ทัวร์สัมผัสลมหนาวบนยอดดอย

ทุ่งกังหันลม – ไร่ GB – Pino Latte Café –วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว – ภูลมโล – พระธาตุศรีสองรัก
Sky Walk เชียงคาน – ถนนคนเดินเชียงคาน – ตักบาตรข้าวเหนียว – แก่งคุดคู้ – ร้านของฝากไร่กำนันจุล

ทัวร์สัมผัสลมหนาวบนยอดดอย

รหัส 006-0125
วันที่เดินทาง
ธ.ค.63 - ม.ค.64
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
รถตู้
ราคาเริ่มต้น
4,899 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
39 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ทุ่งกังหันลม – ไร่ GB – Pino Latte Café –วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว

05.00 น. : คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย (จุดจอดรถ เดอะบาซาร์ รัชดาภิเษก แยกรัชดา-ลาดพร้าว) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ เพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยวและเป็นไปตามมาตรฐาน SHA เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจวัดอุณหภูมิของลูกค้าเพื่อคัดกรองก่อนขึ้นรถ บนรถจะมีแอลกอฮอล์เจลล้างมือให้บริการ

เช้า : ออกเดินทางสู่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยรถตู้ปรับอากาศ นำท่านชม ทุ่งกังหันลม  อีกหนึ่งแลนด์มาร์คแห่งเขาค้อที่สวยงาม ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านเพชรดำ จังหวัดเพชรบูรณ์ นำท่านสู่  จุดชมวิวคิงคอง เขาค้อ ตั้งอยู่บริเวณทุ่งกังหันลมเขาค้อ และไร่ GB เป็นจุดชมวิวที่มีหุ่นฟางคิงคองยักษ์ขนาดใหญ่ ทางเดินลอยฟ้าไปยังลานระเบียงชมวิวที่สามารถมองเห็นวิวของเขาค้อได้แบบพาโนราม่า นอกจากนี้ภายในพื้นที่ของจุดชมวิวยังมีมุมถ่ายภาพที่น่ารักมากมาย ทั้งแปลชิงช้า รูปปั้นยอดมนุษย์ต่าง และมุมของดอกไม้เมืองหนาวและดอกหญ้าพริ้วไหวรวมทั้ง ร้านกาแฟ คอยให้บริการนักท่องเที่ยวอีกด้วย

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน (1) ณ ร้านอาหาร จากนั้นนำท่านแวะเช็คอินที่ร้าน Pino Latte ร้านกาแฟขึ้นชื่อของเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นทั้งจุดชมวิวและร้านอาหารให้ท่านได้สัมผัสวิวบรรยากาศโดยรอบแบบพาโนราม่าของเขาค้อ นำท่านเดินทางต่อสู่ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ในบรรยากาศยามเย็นบนเชิงเขาผาซ่อนแก้ว ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นวัดที่มีความสวยงามวิจิตรตระการตา เนื่องจากนำศิลปะหลายแขนงมาผนวกเข้ากับการก่อสร้างในเชิงพระพุทธศาสนา และมีที่ตั้งอยู่บนเชิงเขาสูง ที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพรอบด้านได้ 360 องศา กลายเป็นความสวยงามที่รวมเข้าไว้ด้วยกันทั้งในทางธรรม และในทางธรรมชาติ

เย็น : รับประทานอาหารเย็น (2) ณ ร้านอาหาร

วันที่ 2 ภูลมโล – พระธาตุศรีสองรัก – Sky Walk เชียงคาน – ถนนคนเดินเชียงคาน

เช้า : รับประทานอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านออกเดินทางสู่ ภูลมโล ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า เป็นภูเขาที่ตั้งอยู่บนรอยต่อ 3 จังหวัดคือ พิษณุโลก เพชรบูรณ์และเลย จากนั้นนำท่านเปลี่ยนเป็นรถท้องถิ่นขึ้นชมดอกนางพญาเสือโคร่งบนยอดภูลมโล มีพื้นที่กว่า 1000 ไร่ มี

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน (4) ณ ร้านอาหาร นำท่านเดินทางไปยังด่ายซ้าย นำท่านเข้าชม พระธาตุศรีสองรัก พระธาตุศรีสองรัก เป็นโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดเลย และถือเป็นสัญลักษณ์และตราประจำจังหวัด จากนั้นนำท่านเข้าชม Sky Walk เชียงคาน แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดเลย ที่สูงกว่าระดับแม่น้ำโขง 80 เมตร ให้ท่านได้ชมทัศนีย์ภาพของลำน้ำโขง นำท่านเดินทางต่อสู่ ถนนคนเดินเชียงคาน หรือเรียกกันติดปากว่าถนนชายโขง เนื่องจากเป็นถนนที่เลียบกับแม่น้ำโขงให้ท่านได้ชมสถาปัตยกรรมเก่า บ้านไม้เก่าที่เป็นเสน่ห์ของเชียงคาน อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

เย็น : รับประทานอาหารเย็น (5) ณ ร้านอาหาร

วันที่ 3 ตักบาตรข้าวเหนียว – แก่งคุดคู้ – ร้านของฝากไร่กำนันจุล – กรุงเทพฯ

05.30 น. : นำท่านร่วม ตักบาตรข้าวเหนียว เป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่ง ของเมืองเชียงคาน ในยามเช้า นักท่องเที่ยวจะมานั่งรอใส่บาตร ข้าวเหนียวนึ่งร้อนๆ เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานของวิถีชีวิตที่สงบ เรียบง่าย และ สัมผัสวิถีชีวิตคนเชียงคานที่ ตลาดเช้าเชียงคาน

เช้า : รับประทานอาหารเช้า (6) ณ ห้องอาหารโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ แก่งคุดคู้  แก่งหินขนาดใหญ่ขวางอยู่กลางลำน้ำโขง ประกอบด้วยหินก้อนใหญ่ ๆ เป็นจำนวนมาก ตัวแก่งกว้างใหญ่เกือบจรด สองฝั่งแม่น้ำโขง มีกระแสน้ำไหลผ่าน ไปเพียงช่องแคบ ๆ ใกล้ฝั่งทะเลไทย ซึ่งกระแสน้ำเชี่ยวกราก เวลาที่เหมาะสมคือช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นเวลาที่น้ำแห้ง สามารถมองเห็นเกาะแก่งต่าง ๆ ชัดเจน

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน (7) ณ ร้านอาหาร นำท่านแวะซื้อสินค้าออร์แกนิค ณ ร้านไร่กำนันจุล สาขา 2 มีสินค้าให้เลือกซื้อมากมายอาทิ ปลาส้ม น้ำมัลเบอร์รี่ กุนเชียง ข้าวเกรียบปลารสชาติต่างๆ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้ น้ำพริกประเภทต่างๆ อาหารสำเร็จรูป ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

ค่ำ : นำทุกท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ


เงื่อนไข
 1. รถตู้ปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ
 2. ค่าที่พัก 2 คืน ตามรายการหรือเทียบเท่า เนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลอาจจะปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
 3. ค่าอาหาร 7 มื้อตามรายการ
 4. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว (ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์เฉพาะผู้เดินทางสัญชาติไทย
 5. ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 6. พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 7. คนขับรถ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 8. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
 2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 3. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ท่องเที่ยวเพิ่มเติม กรณีที่เป็นผู้เดินทางสัญชาติอื่น อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
 4. ค่าทิปมัคคุเทศก์และพนักงานขับรถ ท่านละ 300 บาท
 5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น) (กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)
 6. ค่าประกันสุขภาพ ค่าประกันชีวิตส่วนตัว หรือค่าประกันภัยธรรมชาติ
 1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
 2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
 3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 8 ท่าน โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า
 5. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด
ช่วงเดินทาง
30/12/2020 01/01/2021
การเดินทาง
รถตู้
จำนวน
ราคา
4,899 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์สัมผัสลมหนาวบนยอดดอย
เดินทาง 30/12/2020 01/01/2021
*** พักเดี่ยว เพิ่ม 1,500 บาท / ท่าน ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  31/12/2020 02/01/2021
  การเดินทาง
  รถตู้
  จำนวน
  ราคา
  4,899 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์สัมผัสลมหนาวบนยอดดอย
  เดินทาง 31/12/2020 02/01/2021
  *** พักเดี่ยว เพิ่ม 1,500 บาท / ท่าน ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   16/01/2021 18/01/2021
   การเดินทาง
   รถตู้
   จำนวน
   ราคา
   3,899 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์สัมผัสลมหนาวบนยอดดอย
   เดินทาง 16/01/2021 18/01/2021
   *** พักเดี่ยว เพิ่ม 1,500 บาท / ท่าน ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    30/12/2020 01/01/2021
    รถตู้
    4,899 บาท
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์สัมผัสลมหนาวบนยอดดอย
    เดินทาง 30/12/2020 01/01/2021
    *** พักเดี่ยว เพิ่ม 1,500 บาท / ท่าน ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     31/12/2020 02/01/2021
     รถตู้
     4,899 บาท
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์สัมผัสลมหนาวบนยอดดอย
     เดินทาง 31/12/2020 02/01/2021
     *** พักเดี่ยว เพิ่ม 1,500 บาท / ท่าน ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      16/01/2021 18/01/2021
      รถตู้
      3,899 บาท
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์สัมผัสลมหนาวบนยอดดอย
      เดินทาง 16/01/2021 18/01/2021
      *** พักเดี่ยว เพิ่ม 1,500 บาท / ท่าน ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       Share on social networks
       โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
       • เดินทางมาเอง
       • ธ.ค.63
       • 3 วัน 2 คืน
       • 41 ครั้ง
       เริ่มต้น 4,299 บาท
       รหัส 011-0119
       3 วัน 2 คืน
       เดินทางมาเอง
       เริ่มต้น 4,299 บาท
       • รถตู้
       • ธ.ค.63 - มี.ค.64
       • 3 วัน 2 คืน
       • 52 ครั้ง
       เริ่มต้น 5,288 บาท
       • VietJet Air
       • ธ.ค.63
       • 3 วัน 2 คืน
       • 86 ครั้ง
       เริ่มต้น 7,999 บาท
       รหัส 007-0039
       3 วัน 2 คืน
       VietJet Air
       เริ่มต้น 7,999 บาท
       ชื่นชอบ