ทัวร์สิงห์บุรี-อ่างทอง 5 วัด

วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร l วัดโพธิ์เก้าต้น l วัดขุนอินทประมูล l วัดสังกระต่าย l วัดม่วง l ตลาดไทยย้อนยุคบ้านบางระจัน

ทัวร์สิงห์บุรี-อ่างทอง 5 วัด

รหัส 006-0065
วันที่เดินทาง
ธ.ค.63 - มี.ค.64
ช่วงเวลา
1 วัน 0 คืน
เดินทางโดย
รถตู้
ราคาเริ่มต้น
999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
79 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ–วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร-วัดโพธิ์เก้าต้น-ตลาดไทยย้อนยุคบ้านบางระจัน-วัดสังกระต่าย –วัดม่วง-กรุงเทพฯ

06.00 : คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ เพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยวและเป็นไปตามมาตรฐาน SHA เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจวัดอุณหภูมิของลูกค้าเพื่อคัดกรองก่อนขึ้นรถ บนรถจะมีแอลกอฮอล์เจลล้างมือให้บริการ และเว้นระยะห่างการนั่งในรถ

07.00 : ออกเดินทางสู่ จังหวัดสิงห์บุรี  โดยรถบัสปรับอากาศ ระหว่างทางบริการอาหารว่าง

09.00 : นำท่านเข้าสู่ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร  เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี สันนิษฐานว่าวัดนี้สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาราชธานี นำท่านสัการะขอพร
หลวงพ่อพระนอนจักรสีห์  พระพุทธไสยาสน์ขนาดใหญ่  พุทธลักษณะแบบสุโขทัย ที่มีความงดงามมาก

10.00 : นำท่านเข้าสู่ วัดโพธิ์เก้าต้น นำท่านกราบขอพร พระอาจารย์ธรรมโชติ ที่เคารพสักการะของชาวสิงห์บุรีโดยทั่วไปท่านเป็นมิ่งขวัญและพลังใจแก่วีระชนชาวบ้านบางระจันที่ทำให้สามารถเข้าต่อสู้ป้องกันข้าศึกและได้รับชัยชนะถึง 7 ครั้ง เป็นพระที่มีอาคมชั้นเลิศ และชำนาญเรื่องเกี่ยวกับยาสมุนไพร นำท่านชม ตลาดไทยย้อนยุคบ้านบางระจัน ตลาดไทยย้อนยุคบรรยากาศร่มรื่นน่าเที่ยวชม บรรยากสศซุ้มจำหน่ายสินค้าด้วยวัสดุธรรมชาติในรูปแบบพื้นบ้าน ให้ความรู้สึกที่ผ่อนคลาย ชาวบ้านจะแต่งตัวย้อนยุคมานั่งจำหน่ายสินค้า อย่างหลากหลาย

เที่ยง : อิสระอาหารกลางวัน

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่จังหวัดอ่างทอง ออกเดินทางสู่ วัดขุนอินทประมูล ประดิษฐานพระนอนองค์ใหญ่แห่งทุ่งโพธิ์ทอง อยู่ในเขตตำบลอินทประมูล จังหวดอ่างทอง วัดนี้เป็นวัดโบราณสร้างขึ้นในสมัย กรุงสุโขทัย พิจารณาจากซากอิฐแนวเขตเดิมคะเนว่าเป็นวัดขนาดใหญ่ มีความยาวถึง ๕๐ เมตร (๒๕ วา) นำท่านเข้าสู่ วัดสังกระต่าย ชมโบสถ์เก่าแก่มีต้นโพธิ์ขนาดใหญ่ขึ้นปกคลุมรอบโบสถ์ 4 ต้น รวมถึงปกคลุมภายในโบสถ์ด้วย นำท่านเข้าสู่ วัดม่วง วัดเก่าแก่สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย

17.30 : สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ

18.30 : เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ


เงื่อนไข
 1. รถบัสปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ
 2. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 3. พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 4. มัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
 2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
 4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จำนวน 100 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน
 5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น) (กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)
 1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
 2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
 3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า
 5. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป้นสำคัญ
 6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด
ช่วงเดินทาง
26/12/2020 26/12/2020
การเดินทาง
รถตู้
จำนวน
ราคา
999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์สิงห์บุรี-อ่างทอง 5 วัด
เดินทาง 26/12/2020 26/12/2020
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  16/01/2021 16/01/2021
  การเดินทาง
  รถตู้
  จำนวน
  ราคา
  999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์สิงห์บุรี-อ่างทอง 5 วัด
  เดินทาง 16/01/2021 16/01/2021
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   23/01/2021 23/01/2021
   การเดินทาง
   รถตู้
   จำนวน
   ราคา
   999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์สิงห์บุรี-อ่างทอง 5 วัด
   เดินทาง 23/01/2021 23/01/2021
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    30/01/2021 30/01/2021
    การเดินทาง
    รถตู้
    จำนวน
    ราคา
    999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์สิงห์บุรี-อ่างทอง 5 วัด
    เดินทาง 30/01/2021 30/01/2021
    *** 999 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     06/02/2021 06/02/2021
     การเดินทาง
     รถตู้
     จำนวน
     ราคา
     999 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์สิงห์บุรี-อ่างทอง 5 วัด
     เดินทาง 06/02/2021 06/02/2021
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      13/02/2020 13/02/2021
      การเดินทาง
      รถตู้
      จำนวน
      ราคา
      999 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์สิงห์บุรี-อ่างทอง 5 วัด
      เดินทาง 13/02/2020 13/02/2021
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       20/02/2021 20/02/2021
       การเดินทาง
       รถตู้
       จำนวน
       ราคา
       999 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์สิงห์บุรี-อ่างทอง 5 วัด
       เดินทาง 20/02/2021 20/02/2021
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        27/02/2021 27/02/2021
        การเดินทาง
        รถตู้
        จำนวน
        ราคา
        999 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์สิงห์บุรี-อ่างทอง 5 วัด
        เดินทาง 27/02/2021 27/02/2021
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         06/03/2021 06/03/2021
         การเดินทาง
         รถตู้
         จำนวน
         ราคา
         999 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์สิงห์บุรี-อ่างทอง 5 วัด
         เดินทาง 06/03/2021 06/03/2021
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          13/03/2021 13/03/2021
          การเดินทาง
          รถตู้
          จำนวน
          ราคา
          999 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์สิงห์บุรี-อ่างทอง 5 วัด
          เดินทาง 13/03/2021 13/03/2021
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           20/03/2021 20/03/2021
           การเดินทาง
           รถตู้
           จำนวน
           ราคา
           999 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์สิงห์บุรี-อ่างทอง 5 วัด
           เดินทาง 20/03/2021 20/03/2021
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            27/03/2021 27/03/2021
            การเดินทาง
            รถตู้
            จำนวน
            ราคา
            999 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์สิงห์บุรี-อ่างทอง 5 วัด
            เดินทาง 27/03/2021 27/03/2021
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             26/12/2020 26/12/2020
             รถตู้
             999 บาท
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์สิงห์บุรี-อ่างทอง 5 วัด
             เดินทาง 26/12/2020 26/12/2020
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              16/01/2021 16/01/2021
              รถตู้
              999 บาท
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์สิงห์บุรี-อ่างทอง 5 วัด
              เดินทาง 16/01/2021 16/01/2021
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               23/01/2021 23/01/2021
               รถตู้
               999 บาท
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์สิงห์บุรี-อ่างทอง 5 วัด
               เดินทาง 23/01/2021 23/01/2021
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                30/01/2021 30/01/2021
                รถตู้
                999 บาท
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                ทัวร์สิงห์บุรี-อ่างทอง 5 วัด
                เดินทาง 30/01/2021 30/01/2021
                *** 999 ***
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 06/02/2021 06/02/2021
                 รถตู้
                 999 บาท
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 ทัวร์สิงห์บุรี-อ่างทอง 5 วัด
                 เดินทาง 06/02/2021 06/02/2021
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  13/02/2020 13/02/2021
                  รถตู้
                  999 บาท
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  ทัวร์สิงห์บุรี-อ่างทอง 5 วัด
                  เดินทาง 13/02/2020 13/02/2021
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   20/02/2021 20/02/2021
                   รถตู้
                   999 บาท
                   ว่าง ที่
                   จองทัวร์
                   ทัวร์สิงห์บุรี-อ่างทอง 5 วัด
                   เดินทาง 20/02/2021 20/02/2021
                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                    27/02/2021 27/02/2021
                    รถตู้
                    999 บาท
                    ว่าง ที่
                    จองทัวร์
                    ทัวร์สิงห์บุรี-อ่างทอง 5 วัด
                    เดินทาง 27/02/2021 27/02/2021
                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                     06/03/2021 06/03/2021
                     รถตู้
                     999 บาท
                     ว่าง ที่
                     จองทัวร์
                     ทัวร์สิงห์บุรี-อ่างทอง 5 วัด
                     เดินทาง 06/03/2021 06/03/2021
                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                      13/03/2021 13/03/2021
                      รถตู้
                      999 บาท
                      ว่าง ที่
                      จองทัวร์
                      ทัวร์สิงห์บุรี-อ่างทอง 5 วัด
                      เดินทาง 13/03/2021 13/03/2021
                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                       20/03/2021 20/03/2021
                       รถตู้
                       999 บาท
                       ว่าง ที่
                       จองทัวร์
                       ทัวร์สิงห์บุรี-อ่างทอง 5 วัด
                       เดินทาง 20/03/2021 20/03/2021
                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                        27/03/2021 27/03/2021
                        รถตู้
                        999 บาท
                        ว่าง ที่
                        จองทัวร์
                        ทัวร์สิงห์บุรี-อ่างทอง 5 วัด
                        เดินทาง 27/03/2021 27/03/2021
                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                         Share on social networks
                         โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
                         • รถบัส
                         • ธ.ค.63
                         • 3 วัน 1 คืน
                         • 99 ครั้ง
                         เริ่มต้น 2,999 บาท
                         รหัส 007-0018
                         3 วัน 1 คืน
                         รถบัส
                         เริ่มต้น 2,999 บาท
                         • รถตู้
                         • ม.ค.64-มี.ค.64
                         • 2 วัน 1 คืน
                         • 76 ครั้ง
                         เริ่มต้น 3,288 บาท
                         • VietJet Air
                         • ก.พ.64 - เม.ย.64
                         • 3 วัน 2 คืน
                         • 19 ครั้ง
                         เริ่มต้น 9,999 บาท
                         ชื่นชอบ