ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย-เชก-สโลวัก-ฮังการี

เวียนนา-บราติสลาวาปราสาทแห่งบราติสลาวา-บูดาเปสต์-ฮีโร่สแควร์-ป้อมชาวประมง-มหาวิหารเซนต์แมทเทียสล่องเรือแม่น้ำดานูบ-บูดาเปสต์-กราซฮัลล์สตัทท์เซนต์วูฟกัง-เซนต์วูฟกัง-ซาลซ์บวร์ก-สวนมิราเบล-เชสกี ครุมลอฟ-คาร์โลวี วารี-ศาลาน้ำแร่-กรุงปราก-หอนาฬิกาดาราศาสตร์-ปราก-ปราสาทแห่งกรุงปราก-สะพานชาร์ลส์-พระราชวังโฮฟบวร์ก-โบสถ์เซนต์สเตฟาน

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย-เชก-สโลวัก-ฮังการี

รหัส 036-0247
วันที่เดินทาง
ก.พ.65 - เม.ย.65
ช่วงเวลา
8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
65,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
52 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

20.00 น. : คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์(OS) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

23.20 น. : ออกเดินทางสู่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยสายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ OS26

วันที่ 2 เวียนนา-บราติสลาวา-ปราสาทแห่งบราติสลาวา-บูดาเปสต์-ฮีโร่สแควร์ -ป้อมชาวประมง-มหาวิหารเซนต์แมทเทียส-ล่องเรือแม่น้ำดานูบ

05.25 น. : เดินทางถึงสนามบินกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) นําท่านเดินทางสู่เมืองบราติสลาวา(Bratislava) เมืองหลวงของสาธารณรัฐสโลวัก เป็นที่ตั้งของทำเนียบประธานาธิบดีรัฐสภาและหน่วยงานภาครัฐต่างๆ และยังเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย พิพิธภัณฑ์โรงละคร หอศิลป์และสถาบันอื่นๆ ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจวัฒนธรรมและการศึกษา นําท่านถ่ายภาพคู่กับปราสาทแห่งบราติสลาวา(Bratislava Castle) ปราสาทแห่งนี้ ตั้งอยู่บนเนินเขาคาร์เบเธียนริมแม่น้ำดานูบ ตัวอาคารมีหอคอยสูง 80 เมตรทั้ง 4 ด้าน ผสมผสานด้วยศิลปะแบบโกธิค เรอเนสซองส์และบาร็อค จากนั้นพาคณะเดินชมเมืองในเขตจัตุรัสใจกลางเมืองอันเป็นที่ตั้งของทำเนียบประธานาธิบดี อิสระให้ทุกท่านได้เก็บภาพประทับใจ

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่เมืองบูดาเปสต์(Budapest) เมืองหลวงของประเทศฮังการี ที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่น่าสนใจอีกทั้งความสวยงามทางธรรมชาติที่มีแม่น้ำดานูบไหลผ่านกลางเมืองทำให้เมืองแบ่งออกเป็นสองฝั่งคือเมืองเก่า หรือ บูดา ที่ยังคงความสวยงามของประวัติศาสตร์อันเก่าแก่และเมืองใหม่ หรือเปสต์ที่มีความหรูหราทันสมัย นำท่านชมจัตุรัสวีรบุรุษ หรือ ฮีโร่สแควร์(Heroes Square) รูปปั้นของบรรพบุรุษชาวแมกยาร์ทั้ง 7 เผ่า เพื่อฉลองในชัยชนะของชาวแมกยาร์ที่ร่วมกันสร้างเมืองขึ้นมา นำท่านชมทิวทัศน์ที่สวยงามจากป้อมชาวประมง หรือ ฟิชเชอร์แมนแพชชั่น(Fisherman Bastion) ซึ่งเป็นป้อมค่ายและจุดชมวิวที่งดงามของตัวเมือง ให้ได้เก็บภาพสวย ถ่ายรูปกับมหาวิหารเซนต์แมทเทียส(Matthius Church) อดีตเคยใช้เป็นมัสยิดของชาวเติร์ก และพระราชวังหลวงที่ตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ำ จากนั้นให้ท่านได้ถ่ายรูปกับอาคารรัฐสภา ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบกอธิคที่สมบูรณ์และใหญ่ที่สุดในโลก จากนั้นนำท่านล่องเรือแม่น้ำดานูบ ชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการีที่ตั้งเรียงรายกันอยู่ 2 ฟากฝั่ง ชมความตระการตาของอาคารต่างๆ

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

วันที่ 3 บูดาเปสต์-กราซ-ฮัลล์สตัทท์-เซนต์วูฟกัง

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม นำท่านเดินทางสู่เมืองกราซ(Graz) เมืองแห่งเทือกเขาสูงริมแม่น้ำมัวร์ เมืองใหญ่อันดับ 2 ของออสเตรีย เมืองที่เฟื่องฟูไปด้วยความเจริญทางเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม นำท่านชมย่าน เมืองเก่า(Haupt Platz) บริเวณโดยรอบมีรูปอนุสาวรีย์ของเจ้าชาย Achduke Johann ซึ่งเป็นเจ้าชายของสตีเรีย จากนั้นเดินชมศาลาว่าการเมือง(City Hall) ซึ่งก่อสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 19 เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมสำคัญต่าง ๆ ของเมือง ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งชมเมือง

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่เมืองฮัลล์สตัทท์(Hallstatt) เมืองริมทะเลสาบสำหรับการพักผ่อนของชาวยุโรป ที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดในโลก จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่มืองเซนต์วูฟกัง (St. Wolfgang) เมืองรีสอร์ทเล็กๆ ในหุบเขาริมทะเลสาบวูลฟ์กัง ที่ประทับใจของนักท่องเที่ยว มีร้านขายของน่ารักๆ รอบเมือง

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พักที่ Hotel, St. Wolfgang หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 เซนต์วูฟกัง-ซาลซ์บวร์ก-สวนมิราเบล-เชสกี ครุมลอฟ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม นำท่านเดินทางสู่เมืองซาลซ์บวร์ก(Salzburg) เมืองเล็กๆ ที่แสนจะโรแมนติกของประเทศออสเตรีย ซาลซ์บวร์กได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 1997 เป็นเมืองอันดับต้นๆ ของออสเตรียที่มีผู้คนไปเยือนเป็นจำนวนมากนําท่านเข้าชมสวนมิราเบล(Mirabel Garden) สวนภายในพระราชวังเดิมที่ตกแต่งด้วยพันธุ์ไม้หลากหลายสีสันอย่างสวยงาม เต็มไปด้วยรูปปั้นและน้ำพุแบบบาโรค และด้านหลังประกอบกับวิวป้อมปราการ

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่เมืองเชสกี ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เมืองมรดกโลกอีกเมืองหนึ่งของสาธารณรัฐเชกในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางด้านการปกครองการพิพากษาคดีและการจัดเก็บภาษี ต่อมาในปี ค.ศ.1963 ได้รับการประกาศว่าเป็นเมืองที่ได้รับการอนุรักษ์และภายหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของประเทศ ในตอนปลายปีค.ศ.1989 ได้มีการบูรณะอาคารและปราสาทครั้งใหญ่โดยยังคงรักษารูปแบบเดิมไว้อย่างน่าชื่นชมจากประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน มีความสำคัญและโดดเด่นใน การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าทำให้องค์การยูเนสโก้ได้ขึ้นทะเบียนเมืองครุมลอฟให้เป็นเมืองมรดกโลกในปีค.ศ.1992 นำท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ ปราสาทครุมลอฟ จากบริเวณรอบนอก สร้างขึ่นเมื่อปี ค.ศ.1250 ถือเป็นปราสาทใหญ่เป็นอันดับสองของปนะเทศรองลงมาจากปราสาทปราก มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปีให้ท่านได้เดินชมร้านค้าเลือกซื้อของที่ระลึก สินค้าท้องถิ่นตามอัธยาศัย

เย็น : อิสระอาหารเย็นให้ท่านได้เที่ยวชมเมืองอย่างจุใจ พักที่ Hotel, Cesky Krumlov หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 เชสกี ครุมลอฟ-คาร์โลวี วารี-ศาลาน้ำแร่-กรุงปราก-หอนาฬิกาดาราศาสตร์

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม จากนั้นนำทานสู่เมืองคาร์โลวี วารี(Karlovy Vary) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งคือเมืองคาร์ลบาด เป็นเมืองที่มีการค้นพบน้ำแร่โดยพระเจ้าชาร์ลที่4 ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นพระจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโรมันตะวันออก นำชม“เมืองน้ำแร่”แสนสวยที่สุดแห่งหนึ่งของโบฮีเมีย

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านชมศาลาน้ำแร่(Mill Colonnade) เป็นศาลาที่ใหญ่และสวยงามสะดุดตาตั้งอยู่ใจกลางเมือง ลักษณะเป็นศาลาสไตล์เรอเนสซองส์ นำท่านเดินทางสู่กรุงปราก(Prague) เมืองหลวงสาธารณรัฐเชก มีประวัติศาสตร์ยาวนานเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ กรุงปรากมีจุดเด่นน่าสนใจของสถาปัตยกรรม ไม่ว่าจะเป็นวิหาร โบสถ์ อาคารบ้านเรือนต่างๆ ที่งดงานและเก่าแก่ให้ท่านอิสระถนนคนเดินที่เชื่อมระหว่าง Old Town Square และจัตุรัส Wenceslas ถือเป็นเส้นแบ่งระหว่างเขตเมืองเก่ากับเมืองใหม่ ถนนคนเดินที่กว้างขวางนี้ เป็นศูนย์การช้อปปิ้งของกรุงปราก ตลอดสองข้างทางของถนนเรียงรายไปด้วยร้านค้าสมัยใหม่มากมาย สลับไปด้วยบาร์ ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้าตั้งอยู่ภายในอาคารสไตส์อาร์ตนูโวซึ่งจะคลาคล่ำไปด้วยผู้คน นําชมหอนาฬิกาดาราศาสตร์(Prague Astronomical Clock) ที่นักท่องเที่ยวจะมาเฝ้ารอการตีบอกเวลาทุกๆ 1 ชั่วโมงจะมีรูปปั้นสิบสองนักบุญเดินเวียนออกมาบริเวณเวทีเล็กๆ เหนือนาฬิกา ซึ่งนั กบุญแต่ละองค์ก็จะมีอิริยาบถแตกต่างกันตามความหมายของชื่ออาทิเช่น Venity คือความฟุ้งเฟ้อ หลงตัวเอง เพราะฉะนั้นจึงมองแต่ตัวเองในกระจกเป็นต้น

เย็น : อิสระอาหารเย็นให้ท่านได้เที่ยวชมเมืองอย่างจุใจ พักที่ Hotel, Prague หรือเทียบเท่า

วันที่ 6 ปราก-ปราสาทแห่งกรุงปราก-สะพานชาร์ลส์-เวียนนา

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม นําท่านผ่านชมปราสาทแห่งกรุงปราก(Prague Castle) ได้ชื่อว่าเป็นปราสาทโบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลก นําชมความสวยงามใหญ่โตของตัวปราสาท และ มหาวิหารเซนต์วิตุส ที่เริ่มสร้างในปี ค.ศ. 1334 และได้มีการปรับปรุงและต่อเติมจนเสร็จสมบูรณ์เมื่อปี ค.ศ. 1929 จากนั้นเดินทางสู่สะพานชาร์ลส์(Charles Bridges) สะพานเก่าแก่สัญลักษณ์ของเมืองที่สร้างข้ามแม่น้ำวัลตาวาจุดเด่นของสะพานแห่งนี้ คือมีการประดับด้วยรูปปั้นนักบุญถึง 28 องค์

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคา นำท่านเดินทางสู่เมืองเวียนนา(Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย มนต์เสน่ห์ของเวียนนาที่ดึกดูดให้หลายๆ คนอยากมาเยือนบรรยากาศสุดคลาสสิกของตึกอาคารโทนสีขาสนวนงดงามแบบดั้งเดิม

เย็น : อิสระอาหารเย็นให้ท่านได้เที่ยวชมเมืองอย่างจุใจ พักที่ Hotel, Vienna หรือเทียบเท่า

วันที่ 7 เวียนนา-พระราชวังโฮฟบวร์ก-โบสถ์เซนต์สเตฟาน-ช้อปปิ้ง-สนามบินกรุงเวียนนา

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม นำท่านถ่ายภาพคู่ พระราชวังโฮฟบวร์ก (Hofburg Palace) เดิมเป็นนพระราชวังฤดูหนาวของราชวงศ์โฮฟบวร์ก ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเวียนนา นำท่านแวะถ่ายรูปคู่โบสถ์เซนต์สเตฟาน (St.Stephen Cathedral) เป็นโบสถ์เก่าแก่สร้างในศิลปะโกธิกตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13 ถือเป็นโบสถ์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศออสเตรีย

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ ถนนคาร์ทเนอร์ ย่านถนนการค้าที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง มีห้างสรรพสินค้าและร้านค้าต่างๆ มากมายเชิญท่านเลือกซื้อหาของฝากจากออสเตรีย อาทิเช่น เครื่องแก้วเจียระไน, คริสตัลของที่ระลึก และสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังของยุโรป

ได้เวลาพอสมควร นําท่านเดินทางสู่สนามบินกรุงเวียนนา เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ

23.20 น. : ออกเดินทางจากกรุงเวียนนา กลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์(OS) เที่ยวบินที่ OS25

วันที่ 8 กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

15.20 น. : เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


เงื่อนไข
 1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
 2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับใกล้เคียงกัน ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนที่พัก ไปพักเมืองใกล้เคียง กรณีโรงแรมติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล
 3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 5. ค่าน้ำหนักกระเป๋า (น้ำหนัก 23 กิโลกรัม) และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีน้ำสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ
 6. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 8. ค่าประกันโควิดรักษาระหว่างต่างประเทศ (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 9. ค่าวีซ่าเชงเก้นและบริการ
 10. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ(กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)
 1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 4. ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว
 5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
 6. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ // สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน

เงื่อนไขการให้บริการ

 1. ชำระเงินมัดจำท่านละ 30,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
 2. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทำการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
 3. เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที
 4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
 6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

เงื่อนไขการชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนการเดินทางหากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจำเป็นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

ช่วงเดินทาง
11/02/2022 18/02/2022
การเดินทาง
จำนวน
ราคา
65,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย-เชก-สโลวัก-ฮังการี
เดินทาง 11/02/2022 18/02/2022
*** พักเดี่ยวเพิ่ม 10,000.- ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  04/03/2022 11/03/2022
  การเดินทาง
  จำนวน
  ราคา
  65,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย-เชก-สโลวัก-ฮังการี
  เดินทาง 04/03/2022 11/03/2022
  *** พักเดี่ยวเพิ่ม 10,000.- ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   01/04/2022 08/04/2022
   การเดินทาง
   จำนวน
   ราคา
   65,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย-เชก-สโลวัก-ฮังการี
   เดินทาง 01/04/2022 08/04/2022
   *** พักเดี่ยวเพิ่ม 10,000.- ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    08/04/2022 15/04/2022
    การเดินทาง
    จำนวน
    ราคา
    75,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย-เชก-สโลวัก-ฮังการี
    เดินทาง 08/04/2022 15/04/2022
    *** พักเดี่ยวเพิ่ม 15,000 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     09/04/2022 16/04/2022
     การเดินทาง
     จำนวน
     ราคา
     75,999 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย-เชก-สโลวัก-ฮังการี
     เดินทาง 09/04/2022 16/04/2022
     *** พักเดี่ยวเพิ่ม 15,000 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      10/04/2022 17/04/2022
      การเดินทาง
      จำนวน
      ราคา
      75,999 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย-เชก-สโลวัก-ฮังการี
      เดินทาง 10/04/2022 17/04/2022
      *** พักเดี่ยวเพิ่ม 15,000 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       11/04/2022 18/04/2022
       การเดินทาง
       จำนวน
       ราคา
       75,999 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย-เชก-สโลวัก-ฮังการี
       เดินทาง 11/04/2022 18/04/2022
       *** พักเดี่ยวเพิ่ม 15,000 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        11/02/2022 18/02/2022
        65,999 บาท
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย-เชก-สโลวัก-ฮังการี
        เดินทาง 11/02/2022 18/02/2022
        *** พักเดี่ยวเพิ่ม 10,000.- ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         04/03/2022 11/03/2022
         65,999 บาท
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย-เชก-สโลวัก-ฮังการี
         เดินทาง 04/03/2022 11/03/2022
         *** พักเดี่ยวเพิ่ม 10,000.- ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          01/04/2022 08/04/2022
          65,999 บาท
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย-เชก-สโลวัก-ฮังการี
          เดินทาง 01/04/2022 08/04/2022
          *** พักเดี่ยวเพิ่ม 10,000.- ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           08/04/2022 15/04/2022
           75,999 บาท
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย-เชก-สโลวัก-ฮังการี
           เดินทาง 08/04/2022 15/04/2022
           *** พักเดี่ยวเพิ่ม 15,000 ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            09/04/2022 16/04/2022
            75,999 บาท
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย-เชก-สโลวัก-ฮังการี
            เดินทาง 09/04/2022 16/04/2022
            *** พักเดี่ยวเพิ่ม 15,000 ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             10/04/2022 17/04/2022
             75,999 บาท
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย-เชก-สโลวัก-ฮังการี
             เดินทาง 10/04/2022 17/04/2022
             *** พักเดี่ยวเพิ่ม 15,000 ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              11/04/2022 18/04/2022
              75,999 บาท
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย-เชก-สโลวัก-ฮังการี
              เดินทาง 11/04/2022 18/04/2022
              *** พักเดี่ยวเพิ่ม 15,000 ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               จำนวนการเข้าชม 52 ครั้ง
               Tags ที่เกี่ยวข้อง
               Share on social networks
               โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
               • เดินทางมาเอง
               • พ.ย.64 - เม.ย.65
               • 3 วัน 2 คืน
               • 57 ครั้ง
               เริ่มต้น 4,999 บาท
               รหัส 010-0176
               3 วัน 2 คืน
               เดินทางมาเอง
               เริ่มต้น 4,999 บาท
               • เดินทางมาเอง
               • พ.ย.64 - ม.ค.65
               • 3 วัน 2 คืน
               • 61 ครั้ง
               เริ่มต้น 2,890 บาท
               รหัส 030-0163
               3 วัน 2 คืน
               เดินทางมาเอง
               เริ่มต้น 2,890 บาท
               • เดินทางมาเอง
               • พ.ย.64 - มี.ค.65
               • 6 วัน 5 คืน
               • 63 ครั้ง
               เริ่มต้น 32,300 บาท
               รหัส 014-0202
               6 วัน 5 คืน
               เดินทางมาเอง
               เริ่มต้น 32,300 บาท
               • มี.ค.65 - พ.ค.65
               • 8 วัน 5 คืน
               • 45 ครั้ง
               เริ่มต้น 59,999 บาท
               ชื่นชอบ