของแคนาดาเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดที่แปดในโลก และนำท่านแวะถ่ายรูปกับ อาคารรัฐสภาในเมืองวิกตอเรีย (BRITISH COLUMBIA PARLIAMENT BUILDINGS) อาคารที่สำคัญและเป็นสถาปัตยกรรมเก่าแก่และงดงามที่สุดของเมืองวิคตอเรียแวดล้อมด้วยอุทยานไม้ดอกนานาพันธ์ทำให้มีทัศนียภาพอันงดงามเป็นอย่างยิ่ง อาคารแห่งนี้ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองวิกตอเรีย ปัจจุบันเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของเมือง จึงไม่ควรพลาดหากมีโอกาสมาเยือนเมืองมรดกโลกแห่งนี้

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านชม สวนบูชาร์ด (Butchart Gardens) อยู่ในเมืองวิคตอเรีย สวนดอกไม้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสวนดอกไม้ที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งในโลก และเป็นโบราณสถานแห่งชาติของแคนาดาอีกด้วย เป็นสวนไม้ดอกไม้ประดับที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของรัฐบริติชโคลัมเบีย ในสวนมีแปลงดอกไม้นานาพันธุ์รวมทั้งศาลาแสดงดนตรีกลางสวนด้วย ส่วนตอนกลางคืนสวนแห่งนี้จะประดับไฟอย่างสวยงาม ถึงเวาอันสมควร นำท่านนั่งเรือเฟอร์รี่ กลับสู่ แวนคูเวอร์

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

วันที่ 3 แวนคูเวอร์ - เเกสทาวน์ - สแตนลีย์ พาร์ค - เสาโทเทม

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม จากนั้นนำท่านสแตนลีย์ พาร์ค(STANLEY PARK) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองแวนคูเวอร์ ที่ล้อมรอบตัวเมืองแวนคูเวอร์ในบริติชโคลัมเบียแคนาดาและล้อมรอบไปด้วย อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสีเขียวของต้นไม้พื้นเมืองทั่วบริเวณ  นอกจากจะเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจยอดนิยมของชาวเมืองอีกด้วย ให้ท่านแวะถ่ายรูปกับเสาโทเทม(TOTEM POLE) เพื่อเป็นที่ระลึก ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชาวพื้นเมืองแคนาดา

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่เเกสทาวน์(GAS TOWN) เป็นที่ย่านเก่าแก่ที่สุดของ แวนคูเวอร์ ที่นี่เป็นย่านธุรกิจการค้าที่สำคัญของเมืองมาตั้งแต่ในอดีต ซึ่งจะสังเกตเห็นตึกราบ้านช่องที่ยังคงสภาพตึกเก่าอันงดงามให้ได้ชม และยังมีร้านขายสินค้าเก่าๆ ในรูปแบบเดิมๆ ที่ดูแล้วสวยงามเช่นกัน เขียวของต้นไม้พื้นเมืองทั่วบริเวณ  นอกจากจะเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจยอดนิยมของชาวเมืองอีกด้วย

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

วันที่ 4 แวนคูเวอร์ - คัลการี - ทะเลสาบหลุยส์

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม นำท่านเดินทางสู่สะพานแขวนข้ามแม่น้ำ(CAPILANO SUSPENSION BRIDGE) เป็นสะพานที่มีความยาว 140 เมตร และสูงจากระดับน้ำด้านล่าง 70 เมตร เริ่มแรกสะพานที่นี่มีโครงสร้างที่ไม่มั่นคง ทำมาจากแผ่นกระดานไม้สนและเชือกปอ สร้างขึ้นในปี 1889 โดยวิศวกรโยธาชาวสก็อตแลนด์ชื่อ จอร์จ แกรนท์ แม็คเคย์ เพื่อทำทางเดินเชื่อมไปยังป่า  ต่อมาในปี 1910 เชือกปอที่ใช้ก็ถูกเปลี่ยนมาใช้สายเคเบิลเหล็กแทนมีความแข็งแรงพอที่จะรับน้ำหนักของคนมากกว่า 1,300 คนได้และเป็นสะพานไม้แขวนที่ยาวที่สุดในโลกและกล่าวกันว่าสามารถรับน้ำหนักของ เครื่องบินรบได้ถึง 3-4 ลำเลยทีเดียว บริเวณโดยรอบจะมีสถานีเพาะพันธุ์ปลาแซลมอน มีผลิตภัณฑ์ที่ทำจากปลาแซลมอนเป็นสินค้าขึ้นชื่อของที่นี่อีกด้วย

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน (แบบกล่อง) ถึงเวลาอันสมควร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินแวคคูเวอร์

14.10 น. : ออกเดินทางสู่เมืองคัลการี โดย สายการบิน แอร์แคนาดา (AC) เที่ยวบินที่ AC 216 (14.10-16.34)

16.34 น. : เดินทางถึง เมืองคัลการี (CALGARY) มลรัฐอัลเบอร์ต้า (ALBERTA) ซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจมั่งมีมั่งคั่งด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรน้ำมัน นับเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของรัฐอัลเบอร์ต้า และเป็นเมืองหน้าด่านสู่ เทือกเขาร็อกกี้ อันสูงชัน ทุ่งหญ้าแพรรี่เป็นอุทยานแห่งชาติบามฟ์ ที่มีหิมะปกคลุมไปทั่วบริเวณ เมืองคัลการีเป็นเมืองคาวบอยที่มีชื่อเสียงจากการจัดงาน STAMPEDE เป็นเทศกาลคาวบอยที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ทะเลสาบหลุยส์ (LAKE LOUISE) ทะเลสาบมีสีฟ้าเทอควอยซ์สวยงามใสสะอาด  ล้อมรอบไปด้วยแนวของเทือกเขาร็อคกี้ เมาท์เทน(CANADIAN ROCKY MOUNTAINS) ที่มีหิมะปกคลุมบนยอดเขาแต่ละลูกอยู่ตลอดทั้งปี  และนำท่านเข้าพักโรงแรมที่มีแห่งเดียวในทะเลสาบแห่งนี้ และสามารถมองเห็นได้ทุกมุมของทะเลสาบ ทำท่านตราตรึงใจมิรู้ลืม

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

วันที่ 5 ทะเลสาบหลุยส์ - อุทยานแห่งชาติโยโฮ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม นำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติโยโฮ(YOHO NATIONAL PARK) คืออุทยานแห่งชาติที่ตั้งอยู่บริเวณเขตเทือกเขาแคนาเดี้ยนร็อคกี้ (CANADIAN ROCKY MOUNTAINS) ในเขตรัฐบริติชโคลัมเบีย ทางตะวันตกของประเทศแคนาดทะเลสาบมรกต(EMERALD LAKE) เป็นทะเลสามาบสีมรกตสมกับชื่อ แสงแดดที่สาดส่องลงมา ทำให้เห็นในน้ำทะเลสาบเป็นสีเขียวอ่อน สีเขียวแก่ไล่ตามเงาไม้ มีสะพานไม้ทอดยาว ลงไปสู่กระท่อมในทะเลสาบอีกด้วย พร้อมพบความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่สะพานหินธรรมชาติ(NATURAL BRIDGE) และชม อุโมงค์รถไฟ(SPIRAL TUNNEL) เป็นอีกจุดสำคัญในอุทยานแห่งชาติโยโฮ

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้น นำท่านเดินทางสู่ทะเลสาบหลุยส์(LAKE LOUISE) ทะเลสาบมีสีฟ้าเทอควอยซ์สวยงามใสสะอาด ล้อมรอบไปด้วยแนวของเทือกเขาร็อคกี้ เมาท์เทน(CANADIAN ROCKY MOUNTAINS) ที่มีหิมะปกคลุมบนยอดเขาแต่ละลูกอยู่ตลอดทั้งปี  มีธารน้ำแข็งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ขึ้นไปด้านบนของยอดเขาจะได้อีกมุมมองของทะเลสาบเมื่อมองลงมา ด้านหลังเป็นภูเขาส่วนด้านหน้าเป็นทะเลสาบ ที่แห่งนี้มองไปด้านไหน มุมไหนก็สวยทุกมุม เชิญท่าน อิสระในการเดินชมธรรมชาติที่ไม่สามารถสัมผัสได้จากที่แห่งไหน เป็นความสวยงามที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวอีกด้วย

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารโรงแรม

วันที่ 6 ทะเลสาบหลุยส์ - อุทยานแห่งชาติบามฟ์

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม นำท่านเดินทางสู่เมืองบามฟ์(BANFF TOWN) เมืองนี้เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติบัมฟ์ที่ซุกตัวเข้าไปในเทือกเขาร็อกกี้แคนาดา Banff – เมืองและสวนสาธารณะ – ดึงดูดผู้เข้าชมได้ตลอดทั้งปีสำหรับการเล่นสกีและกีฬาฤดูหนาวอื่น ๆ การเดินป่าและตั้งแคมป์น้ำพุร้อนและความงามโดยรวม เมืองนี้มีโรงแรมร้านอาหารร้านค้ารวมทั้งที่ทำการไปรษณีย์และโรงพยาบาล เมืองแบมฟ์ควบคุมการเติบโตทางการค้าอย่างเข้มงวดเพื่อไม่ให้มันพังทลายให้กับสภาพแวดล้อมที่บริสุทธิ์ นำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติบามฟ์(BANFF NATIONAL PARK) ตั้งอยู่ในเทือกเขาร็อกกี้ ในตอนใต้ของรัฐอัลเบอร์ตา ประเทศแคนาดา ภายในอุทยานแห่งชาติมีทุ่งน้ำแข็ง ซึ่งเป็นธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือ อุทยานมีทิวทัศน์ที่สวยงามโดยเฉพาะทะเลสาบ ธารน้ำแข็ง และน้ำพุร้อน มีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ และสัตว์ต่างๆ เช่น อินทรีย์สีทอง หมีกริซลี หมีดำ กวางมูส กวางมูล กวางหางขาว แกะเขาใหญ่ คาริบู หมาป่า แพะภูเขา ซึ่งสวยงามเหมือนภาพวาด และให้ท่านหลงใหลไปกับธรรมชาติ

นำท่านชมน้ำตก(BOW FALLS) น้ำตกสายสำคัญมีความเกี่ยวข้องกับแม่น้ำโบว์แม่น้ำธารน้ำแข็งอันมีชื่อเสียงของอุทยานแห่งชาติบามพ์ คือลักษณะความกว้างของน้ำตกที่ลดหลั่งมาเป็นชั้น ไหลไปตามโขดหินและเป็นแม่น้ำลำธารอีกแห่งเข้าสู่เส้นทางอื่น ๆ ของรัฐ อีกทั้งเคยเป็นฉากสำคัญในภาพยนตร์ชื่อก้องในอดีต เรื่อง THE RIVER OF NO RETURN  จากนั้นเพื่อเดินทางขึ้นสู่เทือกเขาซัลเฟอร์ (SULPHUR MOUNTAIN) บนยอดเขาซัลเฟอร์ เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวที่สวยงามมาก ยอดเขาที่สูงที่สุดของเขาลูกนี้คือ Sanson’s Peak นำท่านนั่งกระเช้า Gondola ขึ้นไปเทือกเขาซัลเฟอร์เป็นจุดกำเนิดของบ่อน้ำร้อนมากมายในอุทยานโดยเมื่อฝนตกลงมาที่ยอดเขาน้ำฝนจะไหลผ่านชั้นกำมะถันและได้รับความ ร้อนจากใต้โลก จึงกลายเป็นบ่อน้ำร้อน

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองคัลการี(CALGARY) ซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจมั่งมีมั่งคั่งด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรน้ำมัน นับเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของรัฐอัลเบอร์ต้า ให้ท่านได้เที่ยวชมเมืองได้อย่างเต็มที่ พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก จนถึงเวลาอันสมควร

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

วันที่ 7 คัลการี - เมืองโตรอนโต

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางบสู่ สนามบิน เมืองคัลการี (CALGARY)

เที่ยง : อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ภายในสนามบินตามอัธยาศัย (คืนเงินสดท่านละ 30 CAD)

12.10 น. : ออกเดินทางสู่ เมืองโตรอนโต (TORONTO) โดย สายการบิน แอร์แคนาดา (AC) เที่ยวบินที่ AC 140 (12.10-17.45)

17.45 น. : เดินทางถึงเมืองโตรอนโต (TORONTO) เมืองหลวงของรัฐออนตาริโอ ใหญ่ที่สุดในประเทศแคนาดา และเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับที่ 4 ในทวีปอเมริกาเหนืออีกด้วย ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีหลายเชื้อชาติมากที่สุดเมืองหนึ่ง และโทรอนโตเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ ศิลปะ วัฒนธรรมของประเทศแคนาดา โดยในปี พ.ศ. 2548 รัฐบาลแคนาดาได้จัดให้โทรอนโตเป็นเมืองหลวงวัฒนธรรมของประเทศ

เย็น            รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

วันที่ 8 เมืองโตรอนโต - CN TOWER - ช็อปปิ้ง

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม นำท่านออกเดินทางสู่ CN TOWER ซึ่งตั้งอยู่ในย่านใจกลางเมืองโตรอนโต ชื่ออาคาร CN ย่อมาจาก Canadian National Railway”เป็นหอคอยสื่อสารและสังเกตการณ์รูปทรงเหมือนเข็มและมีระเบียงล้อมรอบเป็นระยะๆ เพื่อใช้เป็นชั้นชมวิวชั้นล่างภายในทาวเวอร์มีภัตตาคารและร้านอาหารหรูไว้ให้ทานอาหารพร้อมชมความงามยามค่าคืนของโตรอนโต ณ จุดชมวิวสูงสุดของ CN TOWER หรือ สกายพอด (Sky Pod) นักท่องเที่ยวจะสามารถชมทิวทัศน์ที่งดงามจนน่าทึ่งของนครโตรอนโต  และมีความสูงมากกว่าหอคอยออสตานกิโนในมอสโก CN TOWER ได้รับการบันทึกว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีความสูงที่สุดในโลกเป็นเวลาถึง 32 ปี

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านผ่อนคลายด้วยการเดินช็อปปิ้ง ห้างสแควร์วันช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ เป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ในโตรอนโต มีร้านค้ากว่า 360 ร้านค้า ให้ท่านได้เดินช็อปปิ้งกันอย่างเต็มที่แบบจุใจ ภายในยังมีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่อย่าง WALMART, SEARS, THE BAY อาทิ BODY SHOP, HUGO BOSS, H&M, COACH, BANANA REPUBLIC, GUESS, ESPRIT, AMERICAN EAGLE, OLD NAVY, TOMMY HILFIGER และยังมีร้านอื่นๆ อีกมากมาย

เย็น :  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

วันที่ 9 เมืองโตรอนโต - มหาวิทยาลัยโตรอนโต - อุทยานแห่งชาติน้ำตกไนแองการ่า - ล่องเรือ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม นำท่านเยี่ยมชมหมู่บ้าน(NIAGARA ON THE LAKE) ซึ่งเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบออนตาริโอ และยังคงอนุรักษ์สภาพและบรรยากาศแบบดั้งเดิมไว้อย่างสมบูรณ์แบบ แวะชมหอนาฬิกา วิวบ้านแต่ละหลังมีความสวยงาม มีเอกลักษณ์เป็นอย่างมาก นำท่านเที่ยวชมNIAGARA PARK FLORAL CLOCK เป็นนาฬิกาดอกไม้ที่มีการประดับตกแต่งดอกไม้นานาชนิดได้อย่างสวยงามและลงตัว ท่านจะได้ชมดอกไม้ตามฤดูกาล จึงทำให้นาฬิกาดอกไม้ มีความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ในแต่ละฤดูกาล จากนั้นนำท่านผ่านชมมหาวิทยาลัยโตรอนโต(UNIVERSITY OF TORONTO) คือ เซนต์จอร์จ ตั้งในใจกลางเมืองโตรอนโตซึ่งล้อมรอบไปด้วยอุทยานควีนส์ปาร์กและรัฐสภาออนแทรีโอ วิทยาเขตอีก 2 แห่งคือมหาวิทยาลัยโทรอนโตสการ์โบโร (UTSC) และมหาวิทยาลัยโทรอนโตมิสซิสซอกา (UTM)

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติน้ำตกไนแองการ่า (NIAGARA FALLS STATE PARK) ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในน้ำตกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ระหว่างชายแดนรัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา และรัฐออนตาริโอ ประเทศแคนาดา น้ำตกแห่งนี้จะประกอบด้วย 3 น้ำตกด้วยกัน คือน้ำตกเกือกม้า (Horseshoe Fall  s) อยู่ทางฝั่งแคนาดา, น้ำตกอเมริกา (American Falls) อยู่ทางฝั่งสหรัฐอเมริกา และน้ำตก (Bridal Veil) อยู่ทางฝั่งอเมริกาเช่นกัน ช่วงหน้าหนาว ก็จะเห็นน้ำตกกลายเป็นน้ำแข็ง ยามค่ำคืนจะมีการแสดงแสงไฟอร่ามตาไปที่น้ำตก ถือได้ว่าที่นี่เป็น The Must ของแคนาดา

เชิญท่านรวมกิจกรรม ล่องเรือชมน้ำตกไนแองการ่า (HORNBLOWER NIAGARA CRUISES) ท่านจะได้ชื่นชมกับน้ำตกไนแองการ่าอย่างใกล้ชิด ได้สัมผัสน้ำตกที่ได้ชื่อว่ามีความสวยงามและยิ่งใหญ่อลังการติดอันดับโลก จากนั้นแวะชม จุดชมวิว (TABLE ROCK) เป็นชั้นหินขนาดใหญ่ที่ยื่นออกมาจากฝั่งแคนาดาที่ น้ำตกไนแองการ่า รัฐออนแทรีโอ ทางเหนือของหอสังเกตการณ์ อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย และ เดินเล่นรอบบริเวณน้ำตกไนแองการ่า จนถึงเวลาอันสมควร

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

วันที่ 10 เมืองโตรอนโต - สนามบิน

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม ออกเดินทางจากก เมืองโตรอนโต กลับกรุงเทพฯ โดย สายการบิน แอร์แคนาดา (AC) พบเที่ยวบินที่ AC15 (09.50-13.15) / AC6129 (15.55-18.00+1)

วันที่ 11 สนามบินสุวรรณภูมิ

18.00 น. : เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


เงื่อนไข
 1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
 2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับใกล้เคียงกัน ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนที่พัก ไปพักเมืองใกล้เคียง กรณีโรงแรมติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล
 3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 5. ค่าน้ำหนักกระเป๋า (น้ำหนัก 23 กิโลกรัม) และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีน้ำสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ
 6. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 8. ค่าประกันรักษาโควิดระหว่างเดินทาง (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 9. ค่าวีซ่าแคนาดาและบริการ
 10. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)
 11. กระเป๋าเดินทางขนาด 20 นิ้ว
 12. ซิมเน็ตต่างประเทศ
 1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 4. ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว
 5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
 6. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ // สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน

เงื่อนไขการให้บริการ

 1. ชำระเงินมัดจำท่านละ 80,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
 2. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทำการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
 3. เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที
 4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
 6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

กรณียกเลิกการเดินทาง

  1. เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี
  2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่ บริษัทฯกำหนดไว้ (10 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
  3. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ
  4. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน ค่ามัดจำโรงแรม(กรณีมีการเรียกเก็บ)
  5. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
  6. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
ช่วงเดินทาง
09/04/2022 19/04/2022
การเดินทาง
จำนวน
ราคา
199,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์แคนาดา GRAND CANADA
เดินทาง 09/04/2022 19/04/2022
*** พักเดี่ยว 42,000.- ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  07/05/2022 17/04/2022
  การเดินทาง
  จำนวน
  ราคา
  189,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์แคนาดา GRAND CANADA
  เดินทาง 07/05/2022 17/04/2022
  *** พักเดี่ยว 42,000.- ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   09/07/2022 19/07/2022
   การเดินทาง
   จำนวน
   ราคา
   189,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์แคนาดา GRAND CANADA
   เดินทาง 09/07/2022 19/07/2022
   *** พักเดี่ยว 42,000.- ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    09/04/2022 19/04/2022
    199,999 บาท
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์แคนาดา GRAND CANADA
    เดินทาง 09/04/2022 19/04/2022
    *** พักเดี่ยว 42,000.- ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     07/05/2022 17/04/2022
     189,999 บาท
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์แคนาดา GRAND CANADA
     เดินทาง 07/05/2022 17/04/2022
     *** พักเดี่ยว 42,000.- ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      09/07/2022 19/07/2022
      189,999 บาท
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์แคนาดา GRAND CANADA
      เดินทาง 09/07/2022 19/07/2022
      *** พักเดี่ยว 42,000.- ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       จำนวนการเข้าชม 28 ครั้ง
       Tags ที่เกี่ยวข้อง
       Share on social networks
       โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
       • มี.ค.65
       • 7 วัน 4 คืน
       • 59 ครั้ง
       เริ่มต้น 59,999 บาท
       รหัส 035-0244
       7 วัน 4 คืน
       เริ่มต้น 59,999 บาท
       • Air Asia (FD)
       • มี.ค.65 - เม.ย.65
       • 3 วัน 2 คืน
       • 24 ครั้ง
       เริ่มต้น 9,855 บาท
       รหัส 003-0398
       3 วัน 2 คืน
       Air Asia (FD)
       เริ่มต้น 9,855 บาท
       • ก.พ.65 - เม.ย.65
       • 8 วัน 5 คืน
       • 51 ครั้ง
       เริ่มต้น 109,999 บาท
       รหัส 036-0250
       8 วัน 5 คืน
       เริ่มต้น 109,999 บาท
       ชื่นชอบ