ทัวร์เที่ยวไทย หลงรัก...เบตง

Sky Walk อัยเยอร์เวง จุดชมวิวยอดฮิต สวยงามทุกฤดู
ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทย
สวนหมื่นบุปผา สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง
อุโมงค์ปิยะมิตร ความพิศวงของอุโมงค์คนขุดใต้ภูเขา
วัดช้างให้ เล่าขานตำนานองค์หลวงปู่ทวด
เพลิดเพลินกับการถ่ายรูป Street Art เบตง

วัดพุทธาธิวาส ชมศิลปกรรมแบบศรีวิชัยประยุกต์
ดอกไม้นานาๆชนิด ณ สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง (สวนหมื่นบุปผา)

ถ่ายรูป ป้ายใต้สุดสยาม,
จุดชมวิวสะพานข้ามเขื่อนบางลาง
วังยะหริ่ง อายุกว่า 100 ปี

ทัวร์เที่ยวไทย หลงรัก...เบตง

รหัส 018-0346
วันที่เดินทาง
ม.ค.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Nok Air (DD)
ราคาเริ่มต้น
7,140 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
38 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพ – หาดใหญ่ – ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว – มัสยิดกรือเสะ – วังยะหริ่ง – สะพานแตปูซู – เบตง

04.00 น. : คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์ ทีมงานคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระ (กรุณานำบัตรประชาชนไปแสดงด้วย)

06.10 น. : ออกเดินทางสู่ หาดใหญ่ โดย สายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD70

07.25 น. : ถึง สนามบินหาดใหญ่ เปลี่ยนการเดินทางเป็นรถตู้ปรับอากาศ ได้เวลาอันสมควรเดินทางเข้าสู่จังหวัดปัตตานี นำท่านสักการะศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว หรือ ศาลเจ้าเล่งจูเกียง เป็นศาลเจ้าเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของ จ.ปัตตานี มาตั้งแต่โบราณ

ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่ “มัสยิดกรือเสะ” ที่มีตำนานเล่าสืบต่อกันต่อ ๆ มาว่า มีชาวจีนท่านหนึ่งชื่อ ลิ้มเต้าเคียน มาอยู่เมืองปัตตานี และเข้ารีตรับนับถือศาสนาอิสลาม แล้วไม่ยอมกลับเมืองจีน หลิมกอเหนี่ยวน้องสาวเดินทางมาตามพี่ชายให้กลับเมืองจีนเพื่อดูแลมารดาที่ ชราตามประเพณีของชาวจีน แต่ลิ้มเต้าเคียมไม่ยอมกลับเพราะได้รับมอบหมายจากเจ้าเมืองปัตตานีให้เป็น ผู้ควบคุมก่อสร้างมัสยิดกรือเสะอยู่ และยังสร้างไม่เสร็จจะขออยู่เมืองปัตตานีต่อไปจนกว่าจะสร้างเสร็จ หลิมกอเหนี่ยวมีความน้อยใจจึงทำอัตวินิบาตกรรมประท้วงพี่ชาย
แต่ก่อนที่จะผูกคอตายนางได้อธิษฐานว่าแม้นพี่ชายจะช่างที่เก่งเพียงใดก็ขอให้สร้างมัสยิดนี้ไม่สำเร็จ ด้วยแรงแห่งคำสาปแช่งของนางปรากฏว่า ลิ้มเต้าเคียมสร้างไม่สำเร็จ ได้ทำการสร้างหลังคาและโดมถึงสามครั้ง เมื่อสร้างจวนเสร็จก็เกิดอัสนีบาตฟาดโดมและหลังคาพังทลายลงมาทุกครั้ง ทำให้ลิ้มเต้าเคียมเกิดความหวาดกลัว จึงได้ทิ้งงานก่อสร้างให้ค้างอยู่จวบจนบัดนี้

12.00 น. : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร ในตัวเมืองปัตตานี

บ่าย : นำท่านชม วังยะหริ่ง เรือนไม้กึ่งปูน สร้างขึ้นแบบสไตล์ยุโรป ผสมผสานศิลปกรรมพื้นเมือง และชวา ตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางเมืองในปัจจุบัน นับเป็นความภาคภูมิใจของชาวยะหริ่งยิ่งนัก

จากนั้นนำท่านเห็บภาพความประทับใจกับ สะพานแตปูซู สัญลักษณ์ของความรักความสามัคคีของคนในชุมชน โดยในอดีตชาวบ้านที่อยู่อีกฝั่งของแม่น้ำปัตตานีมีความยากลำบากในการเดินทาง

เย็น : บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร

 

วันที่ 2 ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง –วัดพุทธาธิวาส – Street Art เบตง – ป้ายใต้สุดสยาม - อุโมงค์ปิยะมิตร –สวนหมื่นบุปผา – บ่อน้ำร้อนเบตง

05.00 น. : ตื่นเช้ารับอรุณเพื่อเดินทางไปชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง จุดชมวิวทะเลหมอกยอดฮิตของเบตงที่เดินทางสะดวกรถขึ้นถึง และมีทะเลหมอกให้ชมตลอดทั้งปี ตั้งอยู่ ในพื้นที่ของเขาไมโครเวฟ มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 2,038 เมตร เป็นทะเลหมอกที่ใหญ่และสวยงาม ในช่วงเวลาเช้าจุดชมวิวแห่งนี้จะกลายเป็นสวรรค์บนดินเปิดให้นักท่องเที่ยวเต็มอิ่มกับทะเลหมอก สัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์ และทัศนียภาพที่สวยงามของยอดเขาไมโครเวฟ
***ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวัน***

08.30 น. : บริการอาหารเช้า ณ ร้านเจริญข้าวมันไก่

เช้า : วัดพุทธาธิวาส ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนเนินเขามีพระธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศตั้งโดดเด่นมองเห็นศิลปกรรมแบบศรีวิชัยประยุกต์สวยงามมาก โดยในองค์มหาธาตุเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ นำท่านเพลิดเพลินกับการถ่ายรูป Street Art เบตง เป็นผลงานที่ถูกวาดขึ้นด้วยฝีมือของ นักศึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อโปรโมทงาน 111 ปี ท่านสามารถเดินชมเมืองเบตงได้ตามอัธยาศัย

เชิญท่านถ่ายรูป ป้ายใต้สุดสยาม ณ เขตแดนระหว่างประเทศไทย และประเทศมาเลเซีย มีเอกลักษณ์ลายเส้นแผนที่ประเทศไทยสีทองโดดเด่นสลักบนป้ายหินอ่อน รายล้อมไปด้วยธรรมชาติและไม้ดอกไม้ประดับอันงดงาม จึงกลายมาเป็นสถานที่ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกยอดนิยมของนักท่องเที่ยว

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

บ่าย : นำท่านชม อุโมงค์ปิยะมิตร เป็นอุโมงค์ดินที่อดีตขบวนการโจรคอมมิวนิสต์มลายา (จคม.) สร้างขึ้น สำหรับเป็นฐานปฏิบัติการต่อสู้ทางการเมือง ใช้หลบการโจมตีทางอากาศและสะสมเสบียง ในปัจจุบันได้เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในอดีต

หลังอาหารนำท่านเพลิดเพลินกับดอกไม้นานาๆชนิด ณ สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง (สวนหมื่นบุปผา) สวนดอกไม้เมืองหนาวแห่งเดียวในภาคใต้ เนื่องจากเบตงมีสภาพอากาศที่เหมาะสม และสัมผัสกับสภาพภูมิอากาศที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าพื้นที่อื่นของภาคใต้

นำท่านเดินทางสู่ บ่อน้ำร้อนเบตง บ่อน้ำร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ มีขนาดพื้นที่ประมาณ 3 ไร่ โดยจะมีน้ำร้อนผุดขึ้นมาจากใต้ดิน ประกอบด้วยแร่ธาตุต่างๆ มากมาย

เย็น : บริการอาหารค่ำ  ณ ร้านอาหาร จากนั้นเดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3 สะพานข้ามเขื่อนบางลาง – วัดช้างให้ – ตลาดกิมหยง – สนามบินหาดใหญ่ – กรุงเทพฯ

07.00 น. : บริการอาหารเช้า แบบติ่มซำ ณ ร้านในเมืองเบตง

08.00 น. : หลังถ่ายรูปที่ระลึกเรียบร้อยแล้ว เดินทางสู่จุดชมวิว สะพานข้ามเขื่อนบางลาง และนำท่าน “ขึ้นชมสันเขื่อน”
ที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพรอบข้างของอุทยานแห่งชาติบางลางและต้นน้ำของแม่น้ำปัตตานีได้อย่างสวยงาม

12.00 น. : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

13.00 น. : นำท่านนมัสการ หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ หรือ วัดราษฎร์บูรณะ วัดเก่าแก่สร้างมาแล้วกว่า 300 ปี ถือว่าเป็นวัดต้นตำรับของหลวงปู่ทวด เพราะท่านเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดและอัฐิของท่านก็ถูกบรรจุไว้ที่วัดแห่งนี้ วัดช้างให้จึงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อและเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของจังหวัดปัตตานีที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามากราบสักการะหลวงปู่ทวดอย่างไม่ขาดสาย

 

 

หากมีเวลานําท่านเดินทางสู่ ตลาดกิมหยง เพลิดเพลินกับ ศูนย์กลางการค้าแดนใต้ ท่านสามารถเลือกซื้อของฝากและทานอาหารเย็นได้ตามอัธยาศัย ก่อนนำท่านสู่ สนามบินหาดใหญ่
18.55 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดย สายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD507
20.20 น. ถึงท่าอากาศยานสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพฯพร้อมความประทับใจ

 


เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบิน Nok Air พร้อมน้ำหนักกระเป๋า 15 กก.
 • ค่าพาหนะเดินทางตามโปรแกรม
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชม
 • ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่บริษัท ฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่า Vat7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท(หากอายุ    เกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่าน  ละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร – เครื่องดื่ม – ค่าซักรีดค่า – โทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)

เงื่อนไขการชำระเงิน :

 1. สำหรับการจองกรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 5,000 บาท
 2. กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนออกเดินทาง

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์:

 1. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจำท่านละ 5,000 บาท
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 3. กรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุดจะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
 4. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 5. กรณีใช้สิทธิ์จอง และชำระเงินผ่านแอพเป๋าตัง ในโครงการทัวร์เที่ยวไทย หลังชำระเงินแล้วถือว่าการจองเป็นที่สิ้นสุด ไม่สามารถยกเลิก/คืนเงินได้ทุกกรณี ยกเว้นตามนโยบาย/มาตรการของรัฐ
รูปภาพ
ช่วงเดินทาง
28/01/2022 30/01/2022
การเดินทาง
Nok Air (DD)
จำนวน
ราคา
7,140 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เที่ยวไทย หลงรัก…เบตง
เดินทาง 28/01/2022 30/01/2022
*** พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,000. - ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  28/01/2022 30/01/2022
  Nok Air (DD)
  7,140 บาท
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เที่ยวไทย หลงรัก...เบตง
  เดินทาง 28/01/2022 30/01/2022
  *** พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,000. - ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   จำนวนการเข้าชม 38 ครั้ง
   Share on social networks
   โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
   • เดินทางมาเอง
   • ม.ค.65 - ต.ค.65
   • 3 วัน 2 คืน
   • 25 ครั้ง
   เริ่มต้น 2,600 บาท
   รหัส 019-0409
   3 วัน 2 คืน
   เดินทางมาเอง
   เริ่มต้น 2,600 บาท
   • เดินทางมาเอง
   • ธ.ค.64 - พ.ค.65
   • 3 วัน 2 คืน
   • 43 ครั้ง
   เริ่มต้น 4,200 บาท
   รหัส 019-0214
   3 วัน 2 คืน
   เดินทางมาเอง
   เริ่มต้น 4,200 บาท
   • ม.ค.65 - มี.ค.65
   • 4 วัน 3 คืน
   • 33 ครั้ง
   เริ่มต้น 32,999 บาท
   รหัส 038-0354
   4 วัน 3 คืน
   เริ่มต้น 32,999 บาท
   ชื่นชอบ