ทัวร์เยอรมัน Best ever Germany

เข้าชม 2 ปราสาทดัง ปราสาทเทพนิยายนอยชวานสไตน์ และ ปราสาทไฮเดลบิร์ก
เที่ยวเมืองมรดกโลกแบมเบิร์ก เดรสเดน ฮันโนเวอร์ และ ดอร์ทมุนท์
ชมจัตุรัสแห่งนครมิวนิค และบรรยากาศที่งดงามของ
เมืองฟุสเซ่นและโฮเฮนชวานเกา แวะถ่ายรูปมหาวิหารโคโลญจ์
ช้อปปิ้งถนนคนเดิน เที่ยวสตุทท์การ์ท ต้นกำเนิดรถยนต์ยุคแรกๆ
เที่ยวเมืองสวยน่ารัก นูเรมเบิร์ก และล่องเรือแม่น้ำไรน์ที่เมืองบ๊อปพาร์ด
พร้อมช้อปปิ้งจุใจในเบอร์ลิน แฟรงก์เฟิร์ต และ Ingolstadt Village
Free day อิสระพักผ่อนและเดินเที่ยวเองในเมืองมิวนิค

ทัวร์เยอรมัน Best ever Germany

รหัส 014-0364
วันที่เดินทาง
มี.ค.65 - พ.ค.65
ช่วงเวลา
11 วัน 8 คืน
เดินทางโดย
Thai Airways (TG)
ราคาเริ่มต้น
83,900 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
38 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ

20.30 น. : คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าระหว่างหมายเลข 2-3 เคาน์เตอร์สายการบินไทย เคาน์เตอร์เช็คกรุ๊ป D

**กรณีที่บางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ       กำหนดการเดินทางอีกครั้งก่อนทำการจองตั๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่องจากรายการทัวร์เป็นรายการซีรี่และได้มีการดำเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย**

23.40 น. : นำท่านออกเดินทางสู่นครแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG-920

**กำหนดการเดินทางช่วงเดือน เม.ย. และพ.ค. เปลี่ยนเวลาบินเป็น 23.45 น. ถึงสนามบินแฟรงก์เฟิร์ต เวลา 06.15 น.**

วันที่ 2 แฟรงก์เฟิร์ต-ไฮเดลเบิร์ก-ปราสาทไฮเดลเบิร์ก-สตุทท์การ์ท-ฟุสเซ่น

05.55 น. : เดินทางถึงสนามบินนครแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองไฮเดลเบิร์ก Heidelberg (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ในรัฐบาเด้น-เวิร์ทเทมแบร์ก ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศเยอรมัน นอกจากไฮเดลเบิร์กจะเป็นเมืองประวัติศาสตร์สำหรับเยอรมนีแล้ว ยังเป็นเมืองประวัติศาสตร์สำหรับคนไทยเมืองหนึ่ง นำท่านชม เมืองไฮเดลแบร์ก หรือ ไฮเดลเบิร์ก ซึ่งเป็นเมืองประสูติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 และอัลเบิร์ต ไอสไตน์ เคยมาเดินบนเส้นทางนักปราชญ์ของเมืองนี้แล้วและเป็นเมืองมรดกโลกองค์การยูเนสโก้ เนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายและเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความสวยงาม ความสง่า ความสงบร่มรื่น ซึ่งที่นี่มหาวิทยาลัยไฮเดลแบร์กยังเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่สุดของเยอรมันอีกด้วย นำท่านขึ้นรถรางไฟฟ้าเพื่อขึ้นสู่เนินเขา

นำท่านเข้าชม ปราสาทไฮเดลเบิร์ก Heidelberg Castle ที่ตั้งอยู่บนริมฝั่งแม่น้ำเนคคาร์ แต่เดิมจะเป็นป้อมปราการมาก่อน แต่ภายหลังมาเปลี่ยนเป็นที่อยู่อาศัย ส่วนปราสาทแห่งนี้ถูกนำมาจากหลายที่ด้วยกัน สำหรับส่วนที่เก่าแก่ที่สุดของปราสาทแห่งนี้ คือ เสาแกรนิตแบบโรมัน ซึ่งนำมาจากพระราชวังหลวงของพระเจ้าชาร์ลเลอมาร์น ปราสาทแห่งนี้ถูกสร้างต่อเติมเรื่อยมาตั้งแต่คริสต์
ศตวรรษที่ 14 จนกระทั่งถึงสงคราม 30 ปี ดังนั้นจึงทำให้เราพบรูปแบบของสถาปัตยกรรมหลากหลาย ณ ปราสาทแห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นโกธิค เรอเนอซองส์หรือบาร็อค และชมถังไวน์ที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในโลกอายุ 100 กว่าปี จากนั้นนำท่านถ่ายรูปบนสะพานเก่าแก่ของเมืองไฮเดลเบิร์ก ซึ่งจากจุดนี้จะมองเห็นปราสาทไฮเดลเบิร์กตั้งเด่นตระหง่านเป็นสัญลักษณ์ของเมือง

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง Brauhaus Vetter Restaurant

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่ เมืองสตุทท์การ์ท Stuttgart (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เมืองใหญ่อันดับ 6ของประเทศเยอรมนี เป็นเมืองหลวงเก่าแห่งแคว้นวอร์ตเทมแบร์กและเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่มีสำนักงานบริษัทที่มีชื่อเสียงตั้งอยู่มากกว่า 150,000 บริษัท สตุทการ์ทเป็นต้นกำเนิดของรถยนต์ในยุคแรกๆ จึงมีบริษัทรถยนต์ที่มีชื่อเสียง เช่น เมอร์ซิเดสเบนซ์ พอร์เช่ มายบัค และเป็นต้นแบบรถคันแรกของโฟลค์สวาเกน โดยเฉพาะพอร์เช่นั้นมีสัญลักษณ์ของเครื่องหมายการค้าเป็นตราประจำเมืองสตุทการ์ทด้วย

นำท่านชมจัตุรัสชลอสส์พลาทซ์ Schlossplatz จัตุรัสใจกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุด ถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี ค.ศ.1746-1807 มีสถานที่สำคัญๆ อาทิ ปราสาทใหม่ (New Castle) ปราสาทโบราณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะ ลานน้ำพุ สถานีรถไฟหลัก นำท่านเดินลัดเลาะไปเรื่อยๆ ไปจนถึงถนนย่านการค้า Konigstrasse ซึ่งมีความคึกคักในบรรยากาศร้านค้าแบบทันสมัยมากมาย จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปภายนอกพิพิธภัณฑ์รถยนต์เมอร์ซิเดสเบนซ์ (Mercedes-Benz Museum) ที่มีการสะสมรวบรวมรถยนต์ยี่ห้อนี้ไว้มากมายหลายร้อยคัน รวมถึงยานยนต์คันแรกของโลกที่มีเครื่องยนต์สูบเดียว ผลงานของ Karl Benz และ Gottlieb Daimler สองตำนานแห่งโลกยานยนต์ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น Fussen  

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน Phoenix China Restaurant

วันที่ 3 ฟุสเซ่น-โฮเฮนชวานเกา-ปราสาทนอยชวานสไตน์-มิวนิค

เช้า : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านเดินเที่ยวชม เมืองฟุสเซ่น เมืองที่มีอายุมากกว่า 700 ปี และเป็นเมืองสุดท้ายบนถนนสายโรแมนติก ที่เคยมีความรุ่งเรืองในอดีตตั้งแต่ยุคโรมันซึ่งใช้เมืองฟุสเซ่นนี้เป็นจุดแวะพักขนถ่ายสินค้าและซื้อขายเกลือมาแต่โบราณ นอกจากนี้เมืองฟุสเซ่นยังเป็นเมืองที่มีความน่ารักและตกแต่งไปด้วยสีสันที่สวยงามของบ้านเรือนด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งปัจจุบันเต็มไปด้วยร้านอาหาร โรงแรมที่พัก และร้านค้าที่ตกแต่งอย่างมีสไตล์ ให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปชั่วครู่

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโฮเฮนชวานเกา Hohenschwangau เมืองที่ตั้งอยู่ในเขตแคว้นบาวาเรียตอนใต้ของประเทศเยอรมนี ติดกับชายแดนประเทศออสเตรีย เป็นเมืองเก่ามาตั้งแต่ครั้งจักรวรรดิโรมัน และเป็นที่ตั้งของปราสาทของกษัตริย์บาวาเรียและยังแวดล้อมไปด้วยทะเลสาบน้อยใหญ่ นำท่านเข้าชม ปราสาทนอยชวานสไตน์ ซึ่งอยู่บนเนินเขาสูงที่สร้างจากบัญชาของกษัตริย์ลุดวิคที่ 2 ที่ต้องการสร้างปราสาทตามเทพนิยายของริชาร์ด วากเนอร์ ศิลปินคนโปรดของพระองค์ นำท่านชมวิวสวยจากสะพานแมรี่ จุดที่ถ่ายรูปกับปราสาทนี้ได้ดีที่สุด ดั่งรูปโปสเตอร์ โปสการ์ดต่างๆ ซึ่งความงามนี้ยังทำให้ปราสาทแห่งนี้เป็นปราสาทต้นแบบที่วอลท์ดีสนีย์ได้นำมาสร้างเป็นปราสาทในภาพยนตร์การ์ตูนและเป็นสัญลักษณ์ของบริษัทดิสนีย์ด้วย

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง Schloss Restaurant

บ่าย : นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองมิวนิค (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) นครหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศเยอรมนีริมฝั่งแม่น้ำอิซาร์ เป็นศูนย์กลางความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเงิน การธนาคาร และเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของเยอรมัน มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ และมีอาร์ตแกลเลอรี่ดีที่สุดด้วย นำท่านชมบริเวณห้องจัดแสดงหรือเฉพาะบริเวณโชว์รูม BMW โชว์รูมแห่งใหม่ล่าสุดของ BMW ยนตรกรรมที่โด่งดังของบาวาเรีย ให้เวลาท่านเดินชมรถบีเอ็มรุ่นใหม่ๆ พร้อมเลือกซื้อของที่ระลึกจากบีเอ็มและมินิคูเปอร์ ผ่านชมสนามกีฬาอารีน่า อลิอันซ์ โอลิมปิคทาวเวอร์ เป็นต้น จากนั้นนำท่านชมนครมิวนิค

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมืองกับเมนูขาหมู เมนูเด่นของเยอรมัน ณ ร้าน Hofbrauhaus Munich Restaurant

วันที่ 4 มิวนิค (อิสระเที่ยวเต็มวัน)

เช้า : รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
อิสระเต็มวัน ให้ท่านอิสระเดินเล่นในเมืองหรือเลือกซื้อสินค้าต่างๆ จากย่านช้อปปิ้ง (ไม่มีรถโค้ชบริการ อิสระอาหารกลางวันและค่ำตามอัธยาศัย)

วันที่ 5 มิวนิค-อิงโกลสตัดท์-นูเรมเบิร์ก-แบมเบิร์ก

เช้า : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองอิงโกลสตัดท์ Ingoldstadt (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) นำท่านสู่ Igolstadt Village Outlet ช้อปปิ้งเอ๊าท์เล็ตที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากเมืองมิวนิค และเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่รวบรวมร้านค้าไว้มากมาย สินค้าแบรนด์ชื่อดังต่างๆ มีให้เลือกมากมาย อาทิเช่น รองเท้า เสื้อผ้า เครื่องประดับ ของตกแต่งบ้าน สินค้าแบรนด์เนมมากมายหลากหลายแบรนด์ (เอ๊าท์เล็ท ปิดทุกวันอาทิตย์) **เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้าให้ท่านอิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย **

บ่าย : นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองเนินร์แบร์ก หรือนูเรมเบิร์ก Nuremberg / Nurnberg (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) นำท่านชม เมืองนูเรมเบิร์ก อีกหนึ่งเมืองสวยน่ารักๆ ของเยอรมัน นำท่านเดินเล่นในเมืองเก่าที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม เดินชมเมืองโบราณที่มีอายุกว่า 900 ปี ซึ่งถูกทิ้งระเบิดอย่างหนักในปี 1945 จากสัมพันธมิตร แต่ปัจจุบันได้ทำการบูรณะขึ้นมาใหม่ให้งดงามดังเดิม ให้ท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับบริเวณด้านหน้าของโบสถ์เซนต์ลอร์เรนซ์ พร้อมเดินเล่นชมเมืองจนกระทั่งถึงบริเวณจัตุรัสกลางใจเมืองซึ่งมีตลาดนัดขนาดใหญ่ประจำเมือง

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองแบมเบิร์ก Bamberg เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในรัฐบาวาเรีย เยอรมนี ด้วยเป็นเมืองแห่งศูนย์รวมทางประวัติศาสตร์ที่มีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับการเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี จนทำให้ที่นี่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นเมืองมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโกเมื่อปี ค.ศ.1993 แบมเบิร์กจึงกลายเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากเป็นอันดับต้นๆ ในประเทศเยอรมนี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)

ค่ำ : บประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน Dynasty China Restaurant

วันที่ 6 แบมเบิร์ก-เดรสเดน-พระราชวังสวิงเกอร์-เบอร์ลิน

เช้า : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองเดรสเดน Dresden (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองสวยแห่งเยอรมันตะวันออก ในอดีตเป็นเมืองที่เคยได้ชื่อว่ามีจัตุรัสกลางเมืองที่สวยที่สุดในเยอรมันตะวันออก และยังได้รับการกล่าวขวัญว่าเป็น ฟลอเร้นซ์แห่งลุ่มแม่น้ำเอลเบ้ ด้วยความสวยงามของสถาปัตยกรรมต่างๆ ที่แม้ว่าจะถูกผลกระทบอย่างหนักในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่ 2 จากการทึ้งระเบิดถล่มทั้งเมืองของสัมพันธมิตรอย่างหนัก ในวันที่ 13-14 ก.พ. ค.ศ.1945 รัฐบาลของเยอรมันต้องใช้เวลาร่วม 50 ปี ซ่อมแซมขึ้นมาใหม่ทั้งหมด นำท่านเข้าชม พระราชวังสวิงเกอร์ Zwinger แห่งอาณาจักรแซกซอน ซึ่งจักรพรรดิออกัสตุส เดอะสตรอง ได้สร้างไว้อย่างสวยงามด้วยศิลปะในยุคบารอค นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของแกลลอรี่แสดงภาพวาดที่สะสมเป็นคอลเลคชั่นต่างๆ จำนวนมาก และยังเป็นสถานที่รวบรวมงานศิลป์มากกว่า 2,000 ชิ้นอีกด้วย

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน Mandarin Restaurant

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่ เมืองเบอร์ลิน Berlin (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เมืองหลวงอันงามสง่าของเยอรมนี หลังจากการรวมประเทศแล้ว เมืองเบอร์ลินถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นเมืองที่ทันสมัยและมีความพร้อมสำหรับเมืองหลวงใหม่ นำท่านเที่ยวชมร่องรอยในประวัติศาสตร์แห่งการปกครองที่แยกเยอรมนีออกเป็นสองฝั่งระหว่างตะวันตกและออก เริ่มจากชมเช็คพอยท์ชาร์ลี (Charlie Check point) ซึ่งเป็นเขตพรมแดนการปกครองระหว่างอเมริกันและรัสเซีย

จากนั้นชมเบอร์ลินโดม (Berliner Dome) มหาวิหารโปรเตสแตนต์ที่ใหญ่ที่สุดในเยอรมนี สร้างในระหว่างปี 1894-1905 ในรูปแบบสไตล์อิตาเลียนเรอเนสซองส์ และแวะถ่ายรูปกับประตูบรานเดนบวร์ก (Brandenburger Tor) ประตูสัญลักษณ์ของเมือง ด้านบนเป็นรูปปั้นของเทพีแห่งชัยชนะสีทองเด่นตระหง่าน และถ่ายรูปกับอาคารรัฐสภาเยอรมัน (Bundestag) อาคารที่ใช้เป็นรัฐสภาแห่งเยอรมนี สร้างขึ้นด้วยศิลปะอิตาเลียนเรอเนสซองส์ ในปี 1884-1894 อาคารรัฐสภาแห่งนี้ถูกใช้มาตั้งแต่ครั้งสาธารณะรัฐไวมาร์ จนหลังสงครามโลกได้มีการสร้างโดมแก้วครอบตัวอาคารโดยสถาปนิกชื่อก้องโลกชาวอังกฤษ เซอร์นอร์แมน-ฟอสเตอร์ และผ่านชมจัตุรัสโพสต์แดมเมอร์ (Potsdamer Platz) เมืองใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นให้มีขนาดใหญ่และทันสมัยแห่งหนึ่งในยุโรป ใช้เงินทุนกว่า 4 พันล้านเหรียญยูโร ภายในประกอบไปด้วยตึกที่ทำการของ Sony, A&T, ABB

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน China Restaurant Sonne

วันที่ 7 เบอร์ลิน-ช้อปปิ้งย่านคูดัม-ฮันโนเวอร์

เช้า : รับประทานอาหารที่โรงแรม นำท่านชมอีสต์ไซด์แกลลอรี่ ที่ทิ้งร่องรอยของกำแพงเบอร์ลิน (Berlin Wall) ฉากต่างๆ ที่เกิดจากการพลัดพรากของเหตุการณ์ วันที่ 13 สิงหาคม 1961 วันเริ่มการสร้างกำแพงที่มีความยาวกว่า 100 ไมล์ สูง 4 เมตร ถูกถ่ายทอดเป็นภาพวาดที่เกิดจากศิลปินกว่า 118 ท่าน บนซากกำแพงกว่า 1,200 หลา ที่จะบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ แทนคำพูดที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นภาพเขียนศิลปะที่ยาวที่สุดในโลก จากนั้นอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งย่านเดอะคัวฟัวชเตนดัม หรือที่ชาวเมืองเรียกกันติดปากว่าคูดัม ถนนช้อปปิ้งและย่านธุรกิจอันดับ 1 ของกรุงเบอร์ลิน

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมืองกับเมนูหมูทอดชไนเซล เมนูเอกลักษณ์ของเยอรมัน ณ ร้าน Lowenbrau am Gendarmenmarkt

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮันโนเวอร์ Hannover (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) อีกเมืองใหญ่ของเยอรมันที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศและมีฐานะเป็นเมืองหลวงของแคว้นโลเวอร์ เซกโซนี่ เป็นเมืองแห่งศูนย์กลางทางการค้าของเยอรมัน และมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสวยงามและน่าสนใจมากมายหลายแห่ง นำท่านชมย่านเมืองเก่า ซึ่งเป็นศูนย์รวมของอาคารเก่า, พิพิธภัณฑ์, เขตตลาดเก่า จากนั้นแวะถ่ายรูปภายนอกศาลาว่าการเมือง Hannover City Hall เป็นอาคารเก่าแก่ที่มีความสวยงามและเป็นงานสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่โดดเด่นเป็นอย่างยิ่ง และมีการจัดแสดงนิทรรศการต่างๆ หนุมเวียนเป็นประจำ และด้วยการมีโดมที่ใหญ่และสูง ทำให้ขึ้นไปชมวิวทิวทัศน์ของเมืองฮันโนเวอร์ได้แบบ 360 องศา

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง Maredo Steakhaus in Bremen

วันที่ 8 ฮันโนเวอร์-ดอร์ทมุนท์-โคโลญจ์-มหาวิหารโคโลญจ์-ช้อปปิ้งถนนคนเดิน

เช้า : รับประทานอาหารที่โรงแรม นำท่านเดินทางสู่ ดอร์ทมุนท์ Dortmund (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เป็นเมืองเก่าแก่ของเยอรมัน โดยตั้งอยู่ทางตะวันตกของเยอรมัน และเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในแคว้นนอร์ท ไรนซ์ เวสต์พาเลีย และยังเป็นเมืองที่มีความทันสมัยผสมผสานอย่างลงตัวกับความเก่าแก่ที่แสนสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ มากมาย และมีชื่อเสียงอย่างมากในเรื่องของเบียร์และมีทีมฟุตบอลชื่อดังของเยอรมันอย่าง โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ นำท่านแวะถ่ายรูปภายนอกกับสนามฟุตบอล Signal Iduna Park สนามฟุตบอลที่ใหญ่และเป็นหนึ่งในสนามฟุตบอลที่มีชื่อเสียงที่สุดของเยอรมัน โดยสนามแห่งนี้สร้างเสร็จเมื่อปี ค.ศ.1974 เพื่อเป็นสนามแข่งฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายในปีเดียวกัน

จากนั้นนำท่านสู่ย่านเมอร์ริคไคเชียร์ Merienkirche เป็นย่านเก่าแก่ที่มีความสวยงามและมีบรรยากาศของเมืองยุคกลาง โดยเป็นแหล่งที่ตั้งของโบสถ์นิกายโปรแตสแตนท์ ที่สร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 หลายแห่งด้วยกัน นอกจากนี้แล้วยังมีจุดท่องเที่ยวที่มีความน่าสนใจอย่างแท่นบูชาแพทริคไคเชียร์ ที่มีความสวยงามและมีอายุมากกว่า 600 ปี และแวะถ่ายรูปกับโรงละครโอเปร่า Opernhaus Dortmund เป็นอาคารที่มีความเก่าแก่และสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมในยุคนาซี โดยเป็นพื้นที่ซึ่งใช้สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งแต่เดิมพื้นที่บริเวณนี้เคยเป็นโบสถ์ของชาวยิวมาก่อน ซึ่งได้ถูกทำลายลงโดยนาซีในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ก่อนที่จะสร้างโรงละครแห่งนี้ขึ้นมาแทนที่

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง Maredo Steakhaus

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่ เมืองโคโลญจ์ Cologne เมืองเก่าแก่ที่ตั้งมาตั้งแต่สมัยโรมัน ชื่อเมืองนี้มาจาก “โคโลเนีย” ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของรัฐ Nordrhein-Westfalen เยอรมันเหนือใกล้กับเมืองบอนน์ เมืองหลวงเก่าของเยอรมันตะวันตกในสมัยอดีตก่อนการรวมตัวกันกับเยอรมันตะวันออก ชาวไทยเราจะรู้จักเมืองนี้ตามชื่อของน้ำหอม โอ เดอร์ โคโลญจน์ (Eau de Cologne 4711) และยังเป็นแหล่งผลิตน้ำหอมดังกล่าวมาตั้งแต่เกือบ 300 ปี เลข 4711 คือเลขที่ของบ้านผู้ผลิตนั่นเอง นำท่านถ่ายรูปภายนอกกับมหาวิหารโคโลญจ์ เป็นมหาวิหารสไตล์โกธิคดั้งเดิมที่อยู่ในรายชื่อของสถานที่แห่งมรดกโลก จากนั้นเดินเที่ยวชมเมืองโคโลญจ์พร้อมช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง, ของที่ระลึก, น้ำหอมโคโลญจ์ 4711 ตลอดจนสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังนานาชนิดบนถนน Walking Street รอบมหาวิหาร

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน Peking am Dom Restaurant

วันที่ 9 โคโลญจ์-บ๊อปพาร์ด-ล่องเรือแม่น้ำไรน์-แฟรงก์เฟิร์ต

เช้า : รับประทานอาหารที่โรงแรม  นำท่านเดินทางสู่ บ๊อปพาร์ด Boppard อีกเมืองแสนสวยริมฝั่งแม่น้ำไรน์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) นำท่านล่องเรือนำเที่ยวทันสมัย ชมความสวยงามสองฝากฝั่งแม่น้ำไรน์ แม่น้ำสายสำคัญที่สุดสายหนึ่งของยุโรป ชมทัศนียภาพอันสวยงามตลอดสองฟากฝั่งแม่น้ำ ผ่านแหล่งปลูกองุ่นที่ใช้ผลิตไวน์ขาวอันมีชื่อเสียงที่สุดของเยอรมัน เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของไร่องุ่น ปราสาทของโบราณอายุกว่า 600 ปี และอาคารบ้านเรือนของอดีตเหล่าขุนนางเยอรมนีที่เรียงรายอยู่สองฟากฝั่งแม่น้ำ ผ่านบริเวณผาหินโลเรอไลย์ (Loreley rock) ซึ่งมีตำนานเรื่องเล่าขานอันลึกลับของเสียงสะท้อนที่เกิดขึ้นบริเวณนั้น จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองแฟรงก์เฟิร์ต Frankfurt เมืองใหญ่ที่สุดของรัฐเฮสส์และใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศเยอรมนี ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไมน์ และยังเป็นที่ตั้งของตลาดหลักทรัพย์แฟรงก์เฟิร์ตและธนาคารกลางยุโรป และยังเป็นเมืองที่ร่ำรวยที่สุดในกลุ่มสหภาพยุโรป

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน China Garten Restaurant

บ่าย : นำท่านชม จัตุรัสกลางเมืองโรเมอร์ อันงามสง่า มีบ้านไม้ทรงเยอรมัน ที่ได้สร้างจำลองมาจากของเก่า โดยรักษารูปแบบสถาปัตยกรรมโบราณอันสวยงาม ไว้ได้อย่างดีเยี่ยม นำท่านชมภายนอกของมหาวิหารโดมแห่งแฟรงก์เฟิร์ต ที่ได้รับการบูรณะขึ้นมาหลังได้รับผลกระทบอย่างหนักในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ให้ท่านเดินเล่นและช้อปปิ้งย่านจัตุรัสโรเมอร์ (Romerberg) ซึ่งเป็นจัตุรัสที่เก่าแก่ที่สุดในเมือง ด้านข้างก็คือ Frankfurt City Hall หรือศาลาว่าการเมือง ศิลปะแบบโกธิคที่ได้รับการก่อสร้างขึ้นในปี 1405 อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าหลากหลาย บริเวณถนนสายช้อปปิ้งย่านถนนซายล์ Zeil ถนนสายช้อปปิ้งที่ยาวที่สุดของประเทศเยอรมนีที่เต็มไปด้วยร้านจำหน่ายสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังเรียงรายอยู่มากมาย

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย Ban Thai Restaurant กับเมนูยอดฮิต ต้มยำกุ้ง ปลาทอดกรอบ ส้มตำ ไก่ทอด แกงเป็ด เป็นต้น (รายการอาหารอาจเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับงวัตถุดิบในช่วงเวลานั้นๆ)

วันที่ 10 แฟรงก์เฟิร์ต-สนามบิน

เช้า : รับประทานอาหารที่โรงแรม  ให้ท่านเตรียมตัวเช็คเอ๊าท์ที่พัก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินแฟรงก์เฟิร์ต และเผื่อเวลาให้ท่านทำคืนภาษีที่สนามบิน

13.45 น. : ออกเดินทางกลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG921

**กำหนดการเดินทางในช่วง ปลาย มี.ค.-พ.ค. เวลาบินเปลี่ยนเป็น 14.45 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 06.25 น.**

วันที่ 11 สนามบินสุวรรณภูมิ

06.25 น. : เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมทุรปราการ  โดยสวัสดิภาพ..

**กรณีที่บางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละกำหนดการเดินทางอีกครั้งก่อนทำการจองตั๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่องจากรายการทัวร์เป็นรายการซีรี่และได้มีการดำเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย**


เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไทย เส้นทาง กรุงเทพฯ-แฟรงก์เฟิร์ต-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง) เนื่องจากโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple Room) กรณีที่เดินทาง 3 ท่าน ท่านต้องพักเป็น 2 ห้อง (1 Twin + 1 Single) โดยชำระค่าพักเดี่ยวเพิ่ม
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าภาษีสำหรับนักท่องเที่ยวหรือภาษีเมืองสำหรับการเข้าพักในเมืองทุกแห่ง
 • ค่าธรรมเนียมบริการหัวหน้าทัวร์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ อำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 • ค่าทิปบริการพนักงานขับรถรวมถึงทิปหัวหน้าทัวร์ที่เดินทางด้วยตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุเกิน 75 ปี วงเงินคุ้มครอง 500,000 บาท (เฉพาะค่ารักษาพยาบาลเท่านั้น ไม่ได้รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกิดจากอุบัติเหตุ อาทิ ค่าตั๋วโดยสาร, ค่าที่พัก, ค่าอาหารหรืออื่นๆ ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันฯ) หากสนใจซื้อประกันสุขภาพหรือประกันภัยการเดินทางแบบอื่นๆ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทัวร์
 • ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 2 ธ.ค.2564 หากมีเพิ่มเติมภายหลังหรืออัตราการผกผันค่าน้ำมันหรือภาษีใดๆ จะต้องมีการชำระเพิ่มตามกฎและเงื่อนไขของสายการบิน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น)
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้นและค่าบริการด้านการนัดหมายและเอกสาร ท่านละ 4,800 บาท โดยชำระพร้อมค่ามัดจำทัวร์
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าทุกแห่ง ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินของท่านด้วยตัวท่านเอง หรือหากต้องการการบริการยกกระเป๋าจะต้องชำระค่าทิปตามที่โรงแรมนั้นๆ เรียกเก็บ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
 • ค่าอาหารหรือเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ำมัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่นอกเหนือจากที่ระบุหรือค่าแปลเอกสาร, ค่าบริการที่เกี่ยวกับวีซ่า หรืออื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ
 • ทัวร์ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของที่ระลึกและไม่มีแจกน้ำดื่มในระหว่างทัวร์ ยกเว้นน้ำดื่มระหว่างมื้ออาหาร อาทิ มื้อกลางวันและค่ำที่กำหนดไว้ในรายการทัวร์
 • สัญญาณ Wifi และค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม (ยกเว้นส่วนพื้นที่สาธารณะภายในโรงแรมที่มีการให้บริการฟรีหรือบางโรงแรมอาจมีให้บริการบนห้องพักด้วยขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละโรงแรม)
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 • ค่าประกันภัยการเดินทางหรือประกันสุขภาพหรือประกันวาตภัยหรือเหตุร้ายแรงในต่างประเทศที่นอกเหนือจากประกันอุบัติเหตุที่ทางบริษัทฯ จัดไว้ให้ ท่านสามารถซื้อประกันเพิ่มเติมได้
 • ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย ผลตรวจไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดินทางกลับสู่ประเทศไทย ผลตรวจไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง (ราคาประมาณ120 EUR)
 • ค่าธรรมเนียมบริการเกี่ยวกับการดำเนินการลงทะเบียนระบบ Thailand Pass โดยต้องลงทะเบียนออนไลน์ในระบบ Thailand Pass ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันเดินทาง https://tp.consular.go.th/
 • ค่าธรรมเนียมการตรวจโควิดและค่าโรงแรมรอผลตรวจ (AQ / SHA Plus) อย่างน้อย 1 วัน เมื่อเดินทางถึงไทย (การเปลี่ยนแปลงมาตรการและการเปลี่ยนแปลงจำนวนวันให้ดูประกาศจากทางภาครัฐเป็นสำคัญ)

การชำระเงิน

ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 30,000 บาทต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน สำหรับการจองทัวร์ โดยเรียกเก็บทันทีหลังจากการจองทัวร์ ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด

การยกเลิก

 1. หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที่นำเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ โดยทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจำตั๋วโดยสารเครื่องบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวีซ่า และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
 2. หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันที่นำเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 50% ของค่าทัวร์ รวมถึงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจำตั๋วโดยสารเครื่องบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวีซ่า และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
 3. หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15 วันทำการก่อนวันที่นำเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
 4. กรณีที่ต้องการออกตั๋วภายในประเทศ กรณีที่ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ทัวร์ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

หมายเหตุ

 • อัตราค่าเดินทางนี้ต้องมีจำนวนผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่จำนวนไม่ต่ำกว่า 15 ท่าน และจะต้องชำระมัดจำ หลังจากยืนยันการจองทัวร์ทันที
 • อัตราค่าเดินทางและตั๋วโดยสารนี้เป็นอัตราราคาพิเศษ ดังนั้นหากมีการออกตั๋วโดยสารแล้วไม่สามารถขอ
  รีฟันด์หรือคืนเงินได้ทุกกรณี
 • กรณีท่านที่มีตั๋วของสายการบินอื่นหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตั๋วโดยสารของทางบริษัททัวร์ กรุณาแจ้งล่วงหน้าเนื่องจากมีการเกี่ยวข้องกับการยื่นวีซ่า ซึ่งผู้เดินทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้
 • การดำเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15-21 วัน ดังนั้นจึงขอความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทั้งนี้เพื่อเป็นผลดีและความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการขอวีซ่า
ช่วงเดินทาง
20/03/2022 30/03/2022
การเดินทาง
Thai Airways (TG)
จำนวน
ราคา
83,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เยอรมัน Best ever Germany
เดินทาง 20/03/2022 30/03/2022
*** ท่านที่ต้องการพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 11,900 ***
*** ท่านที่มีตั๋วโดยสารอยู่แล้วและต้องการเดินทางพร้อมคณะ ท่านละ 51,900 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  10/05/2022 20/04/2022
  การเดินทาง
  Thai Airways (TG)
  จำนวน
  ราคา
  89,900 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เยอรมัน Best ever Germany
  เดินทาง 10/05/2022 20/04/2022
  *** ท่านที่ต้องการพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 13,900 ***
  *** ท่านที่มีตั๋วโดยสารอยู่แล้วและต้องการเดินทางพร้อมคณะ ท่านละ 55,500 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   01/05/2022 11/05/2022
   การเดินทาง
   Thai Airways (TG)
   จำนวน
   ราคา
   89,900 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์เยอรมัน Best ever Germany
   เดินทาง 01/05/2022 11/05/2022
   *** ท่านที่ต้องการพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 13,900 ***
   *** ท่านที่มีตั๋วโดยสารอยู่แล้วและต้องการเดินทางพร้อมคณะ ท่านละ 55,500 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    20/03/2022 30/03/2022
    Thai Airways (TG)
    83,900 บาท
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์เยอรมัน Best ever Germany
    เดินทาง 20/03/2022 30/03/2022
    *** ท่านที่ต้องการพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 11,900 ***
    *** ท่านที่มีตั๋วโดยสารอยู่แล้วและต้องการเดินทางพร้อมคณะ ท่านละ 51,900 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     10/05/2022 20/04/2022
     Thai Airways (TG)
     89,900 บาท
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์เยอรมัน Best ever Germany
     เดินทาง 10/05/2022 20/04/2022
     *** ท่านที่ต้องการพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 13,900 ***
     *** ท่านที่มีตั๋วโดยสารอยู่แล้วและต้องการเดินทางพร้อมคณะ ท่านละ 55,500 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      01/05/2022 11/05/2022
      Thai Airways (TG)
      89,900 บาท
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์เยอรมัน Best ever Germany
      เดินทาง 01/05/2022 11/05/2022
      *** ท่านที่ต้องการพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 13,900 ***
      *** ท่านที่มีตั๋วโดยสารอยู่แล้วและต้องการเดินทางพร้อมคณะ ท่านละ 55,500 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       จำนวนการเข้าชม 38 ครั้ง
       Tags ที่เกี่ยวข้อง
       Share on social networks
       โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
       • มี.ค.65 - พ.ค.65
       • 8 วัน 5 คืน
       • 52 ครั้ง
       เริ่มต้น 59,999 บาท
       รหัส 013-0281
       8 วัน 5 คืน
       เริ่มต้น 59,999 บาท
       • Thai Lion Air
       • ธ.ค.64 - ม.ค.65
       • 3 วัน 2 คืน
       • 48 ครั้ง
       เริ่มต้น 4,799 บาท
       • เดินทางมาเอง
       • ธ.ค.64 - ต.ค.65
       • 3 วัน 2 คืน
       • 40 ครั้ง
       เริ่มต้น 3,400 บาท
       รหัส 019-0217
       3 วัน 2 คืน
       เดินทางมาเอง
       เริ่มต้น 3,400 บาท
       ชื่นชอบ