ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

เซนต์ กอลเลน – ทะเลสาบ คอนสแตน – เซ็นต์มอริทซ์ – คูร์ – อันเดอร์แมทซ์ – รถไฟกลาเซียเอกซ์เพรส GLACIER EXPRESS – เซอร์แมทซ์ ZERMATT – นั่งรถไฟขึ้นเขากรอนเนอร์แกรต – ลานหิมะ – นั่งรถไฟลงจากเซอร์แมทซ์ – มองเทรอซ์ –  ปราสาทซิลลอง – โซานน์ – ศาลาไทย –มหาวิทยาลัยโลซาน – โลซานน์ – เจนีวา – นาฬิกาดอกไม้ – นั่งรถไฟ Golden Pass – ชไวซีเมน – อินเทอร์ลาเค่น – พิชิตยอดเขาจุงเฟรา – สถานีรถไฟสูงที่สุดในยุโรป – ลานหิมะ – ถ้ำน้ำแข็ง 1,000 ปี – เบิร์น – บ่อหมี – บ้านอัลเบิร์ต ไฮส์ไตน์ – ลูเซิร์นอนุสาวรีย์สิงห์โต – สะพานไม้คาเปล – น้ำตกไรน์

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

รหัส 039-0356
วันที่เดินทาง
ม.ค.65 - เม.ย.65
ช่วงเวลา
9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น
99,888 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
28 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ซูริค

16.30 น. : คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน QATAR AIRWAYS (QR) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระบัตรที่นั่งขึ้นเครื่อง

20.40 น. : ออกเดินทางสู่ เมืองซูริค  ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยเที่ยวบินที่ QR 839 / QR 093 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัดประเทศประเทศกาตาร์ 

วันที่ 2 เซนต์ กอลเลน – ทะเลสาบ คอนสแตน – เซ็นต์มอริทซ์ –คูร์

06.30 น. : เดินทางถึงสนามบินซูริค หลังผ่านพิธีการด่านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำคณะออกเดินทางสู่ เมืองเซนต์ กอลเลน (St.Gallen) นำท่านชม มหาวิหารแห่งเมืองเซนต์ กอลเลน (St.Gallen Cathedral) จากด้านนอก มหาวิหารสไตล์บารอคแห่งนี้ สร้างขึ้นในช่วงราชวงศ์คาโรลิงเจียน หรือราวๆ ศตวรรษที่ 8 และมหาวิหารแห่งนี้ยังเป็นมีห้องสมุดที่เก็บหนังสือเก่าแก่ในยุคทองของราชวงศ์คาโรลิงเจียนกว่า 160,000 เล่ม จากนั้นนำท่านไปยัง จัตุรัสกอลลัส (Gallus Square) และย่านเมืองเก่า อิสระให้ท่านเดินชมเมือง ถ่ายรูป เลือกซื้อของที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองโรชาซ Rorschach เพื่อนำท่านไปชมความสวยงามของ ทะเลสาบคอนสแตน Constance Lake หรือทะเลสาบโบเดนเซ่ (ภาษาเยอรมัน) ทะเลสาบแห่งนี้เป็นทะเลสาบที่เชื่อมกันถึง 3 ประเทศได้แก่ เยอรมนี ออสเตรียและ สวิตเซอร์แลนด์

เที่ยง : รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  

บ่าย : นำคณะเดินทางสู่ เมืองเซ็นต์มอร์ริทซ์ เมืองตากอากาศและศูนย์กลางกีฬาสกีที่มีชื่อเสียงระดับโลก เมืองตากอากาศฤดูหนาวที่แสนสงบ นอกจากนี้แล้วเมืองตากอากาศแห่งนี้ยังเคยได้รับเลือกให้เป็นสถานที่แข่งขันกีฬาโอลิมปิคฤดูหนาวถึง 2 ครั้ง ให้ท่านถ่ายรูปความงดงามของทะเลสาบเซนต์มอริทซ์ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองคูร์ เมืองเก่าแก่ที่สุดอีกเมืองหนึ่งประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่มีประวัติศาตร์ยาวนานมาตั้งแต่ยุคโรมันรุ่งเรืองและมีภาษาท้องถิ่นที่เก่าแก่และมีเอกลัษณ์เฉพาะตัวนั่นคือภาษาโรมองค์

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2)

วันที่ 3 คูร์ – อันเดอร์แมทซ์ – รถไฟกลาเซียเอกซ์เพรส GLACIER EXPRESS – เซอร์แมทซ์ ZERMATT – เดินเที่ยวชมเมือง

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำคณะออกเดินทางสู่ เมืองอันเดอร์แมท ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆที่มีความสวยงามมีเวลาให้ท่านได้บันทึกภาพไว้เป็น        ที่ระลึก เมืองที่มีบรรยากาศเงียบสงบ

เที่ยง : รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  

บ่าย : นำคณะนั่งรถไฟกลาเซียร์เอ็กซเพรส  Glacier Express ผ่านชมภูมิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ มีทั้งอุโมงค์, สะพาน, หุบเหว, สวิสแกรนด์แคนยอน และหุบเขาที่สูง 2,000 กว่าเมตร ตลอดเส้นทางท่านสามารถชมยอดเขาที่ปกคลุมด้วยธารน้ำแข็งที่ผ่านใจกลางเทือกเขาแอลป์สู่ “เซอร์แมทซ์” เมืองตากอากาศที่สวยงาม ตั้งอยู่บนความสูงกว่า 1,620 เมตร(5,350 ฟุต) เป็นเจ้าของยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น สัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองซึ่งสงวนสถานที่ไว้ให้มีแต่อากาศบริสุทธิ์ โดยห้ามรถที่ใช้แก๊สและน้ำมันเข้ามานอกจากรถไฟฟ้า และรถม้ามีไว้บริการนักท่องเที่ยว…อิสระกับการเดินเที่ยวชมเมือง

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  

วันที่ 4 นั่งรถไฟขึ้นเขากรอนเนอร์แกรต – ลานหิมะ – นั่งรถไฟลงจากเซอร์แมทซ์ – มองเทรอซ์ – ปราสาทซิลลอง – โซานน์ – ศาลาไทย –มหาวิทยาลัยโลซาน

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม จากนั้นนำท่านขึ้นรถไฟไปยังยอดเขากรอนเนอร์แกรต เพื่อให้ท่านได้ถ่ายรูปกับ ยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น ( ยอดเขากรอนเนอร์แกรตเป็นจุดที่ถ่ายรูปเขาแมทเธอร์ฮอร์นสวยที่สุด) ชมยอดเขาทรงพีระมิดที่มีปลายคุ้มงอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการ์ตูนวอล์ทดิสนีย์นำไปเป็นแบบเครื่องเล่นบิ๊กธันเดอร์ Big Thunder ในสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ ตลอดจนทิวทัศน์โดยรอบที่สวยงามยิ่งนัก สมควรแก่เวลาเดินทางลงจากยอดเขาพร้อมความประทับใจ

เที่ยง : รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 

บ่าย : เดินทางลงโดยรถไฟสู่ เมืองทาซ ระหว่างทางแวะถ่ายภาพที่ระลึกด้านหน้า ปราสาทชิลลอง ซึ่งสร้างขึ้นโดยบัญชาของท่านเคาท์ ปี เตอร์ ออฟ ซาวอย หรือที่รู้จักกันแพร่หลายในสมญานามชาร์ลมาญน้อยในครึ่งหลังศตวรรษที่ 13 เป็นที่ประทับโปรดปรานของเคาน์ และ ดยุค แห่งซาวอย สวิสเซอร์แลนด์ นำคณะเดินทางเข้าสู่ เมืองโลซานน์ ซึ่งเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และทรงทรงสำเร็จการศึกษาจากเมืองนี้อีกด้วย นำคณะชื่นชมบรรยากาศของเมืองพร้อมชมตัวเมืองเก่าสมัยโบราณ,ย่านช๊อปปิ้งปลาแช็งฟร็องชัวส์ มหาวิหารนอร์ทเทรอดามอันเก่าแก่ และเป็นอาคารแบบโกธิคสวยติดอันดับยุโรป

ให้ท่านถ่ายรูป ศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ ศาลาทรงจัตุรมุขสร้างด้วยไม้สักและไม้เนื้อแข็ง ซึ่งสร้างขึ้นเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี และเนื่องในโอกาสครบรอบ 75 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อปี พ.ศ. 2549 จากนั้นให้ท่านถ่ายรุปด้านหน้า มหาวิทยาลัยโลซาน (Lausanne University)  อันเป็นสถาบันอุดมศึกษาของทุกพระองค์ สมเด็จพระพี่นางทรงศึกษาทางด้านวิชาเคมี รัชกาลที่ 8 ทรงศึกษาวิชานิติศาสตร์ ขณะที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงเลือกเรียนแขนงวิชาวิทยาศาสตร์ และต่อมาเมื่อหลังทรงครองราชสมบัติแล้วได้เปลี่ยนเป็นสาขาวิชากฎหมาย รัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์แทน เพื่อความเหมาะสมกับพระราชภารกิจแห่งพระมหากษัตริย์”

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  

วันที่ 5 โลซานน์ – เจนีวา – นาฬิกาดอกไม้ – นั่งรถไฟ Golden Pass – ชไวซีเมน – อินเทอร์ลาเค่น

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองเจนีวา ตั้งอยู่บริเวณตอนปลายแหลมของ ทะเลสาบเจนีวาทะเลสาบที่มีรูปคล้ายพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวต่อจากนั้นนำท่านชมเมืองเจนีวา เมืองที่ว่ากันว่าเป็นพันธรัฐสวิสที่แทบจะไม่มีอะไรเป็นสวิสเลยรายล้อมด้วยสวนสาธารณะที่สวยงาม และองค์การนานาชาติต่างๆ อาทิเช่น  ตึกสหประชาชาติ, สภาแรงงานโลก, องค์การกาชาดสากล, ชมทะเลสาบเจนีวา และ น้ำพุจรวดเจทโด (Jet d’eau) ที่สามารถส่งน้ำขึ้นท้องฟ้าได้สูงถึง 140 เมตร และเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเจนีวา ถ่ายรูปกับนาฬิกาดอกไม้ ริมทะเลสาบเจนีวาบ่งบอกถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกาที่มีต่อเจนีวา จากนั้นนำท่านออกเดินทางไปยัง เมืองมองเทรอซ์ เมืองตากอากาศที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเจนีวา ได้ชื่อว่าริเวียร่าของสวิส ชมความสวยงามของทิวทัศน์บ้านเรือนริมทะเลสาบ

เที่ยง : รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 

บ่าย : ให้ท่านได้อิสระระหว่างรอขึ้นรถไฟสาย Golden Pass ถ่ายรูปกับ ทะเลสาบมองเทรอซ์ (ทะเลสาบเดียวกันกับเจนีวา)  สมควรแก่เวลานำท่านขึ้นรถไฟชมวิวสาย Golden Pass จากเมืองมองเทรอซ์ไปยังเมืองชไวซีเมน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงถึงเมืองชไวซีเมน นำคณะออกเดินทางต่อสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลันด์ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมืองตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบสองแห่งคือ Thunersee และ Brienzersee ท่ามกลางเทือกเขาน้อยใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านจะได้เห็นเขาจุงเฟราอันลือชื่อ, นาฬิกาดอกไม้, สถานคาสิโน ฯลฯ ตรงนี้แหละคือสวิสฯแบบสุดสุด อย่างที่หลายคนยังไม่เคยได้สัมผัส และยังใช้เป็นฉากภาพยนต์ไทยเรื่อง วันนี้ที่รอคอย

ค่ำ : รับประทานอาหารพื้นเมือง (มื้อที่ 11) ให้ท่านได้ลิ้มลองเมนูฟองดูว์แบบต้นตำหรับ ที่ขึ้นชื่อของสวิส ทั้ง 3 ชนิด เริ่มต้นจากชีส //เนื้อสัตว์ และ ช็อคโกแลต

วันที่ 6 พิชิตยอดเขาจุงเฟรา – สถานีรถไฟสูงที่สุดในยุโรป – ลานหิมะ – ถ้ำน้ำแข็ง 1,000 ปี – เบิร์น – บ่อหมี – บ้านอัลเบิร์ต ไฮส์ไตน์

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  นำคณะออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศมุ่งหน้าขึ้นสู่เมือง เลาเทอร์บรุนเน่น เพื่อนำท่านขึ้นรถไฟ สายจุงเฟราบาห์เนน ระหว่างการเดินทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์แบบสวิสเซอร์แลนด์ขนานแท้ ที่มีทุ่งหญ้าอันเขียวขจี ดอกไม้ป่าบานสะพรั่งในฤดูใบไม้ผลิ หรือใบไม้เปลี่ยนสีในช่วงฤดูใบไม้ล่วง บ้านหลังน้อยใหญ่ปลูกแบบน่ารักๆทรงสวิสชาเลต์ ฝูงวัวพื้นเมืองที่กระจัดกระจายแทะเล็มหญ้าอยู่ทั่วบริเวณ ลำธารน้ำธรรมชาติเล็กๆที่ใสสะอาดและฉากหลังที่มีภูเขาหิมะตั้งตระหง่านขาวโพลน ซึ่งจะทำให้คณะได้รับความประทับใจเป็นอย่างยิ่ง

นั่งรถไฟชมวิวท่องเที่ยวธรรมชาติบนภูเขาสูงแห่งแอลป์  แล้วเปลี่ยนเป็นรถไฟสายภูเขาที่สถานีไคลน์ไชเด็ก รถไฟที่จะนำท่านเดินทางลอดอุโมงค์ที่ชาวสวิสฯได้ขุดเจาะไว้ที่ความสูงถึง 3,464 เมตร จนกระทั่งถึง สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป Top of Europe บนยอดเขาจุงเฟรา ซึ่งมีความสูง 4,158 เมตร (13,642 ฟุต)  จุดสูงสุดคือลานน้ำแข็งขนาดใหญ่เรียกว่า Sphinx  นักท่องเที่ยวหลายๆคนบอกว่าที่นี่สวยงามดุจดินแดนแห่งสวรรค์ เพราะยอดเขาแห่งนี้ปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลนตลอดทั้งปี อิสระให้ท่านถ่ายภาพความประทับใจตามอัธยาศัยกับแบบจุใจ ไม่มีเร่งรีบ

จากนั้นนำท่าน ชม ถํ้านํ้าแข็ง 1,000 ปี  ที่สร้างโดยการเจาะธารน้ำแข็งเข้าไปถึง 30 เมตร พร้อมชมน้ำแข็งแกะสลักรูปร่างต่าง จากนั้นชมวิวทิวทัศน์และสัมผัสหิมะที่ลานพลาโต Plateau และไม่ควรพลาดการส่งโปสการ์ดจากที่ทำการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในโลกพร้อมซื้อของที่ระลึกต่างๆตามอัธยาศัย นำท่านขึ้น สวิสสฟิงซ์ หรืออาคารสังเกตการณ์ ที่ความสูง 3,571 เมตร/11,716 ฟิต ท่านสามารถชมวิวได้รอบ 360 องศาจากระเบียงได้ประสบการณ์แสนประทับใจ เดินทางสู่ ยุงค์ฟราวยอร์ค-หลังคายุโรป ไปแล้วไม่ได้มาจุดชมวิว จุดนี้เหมือนมาไม่ถึง

เที่ยง : รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร บนยอดเขาจุงเฟรา

บ่าย : ได้เวลาอันสมควรนำคณะเดินทางลง จากยอดเขาจุงเฟราไปยังสถานีรถไฟ ไอเกอร์เกลทเชอร์ เพื่อนำท่านขึ้นกระเช้า The V-Cableways (กระเช้าใหม่ล่าสุด)ลงมายังเมืองกลินเดอร์วาวล์ หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น เมืองหลวงอันเก่าแก่ของสวิตเซอร์แลนด์ เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงสวยงามเป็นอย่างยิ่งจนได้รับการอนุรักษ์ และประกาศให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ Unesco นำคณะชมเที่ยวชม เบเร็นกราเบ็นหรือบ่อหมี สัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองซึ่งปัจจุบันได้ถูกย้ายไปอยู่บริเวณสนามหญ้าริมแม่น้ำ จากนั้น

นำคณะเดินทางเข้าสู่ย่าน มาร์คกาสเซ ย่านเมืองเก่าซึ่งปัจจุบัน เต็มไปด้วยร้านดอกไม้และร้านบูทีคเป็นเขตที่ปลอดมลพิษไม่ให้รถยนต์วิ่งผ่าน จึงเหมาะกับการเดินเที่ยว นำชมอาคารเก่า อายุ 200-300 ปี ชมถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนที่มีระดับสูงสุดๆ ของเมืองนี้เข้าสู่ ถนนครัมกาสเซ เต็มไปด้วยร้านภาพวาด และร้านขายของเก่าในอาคารโบราณชม นาฬิกาไช้ท์กล็อคเค่น อายุกว่า 800 ปี ที่มีโชว์ให้ดูทุกๆชั่วโมงที่นาฬิกาตีบอกเวลา ชมมหาวิหารเซนต์วินเซนต์รัทฮาวน์ และกรุงเบอร์นยังเป็นเมืองที่มีน้ำพุมากที่สุดเมืองหนึ่งในยุโรป ให้ท่านได้เดินเที่ยวชมเมือง…พร้อมชมอดีตบ้านพักของไอซไตน์ ซึ่งเคยใช้ชีวิตอยู่ในเมืองนี้…ได้เวลาอันสมควร

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

วันที่ 7 เบิร์น – ซุก – ลูเซิร์นอนุสาวรีย์สิงห์โต – สะพานไม้คาเปล – ซูริค

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองซุก เป็นเมืองเล็ก ๆ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ   เมืองซุกเคยเป็นเขตปกครองที่มีรายได้เฉลี่ยน้อยที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์แต่ปัจจุบันซุกคือเมืองที่รวยที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ โดยเรียกเก็บค่าภาษีในอัตราต่ำที่สุดในโลก ทำให้เป็นข้อได้เปรียบในเชิงการต่อรองราคาทางธุรกิจ และยังติดอันดับเมืองที่สะอาดที่สุดหนึ่งในสิบของโลกอีกด้วย ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับ CLOCK TOWER ที่มีความสูง 52 เมตร มองเห็นได้มาแต่ไกล สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 หลังคาเป็นสีฟ้าขาว และนาฬิกาที่ตั้งอยู่เป็นนาฬิกาดาราศาสตร์ที่สามารถบอกข้างขึ้น ข้างแรมของพระจันทร์ได้ ให้ท่านอิสระเดินเล่นชมบ้านเรือน และทะเลสาบของเมืองซุก จากนั้นออกเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองลูเซิร์น Lucerne เมืองที่ได้ชื่อว่านักท่องเที่ยวบันทึกภาพไว้มากที่สุด

เที่ยง : รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 

บ่าย : นำท่านชม ทะเลสาบลูเซิร์น ซึ่งเป็นทะเลสาบสวยงามตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา มองไปทางไหนก็จะเห็นภูเขาโอบล้อม ทัศนียภาพบริเวณรอบๆทะเลสาบลูเซิร์น เป็นอาคารบ้านเรือนแบบสมัยใหม่ มีถนนเลียบไปตามเนินเขาตลอดระยะทาง ริมทะเลสาบจัดเป็นสวนสาธารณะ มีดอกไม้นานาพรรณออกดอกบานสะพรั่ง เช่นกุหลาบและทิวลิป อากาศริมทะเลสาบเย็นสบาย เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจชาวเมือง และนักท่องเที่ยว นำคณะเข้าชม อนุสาวรีย์สิงโต ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ ในด้านความกล้าหาญ ซื่อสัตย์และจงรักภักดี ที่เสียชีวิตในการอารักขาพระเจ้าหลุยส์ที่16แห่งประเทศฝรั่งเศส ระหว่างการต่อสู้ป้องกันพระราชวัง ในคราวปฏิวัติใหญ่

และ สะพานไม้คาเปล อันเก่าแก่ ที่มีอายุมากกว่า 600 ปี ที่สร้างทอดตัว ข้ามแม่น้ำรอยส์ ตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 โดยสะพานแห่งนี้ถือว่าเป็นสะพานไม้ที่มีความเก่าแก่ที่สุดของยุโรป จากนั้นมีเวลาให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าขึ้นชื่อของประเทศสวิสเซอร์แลนด์นานาชนิด อาทิ มีดพับสวิสฯ ,ช็อคโกแล็ต ,ของซูวีเนียร์ต่างๆ และที่ท่านไม่ควรพลาดคือ นาฬิกายี่ห้อต่างๆที่มีชื่อเสียงของสวิสเซอร์แลนด์ จากร้านตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาชื่อดัง อาทิ บุคเคอเรอร์, กือเบอลิน นำท่านเดินทางสู่เมืองซุริกให้ท่านได้เดินเล่น ถนนบานโฮฟซตราสเซ่ (Bahnhofstrasse) เป็นถนนอันลือชื่อที่มีความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร เป็นถนนที่เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติว่าเป็นถนนช้อปปิ้ง โดยตลอดสองข้างทางล้วนแล้วแต่เป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้า ร้านค้าอัญมณี ร้านเครื่องประดับ ร้านนาฬิกาและโรงแรมระดับหรูเป็นจำนวนมาก จากนั้นให้ท่านได้เดินเล่นเที่ยวชมบรรยากาศเรียบแม่น้ำลิมแม็ท บริเวณถนนลิมแม็ทคีย์

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

วันที่ 8 น้ำตกไรน์ – กรุงเทพฯ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม ออกเดินทางสู่เมือง ชาฟเฮาส์เซ่น นำคณะชมความสวยงามของน้ำตกไรน์ ซึ่งเกิดจากแม่น้ำไรน์สายน้ำนานาชาติที่สำคัญที่สุดในยุโรป แม่น้ำแห่งนี้เกิดขึ้นจากการละลายของหิมะจากเทือกเขาแอลป์ เริ่มจากเป็นลำธารเล็กๆผ่านลิคเท่นสไตน์เข้าสู่ทะเลสาบคอนสะแต้น ที่กั้นพรหมแดนระหว่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์และประเทศเยอรมันนี สัมผัสความตระการตาของสายน้ำตก พร้อมบันทึกภาพอันน่าประทับใจไว้เป็นที่ระลึก นำคณะออกเดินทางสู่ เมืองซูริค Zurich   เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงระดับโลก เป็นศูนย์กลางทางธุรกิจและวัฒนธรรม การคมนาคมซึ่งรวมไปถึงทั้งทางทางบกและการจราจรทางอากาศ ซึ่งบางครั้งเมืองซูริกมักถูกเรียกว่าเมืองหลวงวัฒนธรรมของสวิตเซอร์แลนด์ โดยในปี 2006-2008 เมืองซูริกได้รับรางวัลเมืองที่มีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลกอีกด้วย สมควรแก่เวลานำคณะออกเดินทางสู่สนามบินซูริคเพื่อเตรียมเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

15.55 น. : เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน การ์ตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 096/QR 836 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัดประเทศประเทศกาตาร์

วันที่ 9 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

12.40 น. : คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ด้วยความสวัสดี


เงื่อนไข
 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน จำนวนคนและมีค่าใช้จ่ายที่ทางสายการบินกำหนด (น้ำหนักกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 25 กิโลกรัม/กระเป๋าถือขึ้นเครื่องท่านละ 7 กิโลกรัม)
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชั่วโมง/วัน)
 4. ค่า Coach Tax และค่าภาษีผ่านเข้าเมืองต่างๆ
 5. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการพร้อมอาหารเช้าหรือเทียบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับช่วงงานเทศกาล งานแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลทำให้ต้องมีการเปลี่ยนย้ายเมือง โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ)
 6. ค่าอาหารเลิศรสทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
 7. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
 8. ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบ Schengen (ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่าให้ ไม่ว่าวีซ่าจะผ่านหรือไม่)
 9. ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์
 10. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน 200,000 บาท กับ ACE Insurance Limited (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
 3. ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 4. ค่าน้ำหนักส่วนที่เกิน 25 กิโลกรัม  และมีจำนวนมากกว่า 1 ชิ้น (ระเบียบของสายการบิน)
 5. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 20 ฟรังก์สวิส ต่อท่าน
 6. ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป 15 ฟรังก์สวิส ต่อท่าน
 7. ค่าตรวจ RT-PCR TEST โควิด-19 ก่อนขึ้นเครื่องบินจากเมืองไทยและขาออกจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์
 8. ค่าตรวจ RT-PCR TEST โควิด-19 และโรงแรม1คืนเพื่อรอผลตรวจเมื่อมาถึงเมืองไทยตามนโยบายรัฐ
 9. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับใบรับรองโควิด-19 ของแต่ละประเทศ (ถ้าไม่มีจะไม่สามารถเข้าร้านอาหารหรือโรงแรมได้)
 10. เอกสารที่ต้องแปลในการยื่นวีซ่าต้องผ่านการแปลจากศูนย์รับแปลภาษาที่ได้รับการรับรองจากสถานทูตสวิสเซอร์แลนด์

***หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงราคากรณีผู้ร่วม      เดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน***

ทุกท่านที่ร่วมเดินทางต้องมี

 1. วัคซีน-พาสปอร์ต / พาสปอร์ตตัวจริงต้องมีอายุการใช้งานเกิน 6 เดือน
 2. ท่านต้องได้รับการฉีดวัคซีน โควิด-19 ทั้ง 2 โดสเรียบร้อย ก่อนการเดินทาง 14 วัน และต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการยอมรับจากองค์การสหภาพยุโรป

 ***กรุณาพิจารณารายละเอียดของโปรแกรมทัวร์และเงื่อนไขต่างๆของบริษัท เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำงวดแรกแล้ว ทางบริษัทถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ***

หมายเหตุ 

 1. กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจากการล่าช้า (ดีเลย์) ของทางสายการบิน การนัดหยุดงานหรือการก่อจราจล ภัยธรรมชาติ รถติด ทำให้ไม่สามารถกิน-เที่ยวและพักโรงแรมได้ครบถ้วนตามโปรแกรมทัวร์ที่ระบุ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะถือเป็นเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ไม่ได้รับค่าชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้นจากทางสายการบิน แต่ทางบริษัทฯ จะคงไว้ซึ่งผลประโยชน์สูงสุดที่ลูกค้าพึงจะได้รับอย่างเต็มความสามารถ
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวในกรณีที่มีเหตุจำเป็นสุดวิสัย โดยจะพยายามให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท่าน
 3. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการบางอย่างตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภัยธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีคิวยาวจนทำให้โปรแกรมต่อไปเสียหาย แต่ยังคงจะรักษา มาตราฐานการบริการ และประโยชน์ของลูกค้าทุกท่านไว้เหมือนเดิม
 4. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เป็นทรัพย์สินส่วนตัว ไม่ว่าบางส่วนหรือ ทั้งหมด อาทิเช่น พาสปอร์ต, ของมีค่า, กระเป๋าเงิน, กระเป๋าเดินทาง เป็นต้น
ช่วงเดินทาง
28/01/2022 05/02/2022
การเดินทาง
จำนวน
ราคา
99,888 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
เดินทาง 28/01/2022 05/02/2022
*** พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 25,000 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  11/02/2022 19/02/2022
  การเดินทาง
  จำนวน
  ราคา
  99,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
  เดินทาง 11/02/2022 19/02/2022
  *** พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 25,000 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   28/02/2022 08/03/2022
   การเดินทาง
   จำนวน
   ราคา
   99,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
   เดินทาง 28/02/2022 08/03/2022
   *** พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 25,000 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    11/03/2022 19/03/2022
    การเดินทาง
    จำนวน
    ราคา
    99,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
    เดินทาง 11/03/2022 19/03/2022
    *** พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 25,000 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     25/03/2022 02/04/2022
     การเดินทาง
     จำนวน
     ราคา
     99,999 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
     เดินทาง 25/03/2022 02/04/2022
     *** พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 25,000 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      28/01/2022 05/02/2022
      99,888 บาท
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
      เดินทาง 28/01/2022 05/02/2022
      *** พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 25,000 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       11/02/2022 19/02/2022
       99,999 บาท
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
       เดินทาง 11/02/2022 19/02/2022
       *** พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 25,000 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        28/02/2022 08/03/2022
        99,999 บาท
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
        เดินทาง 28/02/2022 08/03/2022
        *** พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 25,000 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         11/03/2022 19/03/2022
         99,999 บาท
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
         เดินทาง 11/03/2022 19/03/2022
         *** พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 25,000 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          25/03/2022 02/04/2022
          99,999 บาท
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
          เดินทาง 25/03/2022 02/04/2022
          *** พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 25,000 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           จำนวนการเข้าชม 28 ครั้ง
           Tags ที่เกี่ยวข้อง
           Share on social networks
           โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
           • เดินทางมาเอง
           • พ.ย.64 - ม.ค.65
           • 3 วัน 2 คืน
           • 59 ครั้ง
           เริ่มต้น 3,290 บาท
           รหัส 031-0175
           3 วัน 2 คืน
           เดินทางมาเอง
           เริ่มต้น 3,290 บาท
           • ก.พ.65 - มี.ค.65
           • 10 วัน 7 คืน
           • 20 ครั้ง
           เริ่มต้น 39,913 บาท
           รหัส 001-0390
           10 วัน 7 คืน
           เริ่มต้น 39,913 บาท
           • เดินทางมาเอง
           • พ.ย.64 - ม.ค.65
           • 3 วัน 2 คืน
           • 61 ครั้ง
           เริ่มต้น 3,890 บาท
           รหัส 031-0171
           3 วัน 2 คืน
           เดินทางมาเอง
           เริ่มต้น 3,890 บาท
           • รถตู้
           • ธ.ค.64 - ม.ค.65
           • 3 วัน 2 คืน
           • 39 ครั้ง
           เริ่มต้น 12,900 บาท
           รหัส 034-0226
           3 วัน 2 คืน
           รถตู้
           เริ่มต้น 12,900 บาท
           ชื่นชอบ