ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ซุปตาร์… โอ้โห!!! สวิตเซอร์แลนด์ กลับมาแล้ว

นั่งรถไฟสายโรแมนติสุดฟินขึ้นยอดเขาจุงเฟรา พร้อมรับประทานอาหารบนยอดเขา
นั่งเคเบิ้ลคาร์สุดชิลขึ้นยอดเขาชิลธอร์น
ชมน้ำตกที่ใหญ่ที่สุด น้ำตกไรน์
เดินชิลย่านเมืองเก่าซุก
ถ่ายภาพคู่สะพานไม้ชาเปล
แวะชมสัญญาลักษณ์เมืองเบิร์น หมีสีน้ำตาล
ชมแลนด์มาร์กเมืองเจนีวา น้ำพุเจดโด

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ซุปตาร์… โอ้โห!!! สวิตเซอร์แลนด์ กลับมาแล้ว

รหัส 009-0355
วันที่เดินทาง
เม.ย.65 - พ.ค.65
ช่วงเวลา
8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
78,888 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
33 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติอะบูดาบี

17.00 น. : สมาชิกทุกท่านพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 7 – 8 แถว P – Q โดยมีเจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทาง นำท่านเช็คอินและโหลดสัมภาระ

20.45 น. : ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติอะบูดาบี โดยสายการบินเอติฮัด แอร์เวย์ เที่ยวบินที่EY407 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

วันที่ 2 ท่าอากาศยานนานาชาติอะบูดาบี - ท่าอากาศยานซูริค - น้ำตกไรน์ - ซูริค - ซุก

00.10 น. : เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอะบูดาบี แวะเปลี่ยนเครื่อง

02.20 น. : ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานซูริค โดยสายการบินเอติฮัด แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ EY073 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

06.50 น. : เดินทางถึงท่าอากาศยานซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว นำทุกท่านออกเดินทางสู่เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน (Schaffhausen) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของสวิตเซอร์แลนด์ ติดกับพรมแดนของเยอรมนี ชมน้ำตกไรน์ (Rheinfall) เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่สุดของทวีปยุโรป ตั้งอยู่บนแม่น้ำไรน์ บริเวณพรมแดนระหว่างรัฐชัฟเฮาเซินกับรัฐซือริชในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ น้ำตกแห่งนี้มีความกว้าง 150 เมตรและสูง 23 เมตร ด้วยน้ำตกไรน์มีน้ำเป็นสีเขียวมรกตใสไหลอย่างเชี่ยวกราดทำให้เกิดฟองขาวแตกกระเซ็นยามกระทบกับแก่งหิน ละอองน้ำที่กระจายปกคลุมไปทั่ว เกิดภาพที่งดงามจับใจ พร้อมสูดอากาศบริสุทธิ์ และสัมผัสต้นไม้ใหญ่เรียงรายทั่วบริเวณ

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองซูริค (Zurich) แวะชมความงามของ ทะเลสาบซูริค (Lake Zurich) ที่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเมืองซูริค เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่รวมถึง 1,829 ตารางกิโลเมตร แถมด้วยวิวของตัวเมืองซูริคริมทะเลสาบที่สวยมากที่หนึ่ง จากนั้นนำท่านถ่ายรูปที่ โบสถ์เฟรามึนสเตอร์ (Fraumünster) เป็นหนึ่งในสี่โบสถ์หลักของเมืองซูริค โบสถ์ Fraumünster ภายนอกของโบสถ์ Fraumünster ประกอบด้วยกระจกสีขนาดใหญ่ 5 บาน เรียกว่า กระจกชากาล ออกแบบโดย มาร์ก ชากาล จิตรกรชาวเบลารุส-ฝรั่งเศส (Marc Chagall) และได้ติดตั้งในปี ค.ศ. 1970 กระจกแต่ละบานตกแต่งด้วยสีโดดเด่นแสดงให้ถึงเรื่องราวของคริสเตียน ไล่จากด้านซ้าย (ทิศเหนือ)

จากนั้นนำท่านถ่ายรูปที่โบสถ์โกรสมึนส์เทอร์  (Grossmünster) เป็นโบสถ์สไตล์โรมันนิกายโปรแตสแตนท์ที่มีจุดเด่นอยู่ที่เป็นหอคอยตึกคู่แฝด ตั้งอยู่ที่เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นหนึ่งในสี่โบสถ์หลักของเมืองซูริค จากนั้นปล่อยอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งที่ถนน บานโฮฟสตราเซอร์ (Bahnhofstrasse) เป็นถนนคนเดินขนาดใหญ่และยังเป็นถนนสำคัญที่เชื่อมต่อกับรถรางไม่เพียงแต่นักท่องเที่ยวเท่านั้นที่ชื่นชอบ แต่ผู้คนท้องถิ่นเองก็ชอบมาเดินซื้อของกันอย่างไม่ขาดสาย มีให้เลือกตั้งแต่เสื้อผ้าเครื่องประดับ ร้านของที่ระลึกเช่นช็อกโกแลตสวิสก็หาได้ที่นี่ เรียกได้ว่าเป็นย่านการค้าที่คึกคักมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองซูริค จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองซุก (Zug) เป็นเมืองขนาดเล็กที่มีอดีตมายาวนาน นำท่านชม ย่านเมืองเก่า (Zug Old Town) ที่น่าสนใจมาก ทั้งแนวอาคารบ้านเก่าแก่ที่สร้างกันตั้งแต่ยุคกลาง จัตุรัสกลางเมือง และน้ำพุที่ตกแต่งด้วยรูปปั้นสวยๆ ตามสไตล์ยุโรปก็มีให้ชมมากมายในเมืองซุกแห่งนี้ ไม่พลาดชมไฮไลท์ของเมืองคือ หอนาฬิกาสูง 25 เมตร ที่สร้างในสมัยศตวรรษที่ 13 แต่ยังคงทำหน้าที่บอกทั้งเวลา วันที่ และข้างขึ้นข้างแรมได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

เย็น : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  

วันที่ 3 ซุก - ลูเซิร์น - สะพานไม้ชาเปล - อนุสาวรีย์สิงโต - เบิร์น - บ่อหมีสีน้ำตาล - ย่านเมืองเก่าเบิร์น - หอนาฬิกาซึทกลอกเกอ

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น (Lucerne) เมืองขนาดเล็กที่อยู่เกือบจะถึงใจกลางประเทศ เป็นเมืองที่ดูอบอุ่นอยู่ริมฝั่ง “ทะเลสาบลูเซิร์น” (Lake Lucerne) สามารถมองเห็นแนวเทือกเขาแอลป์ที่เป็นวิวที่สวยงามทุกฤดูกาล เมืองลูเซิร์นเป็นเมืองที่ยังคงอนุรักษ์ความเก่าแก่ของพื้นที่ไว้ได้อย่างดี นำท่านชม สะพานไม้ชาเปล (Chapel bridge) เป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่สุดในโลกมีอายุหลายร้อยปี พาดข้ามแม่น้ำรอยส์ (Reuss River)  มีป้อมปราการแปดเหลี่ยมตั้งอยู่กลางสะพาน เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์และประวัติศาสตร์ของเมืองลูเซิร์น โดยใต้หลังคาคลุมสะพานมีภาพเขียนเรื่องราวประวัติความเป็นมาของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ตลอดแนวสะพาน สร้างขึ้นเพื่อใช้ข้ามไปมาระหว่างสองฝั่งแม่นํ้า

จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์สิงโต  (Lion Monument) สัญลักษณ์สำคัญอีกอย่างหนึ่งของลูเซิร์น เป็นอนุสาวรีย์ขนาดใหญ่ถูกแกะสลักเป็นรูปสิงโตร้องไห้อยู่บนผาหิน สร้างโดยรัฐบาลฝรั่งเศส ที่มอบให้เป็นของขวัญแก่สวิตเซอร์แลนด์ เพื่อเป็นการขอบคุณทหารสวิส 786 นายที่เสียชีวิตจากการปกป้อง พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมารี อองตัวแนตต์ จากการสู้รบกับช่วงการปฎิวัติฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 1792

เที่ยง : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเบิร์น (Bern) เป็นเมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นำท่านชม บ่อหมีสีน้ำตาล (Barengraben) เป็นสัตว์สัญลักษณ์ของเมืองเบิร์น จากนั้นนำท่านชม ย่านเมืองเก่าเบิร์น (Bern Old Town) เป็นเมืองโบราณเก่าแก่ กว่า 800 ปี หอนาฬิกา ซึทกลอกเกอ (Zytglogge) บนหอคอยที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1218 และถือเป็น 1 ใน 3 ของนาฬิกาที่เก่าแก่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ ในทุกชั่วโมงจะมีเสียงดนตรีพร้อมตุ๊กตาที่ออกมาเต้นระบำให้ได้ชมกันนอกจากนี้ยังมีอาคาร โบสถ์ และอาคารเก่าแก่มากมายที่เป็นส่วนสำคัญทำให้เมืองเก่าแห่งนี้ถูกยกเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้

เย็น : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

วันที่ 4 เบิร์น - กรินเดอวาล - ยอดเขาจุงเฟรา - อุโมงค์น้ำแข็ง - เลาเทอร์บรุนเนน - น้ำตกสเตาบ์บาค - อินเทอร์ลาเก้น

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่เมืองกรินเดอวาล (Grindelwald) เพื่อขึ้นไปยัง ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfraujoch) ซึ่งเป็นสถานที่ที่เรียกว่า “Top of Europe” เป็นจุดที่สูงที่สุดในยุโรปด้วยความสูงสุดถึง 3,466 เมตร ระหว่างทางการนั่งบนรถไฟขึ้นบนยอดเขาเราก็จะได้ชมธรรมชาติ ป่าไม้ ทุ่งหญ้าและอุโมงค์ รวมถึงบ้านเรือนที่สร้างขึ้นมาในสไตล์ของชาวสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อขึ้นไปถึงยอดเขา เราจะได้พบกับวิวรอบข้างที่สวยงามเป็นอย่างมาก มีหิมะบนยอดเขา ให้ท่านได้เล่นและสัมผัสหิมะกันอย่างเต็มที่ถึงแม้จะไม่ใช่ฤดูหนาวก็ยังมีหิมะให้ท่านได้ชม เพราะด้วยยอดเขาที่มีความสูงมากจึงทำให้มีอากาศหนาวเย็นตลอด จากนั้นนำท่านชม ธารน้ำแข็ง หรือ กลาเซียร์ (Glacier) ที่มีขนาดใหญ่ บนยอดเขาแห่งนี้ยังมี อุโมงค์น้ำแข็ง (Ice Palace) มีการตกแต่งอุโมงค์เก่าให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร Top of Europe Restaurant บนยอดเขาจุงเฟรา จากนั้นนำท่านนั่งรถไฟลงจากยอดเขาจุงเฟรา ระหว่างทางแวะเปลี่ยนรถไฟที่สถานีไคลนฺไชเด็ด จากนั้นนั่งรถไฟต่อสู่ เมืองเลาเทอร์บรุนเนน (Lauterbrunnen) เป็นเมืองกลางหุบเขาที่มีเสน่ห์เพราะมี  ธรรมชาติ ภูเขาสูงล้อมรอบตัวเมืองเป็นหมู่บ้านขนาดกลางแต่พร้อมไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติและอากาศบริสุทธิ์

นำท่านแวะถ่ายรูปที่ น้ำตกสเตาบ์บาค (Staubbach Falls) เป็นน้ำตกที่ติดอันดับน้ำตกที่สูงที่สุดลำดับที่ 3 ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ด้วยความสูงถึง 297 เมตร ถือเป็นหนึ่งในน้ำตกที่มีชื่อเสียงของเมือง ตัวน้ำตกจะตกลงมาตรงๆ จากหน้าผาสูง ทำให้บางส่วนกระจายเป็นละอองเมื่อมาถึงด้านล่าง ทำให้ดูสวยงามและน่าชมมาก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง อินเทอร์ลาเก้น (Interlaken) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ระหว่าง 2 ทะเลสาบใหญ่คือ ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และ ทะเลสาบเบรียนซ์ (Lake Brienz) อาคารบ้านเรือนในเมืองส่วนใหญ่จะสร้างด้วยสไตล์สวิสที่สวยงามและดูอบอุ่น แวะถ่ายภาพ ทะเลสาบทูน (Lake Thun)

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

วันที่ 5 อินเทอร์ลาเก้น - สเตทเชลเบิร์ก - ยอดเขาชิลธอร์น - มองเทรอ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่เมืองสเตทเชลเบิร์ก (Stechelberg) หมู่บ้านเล็กๆ อยู่เชิงเทือกเขาแแอลป์ เพื่อขึ้น เคเบิ้ล คาร์ สู่ ยอดเขาชิลธอร์น (Schilthorn) ให้ทุกท่านได้ชื่นชมทัศนียภาพที่สวยงามและตื่นตาที่ความสูง 2,970 เมตรเหนือ ระดับน้ำทะเล และที่ยอดเขาชิลธอร์นเป็นยอดเขาที่เราจะสามารถชมวิวแบบ 360 องศาของยอดเขาชื่อดังทั้งหลายพร้อมๆ กันได้เลย ตั้งแต่ยอดเขาทิตลิส ยอดเขาจุงเฟรา ยอดเขาไอเกอร์ และยอดเขาเมินช์ เทือกเขาชิลธอร์นเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ เจมส์ บอนด์ 007 จึงทำให้มีชื่อเสียงโด่งดัง จึงทำให้มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่เมืองมองเทรอ (Montreux) เป็นเมืองพักตากอากาศที่ได้รับสมญานามว่าเป็นไข่มุกริเวียร่าแห่งสวิตเซอร์แลนด์ และยังเป็นศูนย์กลางของการศึกษาวิชาการโรงแรมที่เลื่องชื่อจนได้รับความนิยมสูงสุดแห่งหนึ่งของยุโรป

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

วันที่ 6 มองเทรอ - ปราสาทซีลอน - โลซานน์ - ศาลาไทย - มหาวิหารโลซานน์ - เจนีวา - ทะเลสาบเจนีวา - น้ำพุเจดโด - นาฬิกาดอกไม้

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านแวะถ่ายภาพ ปราสาทซีลอน (Chateau De Chillon) ซึ่งตั้งอยู่บนจุดยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุด และทำเลที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของมองเทรอ อีกทั้งยังเคยเป็นสถานที่คุมขังนักโทษการเมืองที่มีชื่อเสียงในอดีตอีกด้วย

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองโลซานน์ (Lausanne) เที่ยวชมเมือง สูดอากาศบริสุทธิ์ เป็นเมืองที่สวยและสงบทแต่ก็เต็มไปด้วยวิวทิวทัศน์อันงดงาม เมืองโลซานน์เป็นเมืองที่สำคัญสำหรับประชาชนชาวไทย เพราะเป็นเมืองที่ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” รัชกาลที่ ๙ ทรงพำนักและศึกษาในวัยเด็ก นำท่านชม ศาลาไทย (Thai Pavilion) ที่ตั้งอยู่บน สวนสาธารณะเดอน็องตู (Denantou Park) ศาลาไทยแห่งนี้ตั้งอยู่โดดเด่นเป็นสง่าเป็นสัญลักษณ์แห่งการครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ศาลาไทยสีทองถูกสร้างและออกแบบอย่างงดงามตามสไตล์ไทยแท้ด้วยฝีมือช่างคนไทย มีขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 6 เมตรและสูง 16 เมตร

นำท่านผ่านชม มหาวิหารโลซานน์ (Lausanne Cathedral) มหาวิหารสำคัญของโลซานน์ที่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ใจกลางเมือง เป็นหอคอยและยอดโดมแหลมสูง มหาวิหารเก่าแก่แห่งนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1235 สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิค และหน้าต่างทรงกุหลาบขนาดใหญ่ที่ด้านหน้านั้นก็ถือเป็นผลงานศิลปะชั้นนำของยุโรป

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเจนีวา (Geneva) อีกหนึ่งเมืองใหญ่ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมืองศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ และยังเป็นเมืองที่เป็นที่ตั้งขององค์การนานาชาติมากที่สุดในโลกอีกด้วย ทำให้ได้รับยกย่องเป็นเมืองนานาชาติ เจนีวายังได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ประชากรมีความเป็นอยู่ที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีเลิศเป็นอันดับทื่ 2 ของโลก นำทุกท่านเที่ยวชมโดยรอบเมืองเจนีวา แวะ

ชม ทะเลสาบเจนีวา (Lake Geneva) ทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับสองของทวีปยุโรป โดยกินพื้นที่อยู่ใน 2 ประเทศคือ ฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม ที่ขึ้นชื่อในเรื่องความสวยและใสสะอาด พร้อมด้วยวิวและบรรยากาศดีๆ ริมทะเล ชมแลนด์มาร์กสำคัญอย่าง น้ำพุเจดโด (Jet d’Eau) น้ำพุที่สูงที่สุดในโลก  แห่งนี้เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเจนีวาที่นักท่องเที่ยวต่างก็ต้องแวะมาชม แวะถ่ายรูปกับ นาฬิกาดอกไม้ (Jardin Anglais) ที่สวนอังกฤษเป็นสถานที่ที่นิยมมาถ่ายรูปกันเพราะการจัดสวนดอกไม้ให้เป็นรูปหน้าปัดนาฬิกา โดยใช้ดอกไม้มากมายหลายชนิดในการจัดสวน

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

วันที่ 7 เจนีวา - ท่าอากาศยานนานาชาติเจนีวา

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำทุกท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติเจนีวา เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

11.25 น. : ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติอะบูดาบี โดยสายการบินเอติฮัดแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ EY052 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

19.40 น. : เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอะบูดาบี แวะเปลี่ยนเครื่อง

21.45 น. : ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินเอติฮัดแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ EY406 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

วันที่ 8 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

07.20 น. : เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิ์ภาพพร้อมความประทับใจ


เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
 • ค่าประกันโควิด
 • น้ำดื่ม 1 ขวด/วัน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าเช้งเก้น และค่าบริการ 5,000 บาท/ท่าน (บริษัทขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทุกกรณี หากท่านไม่ผ่านการพิจรณาจากสถาณทูต)
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆ กำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าตรวจโควิด RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชม.
 • ค่าตรวจโควิด RT-PCR + จองโรงแรม 1 คืน ที่ประเทศไทย (เงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลกตามมาตราการจากทางภาครัฐ)
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์คนไทย ตามทำเนียม ท่านละ 55 CFH/ท่าน/ทริป (ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน)

เดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน หากต่ำกว่ากำหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการออกเดินทาง หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้กรุ๊ปสามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการจอง และ การชำระเงิน  :

 • มัดจำท่านละ 25,000 บาท พร้อมค่าวีซ่าอีก 5,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทางภายใน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน
 • ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
 • หากไม่ชำระมัดจำตามที่กำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่
 • หากชำระไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข
 • เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 • หากชำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์
 • ส่งรายชื่อสำรองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น

 โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ำ 2 หน้าหากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม

 เงื่อนไขการจอง : เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ช่วงเดินทาง
01/04/2022 08/04/2022
การเดินทาง
จำนวน
ราคา
78,888 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ซุปตาร์… โอ้โห!!! สวิตเซอร์แลนด์ กลับมาแล้ว
เดินทาง 01/04/2022 08/04/2022
*** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 17,800 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  09/04/2022 16/04/2022
  การเดินทาง
  จำนวน
  ราคา
  89,888 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ซุปตาร์… โอ้โห!!! สวิตเซอร์แลนด์ กลับมาแล้ว
  เดินทาง 09/04/2022 16/04/2022
  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 17,800 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   11/04/2022 18/04/2022
   การเดินทาง
   จำนวน
   ราคา
   89,888 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ซุปตาร์… โอ้โห!!! สวิตเซอร์แลนด์ กลับมาแล้ว
   เดินทาง 11/04/2022 18/04/2022
   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 17,800 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    21/04/2022 28/04/2022
    การเดินทาง
    จำนวน
    ราคา
    78,888 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ซุปตาร์… โอ้โห!!! สวิตเซอร์แลนด์ กลับมาแล้ว
    เดินทาง 21/04/2022 28/04/2022
    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 17,800 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     27/04/2022 04/05/2022
     การเดินทาง
     จำนวน
     ราคา
     78,888 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ซุปตาร์… โอ้โห!!! สวิตเซอร์แลนด์ กลับมาแล้ว
     เดินทาง 27/04/2022 04/05/2022
     *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 17,800 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      12/05/2022 19/05/2022
      การเดินทาง
      จำนวน
      ราคา
      78,888 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ซุปตาร์… โอ้โห!!! สวิตเซอร์แลนด์ กลับมาแล้ว
      เดินทาง 12/05/2022 19/05/2022
      *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 17,800 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       01/04/2022 08/04/2022
       78,888 บาท
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ซุปตาร์… โอ้โห!!! สวิตเซอร์แลนด์ กลับมาแล้ว
       เดินทาง 01/04/2022 08/04/2022
       *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 17,800 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        09/04/2022 16/04/2022
        89,888 บาท
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ซุปตาร์… โอ้โห!!! สวิตเซอร์แลนด์ กลับมาแล้ว
        เดินทาง 09/04/2022 16/04/2022
        *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 17,800 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         11/04/2022 18/04/2022
         89,888 บาท
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ซุปตาร์… โอ้โห!!! สวิตเซอร์แลนด์ กลับมาแล้ว
         เดินทาง 11/04/2022 18/04/2022
         *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 17,800 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          21/04/2022 28/04/2022
          78,888 บาท
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ซุปตาร์… โอ้โห!!! สวิตเซอร์แลนด์ กลับมาแล้ว
          เดินทาง 21/04/2022 28/04/2022
          *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 17,800 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           27/04/2022 04/05/2022
           78,888 บาท
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ซุปตาร์… โอ้โห!!! สวิตเซอร์แลนด์ กลับมาแล้ว
           เดินทาง 27/04/2022 04/05/2022
           *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 17,800 ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            12/05/2022 19/05/2022
            78,888 บาท
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ซุปตาร์… โอ้โห!!! สวิตเซอร์แลนด์ กลับมาแล้ว
            เดินทาง 12/05/2022 19/05/2022
            *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 17,800 ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             จำนวนการเข้าชม 33 ครั้ง
             Tags ที่เกี่ยวข้อง
             Share on social networks
             โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
             • มี.ค.65 - ก.ค.65
             • 10 วัน 7 คืน
             • 45 ครั้ง
             เริ่มต้น 39,900 บาท
             รหัส 012-0304
             10 วัน 7 คืน
             เริ่มต้น 39,900 บาท
             • เดินทางมาเอง
             • พ.ย.64 - ม.ค.65
             • 3 วัน 2 คืน
             • 62 ครั้ง
             เริ่มต้น 2,890 บาท
             รหัส 030-0163
             3 วัน 2 คืน
             เดินทางมาเอง
             เริ่มต้น 2,890 บาท
             ชื่นชอบ