ทัวร์อยุธยา เค้าท์ดาวปีใหม่ (ต้นทางภูเก็ต)

ตลาดน้ำอโยธยา – วัดหน้าพระเมรุราชิการาม – วัดไชยวัฒนาราม (ใส่ชุดไทย) – ปรางค์ วิว คาเฟ่ – ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ – ศาลหลักเมือง – วัดพระแก้ว – ทัวร์ MRT (สถานีสามยอด – สนามไชย – วัดมังกร) – Asiatique the riverfront – STARBUCKS 24 – ล้ง1919 – Cosmo Bazaar Lifestyle Mall – Outlet Square Muangthong Thani

ทัวร์อยุธยา เค้าท์ดาวปีใหม่ (ต้นทางภูเก็ต)

รหัส 001-0112
วันที่เดินทาง
ธ.ค.63
ช่วงเวลา
4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
Thai Lion Air
ราคาเริ่มต้น
9,777 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
68 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 สนามบินต้นทาง – สนามบินดอนเมือง – ตลาดน้ำอโยธยา - วัดหน้าพระเมรุราชิการาม - วัดไชยวัฒนาราม (ใส่ชุดไทย) - ปรางค์ วิว คาเฟ่

09.30 น.   เดินทางจาก ท่าอากาศยาน ภูเก็ต คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกในประเทศ สนามบินภูเก็ต เคาน์เตอร์สายการบิน Thai Lion Air พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

11.40 น. : ออกเดินทางสู่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน Thai Lion Air

13.00 น. : ถึง สนามบินดอนเมือง นำท่านเดินทางสู่ พระนครศรีอยุธยาโดยรถบัสปรับอากาศVIP จากนั้นนำท่านไปยัง ตลาดน้ำอโยธยา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ก่อตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ที่จะทำให้สถานที่แห่งนี้  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใจกลางเมือง สะท้อนถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยา  ทั้งด้านการแต่งกาย  การแสดงพื้นบ้าน  การละเล่น  ของกินของใช้ในยุคเก่า  ความเป็นอยู่แบบไทยๆ ที่เรียบง่าย

กลางวัน : อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ณ ตลาดน้ำอโยธยา จากนั้นนำท่านเดินทางไป วัดหน้าพระเมรุ หรือ วัดพระเมรุราชิการามวรวิหารตั้งอยู่ที่อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำท่านเดินทางไป วัดไชยวัฒนาราม จากนั้นนำท่านเดินทางไป ปรางค์ วิว คาเฟ่ ถ่ายรูปอยุธยายามค่ำคืน

เย็น : อิสระรับประทานอาหารเย็น ณ บ้านเคียงน้ำ

วันที่ 2 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ – ศาลหลักเมือง – วัดพระแก้ว – ทัวร์ MRT (สถานีสามยอด - สนามไชย - วัดมังกร) - Asiatique the riverfront

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม นำท่านเดินทางไป ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ จากนั้นนำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพมหานคร นำท่านเดินทางไป ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร เป็นศาลที่สร้างขึ้นมาพร้อมกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีตามธรรมเนียมพิธีพราหมณ์ว่า ก่อนที่จะสร้างเมืองจะต้องทำพิธียกเสาหลักเมืองในที่อันเป็นชัยภูมิสำคัญ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองที่จะสร้างขึ้น จากนั้นเดินทางไป วัดพระแก้ว (วัดพระศรีรัตนศาสดาราม) วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

กลางวัน : อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย ณ ร้าน……….. นำคณะท่านเดินทางไปยัง  สถานีสามยอด สถานีนี้ด้านบนก็จะไปตรงสวนบรมนีนาถ ดิโอสยาม บริเวณทางเข้าก็จะมีมุมให้ถ่ายรูปอยู่บ้าง เป็นเหมือนช่องหน้าต่างบ้านสีเขียวยุคเก่า คณะท่านเดินทางไปยัง สถานีสนามไชย ถือว่าเป็นสถานีรถไฟใต้ดินอีกที่ที่ว้าวมาก นำคณะท่านเดินทางไปยัง สถานีวัดมังกร สถานีตั้งอยู่ใจกลางย่านเยาวราช บริเวณถนนเจริญกรุงตัดกับถนนพลับพลาไชยและถนนแปลงนาน เป็นสถานีส่วนต่อขยายมาจากหัวลำโพง นำท่านเดินทางไป Asiatique the riverfront เป็นศูนย์การค้าแนวราบริมแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย

เย็น : อิสระรับประทานอาหารเย็น ณ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ ฟร้อนท์

วันที่ 3 อิสระท่องเที่ยวในกรุงเทพ

เช้า :  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม อิสระท่องเที่ยวในกรุงเทพ!!

 

วันที่ 4 STARBUCKS 24 - ล้ง1919 - Cosmo Bazaar Lifestyle Mall - Outlet Square Muangthong Thani - สนามบินดอนเมือง – สนามบินปลายทาง

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม Check out จากที่พัก นำท่านเดินทางไปทานกาแฟและถ่ายรูปที่ STARBUCKS 24 จากนั้นนำท่านเดินทางไป ล้ง1919 ที่เที่ยวสุดชิคริมแม่น้ำเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

กลางวัน : อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย ณ ร้าน……….. จากนั้นนำท่านเดินทางไป Cosmo Bazaar Lifestyle Mall แหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่ใจกลางเมืองทองธานี ตัวอาคารสูง 10 ชั้น บนพื้นที่กว่า 102,460 ต.ร.ม.เดินทางสู่ สนามบินดอนเมือง เพื่อเดินทางกลับสู่สนามบินภูเก็ต ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ

21.05 น. : เดินทางกลับสู่ ท่าอากาศยาน ภูเก็ต คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกในประเทศ สนามบินภูเก็ตเคาน์เตอร์สายการบิน Thai Lion Air พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

22.30 น. : เดินทางถึง สนามบินภูเก็ต โดยสวัสดิภาพ

 


เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบิน ไป-กลับ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าน้ำหนัก สัมภาระ กระเป๋า โหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านละ 1 ใบ ไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว และรับ-ส่ง ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ค่าโรงแรม ตามที่ระบุในรายการ (พักห้องละ 2-3 ท่าน/ห้อง ยกเว้นเส้นทางจันทบุรี โฮมสเตย์พักห้อง ละ 4-8 ท่าน พัก 2 ท่านมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • สำหรับชาวต่างชาติ ต้องชำระเพิ่ม 1,000 บาท
 • ค่าทิปไกด์นำเที่ยว สตาฟและการประสานงาน ท่านละ 400 บาท
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • การเดินทางวันอิสระและอาหารมื้ออิสระ

*โปรดทราบ ราคานี้ไม่รวมค่าโรงแรม และ อาหารมื้ออิสระ ซึ่งทางบริษัทฯ ต้องการให้ลูกค้าสามารถ ใช้สิทธิ์โครงการ เราเที่ยวด้วยกัน เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้สิทธิประโยชน์จากโครงการได้อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นส่วนลดค่าโรงแรมที่พัก 40 % (ไม่เกิน 3,000 บาท / ห้อง / คืน) และคูปองส่วนลดค่าอาหารหรือค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว 40 %  (วันจันทร์ – วันพฤหัส ได้รับ 900 บาท, วันศุกร์ – วันอาทิตย์ ได้รับ 600 บาท)

สามารถสอบถามและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.เราเที่ยวด้วยกัน.com

ช่วงเดินทาง
30/12/2020 02/01/2021
การเดินทาง
Thai Lion Air
จำนวน
ราคา
9,777 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์อยุธยา เค้าท์ดาวปีใหม่ (ต้นทางภูเก็ต)
เดินทาง 30/12/2020 02/01/2021
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  31/12/2020
  การเดินทาง
  Thai Lion Air
  จำนวน
  ราคา
  9,777 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์อยุธยา เค้าท์ดาวปีใหม่ (ต้นทางภูเก็ต)
  เดินทาง 31/12/2020
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   30/12/2020 02/01/2021
   Thai Lion Air
   9,777 บาท
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์อยุธยา เค้าท์ดาวปีใหม่ (ต้นทางภูเก็ต)
   เดินทาง 30/12/2020 02/01/2021
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    31/12/2020
    Thai Lion Air
    9,777 บาท
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์อยุธยา เค้าท์ดาวปีใหม่ (ต้นทางภูเก็ต)
    เดินทาง 31/12/2020
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     Tags ที่เกี่ยวข้อง
     Share on social networks
     โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
     • รถตู้
     • ธ.ค.64-มี.ค.64
     • 2 วัน 1 คืน
     • 71 ครั้ง
     เริ่มต้น 3,088 บาท
     • VietJet Air
     • ธ.ค.63
     • 3 วัน 2 คืน
     • 102 ครั้ง
     เริ่มต้น 7,999 บาท
     รหัส 007-0043
     3 วัน 2 คืน
     VietJet Air
     เริ่มต้น 7,999 บาท
     ชื่นชอบ