ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ดำน้ำดูปะการัง เกาะสวรรค์ของคนรักทะเล

เกาะหลีเป๊ะ-หมู่บ้านชาวเล-ถนนคนเดินเกาะหลีเป๊ะ-ดำน้ำดูปะการัง (โซนใน) เกาะหินงาม,ร่องน้ำจาบัง, เกาะราวี หาดทรายขาว,เกาะยาง, เกาะอาดัง-ตลาดกิมหยง

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ดำน้ำดูปะการัง เกาะสวรรค์ของคนรักทะเล

รหัส 003-0392
วันที่เดินทาง
ก.พ.65 - เม.ย.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Air Asia (FD)
ราคาเริ่มต้น
10,555 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
23 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง-ท่าอากาศยานหาดใหญ่-ท่าเรือปากบารา จ.สตูล-เกาะหลีเป๊ะ-หมู่บ้านชาวเล-ถนนคนเดินเกาะหลีเป๊ะ

06.00น. : พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

08.10น.หรือ08.30น. : บินสู่ท่าอากาศยานหาดใหญ่สายการบินAirAsia เที่ยวบินที่ FD3116 หรือ FD3106

09.40หรือ10.05น. : ถึงท่าอากาศยานหาดใหญ่ รับสัมภาระเรียบร้อย ไกด์รอต้อนรับท่านด้านนอก นำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศเดินทางสู่ท่าเรือปากบารา จังหวัดสตูล บริการอาหารกลางวัน

13.30น. : ออกเดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะโดยเรือสปีดโบ๊ท

15.30น. เดินทางถึง เกาะหลีเป๊ะ  เป็นเกาะกลางทะเล อยู่ในการควบคุมของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา อุดมไปด้วยท้องทะเลที่สวยงาม จุดเด่นของเกาะ คือมีหาดทรายขาวสะอาด ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออก ซึ่งเป็นที่ตั้งหมู่บ้านชาวเล ย่านชุมชนใหญ่ของเกาะ นำท่านเช็คอินเข้าที่พัก ให้ท่านอิสระพักผ่อนที่เกาะหลีเป๊ะ เกาะจะมีชายหาดหลักๆ 3 หาด หาดแรกคือหาดพัทยา เป็นหาดที่เรือทุกลำจอดรับส่งนักท่องเที่ยว และมีรีสอร์ทติดหาดยาวไปจนสุด หาดซันเซ็ท เป็นจุดรวมตัวของนักท่องเที่ยวที่มารอชมพระอาทิตย์ตกและหาดซันไรส์ดูพระอาทิตย์ขึ้น ไกด์นำท่านเดินเที่ยวชมหมู่บ้านชาวเล หรือท่านจะอิสระพักผ่อน เดินเล่นชายหาด เที่ยวรอบเกาะ ชมพระอาทิตย์ตกได้ตามอัธยาศัย

เย็น : บริการอาหารเย็น

วันที่ 2 ดำน้ำดูปะการัง (โซนใน) เกาะหินงาม,ร่องน้ำจาบัง, เกาะราวี หาดทรายขาว,เกาะยาง, เกาะอาดัง

เช้า : บริการอาหารเช้า ออกเดินทางด้วยเรือหางยาว ให้ท่านสัมผัสกับประสบการณ์ ความตื่นเต้น และความประทับใจกับการดำน้ำดูปะการังÜเกาะหินงาม หาดมีก้อนหินหลากหลายก้อนหลายขนาดเต็มไปทั้งหาด เป็นความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติสรรค์สร้าง หินลักษณะกลมมน โดยจะมีความวาววับเมื่อถูกน้ำทะเล ร่องน้ำจาบัง จุดชมปะการังที่สวยที่สุด มีปะการังหลายหลาย จะปกคลุมด้วยปะการังอ่อนหลากสีเกาะอยู่อย่างมากมาย โดยเกาะอยู่ตั้งแต่บนยอดกองหินไล่ลงไปจนถึงระดับลึกจนมองไม่เห็น ที่นี่ปะการังอ่อนอยู่ในระดับที่ตื้นทำให้ท่านได้ชมความงามของปะการังเจ็ดสีที่มีชื่อเสียงของเกาะหลีเป๊ะ เกาะราวี หาดทรายขาว มีชายหาดที่น้ำใสทรายขาว หาดลาดสามารถลงเล่นน้ำได้ หาดนี้จะพบหอยมือเสือมากมายหลากหลายสี มุมยอดนิยมของเกาะราวีจะเป็นขอนไม้ และชิงช้าขอนไม้ริมหาด

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน แบบกล่องบนเกาะ เกาะยาง อยู่ระหว่างเกาะราวีและเกาะอาดัง เป็นแหล่งดำน้ำชมปะการังและฝูงปลาที่สวยงามแห่งหนึ่งของหมู่เกาะทะเลสตูล ด้านหน้าเกาะยางมีหาดทรายทรายขาวนวล น้ำทะเลสีสวยงาม เกาะอาดัง ซึ่งเป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา ชมความสวยงามของชายหาดทรายขาวละเอียดหรือดำน้ำตื้นเพื่อชมแนวปะการัง

หมายเหตุสำคัญ: โปรแกรมอาจสลับปรับเปลี่ยนหรือจะแตกต่างกันจากรายละเอียดทัวร์ ขึ้นอยู่กับสภาพของอากาศและสภาพของกระแสน้ำ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลัก กัปตันเรือจะแจ้งลุกค้าอีกครั้งในวันเดินทาง สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

วันที่ 3 หลีเป๊ะ-ท่าเรือปากปารา-หาดใหญ่-ตลาดกิมหยง-ท่าอากาศยานหาดใหญ่-ท่าอากาศยานดอนเมือง

เช้า : บริการอาหารเช้า อิสระให้ทุกท่านพักผ่อนเดินเล่นชายหาดจนถึงเวลานัดหมายเตรียมเดินทางกลับ เวลา09.30น.เดินทางกลับสู่ท่าเทียบเรือปากบารา เวลา11.30น. ถึงท่าเรือปากบารา

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน เดินทางสู่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ช้อปปิ้งที่ตลาดกิมหยง มีสินค้าให้เลือกซื้อมากมาย อิสระให้ท่านเลือกซื้อตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ เพื่อเช็คอินเดินทางกลับ

19.05น.หรือ19.40น. : บินลัดฟ้าสู่ท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสายการบินAir Asia เที่ยวบินที่ FD3111

20.35น.หรือ21.10น. : เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ


เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับพร้อมค่าภาษีสนามบินรายการทัวร์ข้างต้น ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบิน
 • ค่ารถ ค่าน้ำมัน และค่าบริการคนขับรถ
 • ค่าที่พัก 2คืน ห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า
  – กรณีห้องพักคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดี่ยวDBLแทน กรณีระบุพักห้อง DBL มาแล้วห้องเต็มหรือไม่มีขอปรับพัก TWN แทนแทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  – กรณีห้องพัก 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตียงเสริม หรือฟูกที่นอนเสริมขึ้นอยู่กับแบบที่พักของโรงแรมนั้นๆ
  – ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป
 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม โปรดติดต่อบริษัททัวร์ กรณีต้องการทานแยกจากเซตโต๊ะทัวร์จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • อัตราค่าบริการไม่รวมค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง ผู้โดยสารสามารถถือสัมภาระขึ้นเครื่องได้ไม่เกินท่านละ 7 กิโลกรัม หากต้องการซื้อน้ำหนักภาระโหลดเพิ่ม (15กิโลกรัมเพิ่ม520บาท,20กิโลกรัมเพิ่ม 550 บาท ราคาต่อเที่ยว) โปรดติดต่อแจ้งบริษัททัวร์อย่างน้อย10วันก่อนเดินทางไม่นับรวมวันหยุด เสาร์-อาทิตย์
 • ค่าทิปไกด์ 300 บาท
 • ชาวต่างชาติชำระเพิ่ม 1,000 บาท

เงื่อนไขการจอง

มัดจำท่านละ 4,000 บาท/ท่าน และชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)

เงื่อนไขการยกเลิกและคืนค่าทัวร์

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน

*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)

*ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

หมายเหตุ

 • การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารขั้นต่ำ 8 ท่าน
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอเหนือ
 • การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น
 • ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ำมันที่ไม่คงที่ การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
ช่วงเดินทาง
25/02/2022 27/02/2022
การเดินทาง
Air Asia (FD)
จำนวน
ราคา
10,555 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ดำน้ำดูปะการัง เกาะสวรรค์ของคนรักทะเล
เดินทาง 25/02/2022 27/02/2022
*** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 3,000 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  18/03/2022 20/03/2022
  การเดินทาง
  Air Asia (FD)
  จำนวน
  ราคา
  10,555 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ดำน้ำดูปะการัง เกาะสวรรค์ของคนรักทะเล
  เดินทาง 18/03/2022 20/03/2022
  *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 3,000 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   13/04/2022 15/04/2022
   การเดินทาง
   Air Asia (FD)
   จำนวน
   ราคา
   12,888 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ดำน้ำดูปะการัง เกาะสวรรค์ของคนรักทะเล
   เดินทาง 13/04/2022 15/04/2022
   *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 3,000 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    15/04/2021 17/04/2021
    การเดินทาง
    Air Asia (FD)
    จำนวน
    ราคา
    12,888 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ดำน้ำดูปะการัง เกาะสวรรค์ของคนรักทะเล
    เดินทาง 15/04/2021 17/04/2021
    *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 3,000 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     22/04/2022 24/04/2022
     การเดินทาง
     Air Asia (FD)
     จำนวน
     ราคา
     10,888 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ดำน้ำดูปะการัง เกาะสวรรค์ของคนรักทะเล
     เดินทาง 22/04/2022 24/04/2022
     *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 3,000 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      25/02/2022 27/02/2022
      Air Asia (FD)
      10,555 บาท
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ดำน้ำดูปะการัง เกาะสวรรค์ของคนรักทะเล
      เดินทาง 25/02/2022 27/02/2022
      *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 3,000 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       18/03/2022 20/03/2022
       Air Asia (FD)
       10,555 บาท
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ดำน้ำดูปะการัง เกาะสวรรค์ของคนรักทะเล
       เดินทาง 18/03/2022 20/03/2022
       *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 3,000 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        13/04/2022 15/04/2022
        Air Asia (FD)
        12,888 บาท
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ดำน้ำดูปะการัง เกาะสวรรค์ของคนรักทะเล
        เดินทาง 13/04/2022 15/04/2022
        *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 3,000 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         15/04/2021 17/04/2021
         Air Asia (FD)
         12,888 บาท
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ดำน้ำดูปะการัง เกาะสวรรค์ของคนรักทะเล
         เดินทาง 15/04/2021 17/04/2021
         *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 3,000 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          22/04/2022 24/04/2022
          Air Asia (FD)
          10,888 บาท
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ดำน้ำดูปะการัง เกาะสวรรค์ของคนรักทะเล
          เดินทาง 22/04/2022 24/04/2022
          *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 3,000 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           จำนวนการเข้าชม 23 ครั้ง
           Share on social networks
           โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
           • เดินทางมาเอง
           • พ.ย.64 - ม.ค.65
           • 2 วัน 1 คืน
           • 57 ครั้ง
           เริ่มต้น 1,390 บาท
           รหัส 032-0172
           2 วัน 1 คืน
           เดินทางมาเอง
           เริ่มต้น 1,390 บาท
           • เดินทางมาเอง
           • พ.ย.64 - เม.ย.65
           • 3 วัน 2 คืน
           • 58 ครั้ง
           เริ่มต้น 4,999 บาท
           รหัส 010-0176
           3 วัน 2 คืน
           เดินทางมาเอง
           เริ่มต้น 4,999 บาท
           ชื่นชอบ