ทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี ปิเละลากูน

เยือนไข่มุกแห่งอันดามัน เช็คอินเกาะพีพี 1 ในเกาะที่สวยที่สุดในโลก

ทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี ปิเละลากูน

รหัส 007-0039
วันที่เดินทาง
ธ.ค.63
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
VietJet Air
ราคาเริ่มต้น
7,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
111 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินภูเก็ต - ชิโนโปรตุกีส ย่านเมืองเก่าภูเก็ต - วัดฉลอง - พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคีรี - จุดชมวิวกังหันลม - ชมพระอาทิตย์ตก ณ แหลมพรหมเทพ

04.00 : พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน

06.15 : บินลัดฟ้าสู่ สนามบินภูเก็ต โดยสายการบิน THAI VIETJET เที่ยวบินที่ VZ300

07.45 : เดินทางถึง สนามบินภูเก็ต หลังจากรับกระเป๋าเดินทางเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถตู้วีไอพี

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนูติ่มซำ นำท่านเดินทางสู่ ชิโนโปรตุกีส ย่านเมืองเก่าภูเก็ต อีกหนึ่งจุดไฉไลท์ซึ่งย่านนี้ตึกอาคารต่างๆนั้นเป็นแนวสถาปัตยกรรมเก่าแก่สไตล์ชิโนโปรตุกีสในย่านเมืองเก่าของจังหวัดภูเก็ต จากนั้นนำทุกท่านเดินทางไปยัง วัดฉลอง หรือชื่อเรียกเป็นทางการ “วัดไชยธาราม” เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองที่มีชื่อเสียงของภูเก็ต

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร นำท่านเดินทางไปนมัสการ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคีรี เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปแบบร่วม
นำท่านเดินทางไปยัง จุดชมวิวกังหันลม เป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวที่ได้รับความนิยมอีกหนึ่งแห่ง ตั้งอยู่ระหว่างหาดในหานและแหลมพรหมเทพ จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง แหลมพรหมเทพ หนึ่งจุดไฮไลท์สำหรับชมอาทิตย์ตกก่อนใครที่สวยที่สุดในเมืองไทย สมัย

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 2 ท่าเรือ Asia Marina - เกาะพีพี - ผ่านชมอ่าวมาหยา - อ่าวโล๊ะชามะ - อ่าวปิเละ - ถ้ำไวกิ้ง - อ่าวต้นไทร - เกาะพีพีดอน - อ่าวลิง - เกาะไข่นอก - ท่าเรือ Asia Marina

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 07.15-07.30 : รถรับที่โรงแรมที่พัก (เวลาขึ้นอยู่กับที่ตั้งของโรงแรม)

08.30 : ถึง ท่าเรือ Asia Marina บริการชาและกาแฟ

09.15 : เรือออกจากท่าเรือ Asia Marina มุ่งหน้าสู่ เกาะพีพี หนึ่งในเกาะที่สวยที่สุดในโลก เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติ หาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี เดิมชาวทะเลเรียก หมู่เกาะนี้ว่า “ปูเลาปิอาปิ” ซึ่งได้ ชื่อว่าเป็นอาณาจักรแห่งบุปผาใต้สมุทรนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวหมู่เกาะนี้ส่วนใหญ่มาเพื่อดำน้ำดูปะการัง ดอกไม้้ทะเลและปลา หลากสีสันที่สวยงาม

10.15 : เดินทงถึงเกาะพีพี ชมสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง The Beach ผ่ามชมอ่า

10.30 : เดินทางต่อไปยัง อ่าวโล๊ะชามะ เพื่อชมความงามของอ่าว

11.00 : เดินทางสู่ อ่าวปิเละ จั๊มพ์จากเรือและเล่นน้ำอย่างสนุกสนาน หลังจากนั้นมุ่งหน้าสู่ถ้ำไวกิ้ง ซึ่งเป็นสถานที่เลี้ยงนกนางแอ่น

11.45 : ดำน้ำตื้น และชมความสวยงามของปลาหลากสี และปะการังที่ อ่าวต้นไทร

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ เกาะพีพีดอน

14.00 : ออกเดินทางจากเกาะพีพีดอนไปยัง อ่าวลิง ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

14.30 : หลังจากนั้นออกเดินต่อไปยังเกาะไข่นอก เพื่อพักผ่อนเล่นน้ำเพลิดเพลินกับฝูงปลามากมาย และพักผ่อนตามอัธยาศัย

16.00 : ออกจากเกาะไข่นอก เดินทางสู่ เกาะภูเก็ต

16.30 : ถึง ท่าเรือ Asia Marina

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 3 ร้านพรทิพย์ - วัดพระผุด - Ma Doo Bua Café - สนามบินภูเก็ต - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  นำท่านแวะซื้อของฝาก ร้านพรทิพย์ จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ วัดพระผุด หรือวัดพระทอง เป็นวัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงวัดหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต หลังจากนั้นนำทุกท่านสัมผัสการวิวสระบัวแสนสวยและมาทานบัววิคตอเรียที่แรกและที่เดียวในภูเก็ต Ma Doo Bua Café ที่เหมาะแก่การหนีความวุ่นวายให้เราได้มารื่นรมย์ไปกับบรรยากาศของสระบัว และลิ้มรสชาติของเมืองภูเก็ตผ่านอาหารและเครื่องดื่มสไตล์พื้นเมืองฟิวชั่ว นำทุกท่านอิสระเก็บภาพความประทับใจ หรือเลือกซื้อเครื่องดื่มและเบเกอรี่ได้ตามอัธยาศัย พร้อมอิสระอาหารกลางวัน

18.30 : บินลัดฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน THAI VIETJET เที่ยวบินที่ VZ309

20.00 : เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่ารถตู้ VIP นำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงห้องพัก
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • อาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์ และทีมงานคอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว ท่านละ 300 บาท/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
 3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 5. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น

 

ช่วงเดินทาง
03/12/2020 05/12/2020
การเดินทาง
VietJet Air
จำนวน
ราคา
8,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี ปิเละลากูน
เดินทาง 03/12/2020 05/12/2020
*** ราคาผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง พัก 2-3 ท่าน 7,999 ***
*** ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 6,999 ***
*** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 2,000) ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  08/12/2020 10/12/2020
  การเดินทาง
  VietJet Air
  จำนวน
  ราคา
  8,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี ปิเละลากูน
  เดินทาง 08/12/2020 10/12/2020
  *** ราคาผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง พัก 2-3 ท่าน 7,999 ***
  *** ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 6,999 ***
  *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 2,000) ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   09/12/2020 11/12/2020
   การเดินทาง
   VietJet Air
   จำนวน
   ราคา
   8,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี ปิเละลากูน
   เดินทาง 09/12/2020 11/12/2020
   *** ราคาผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง พัก 2-3 ท่าน 7,999 ***
   *** ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 6,999 ***
   *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 2,000) ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    17/12/2020 19/12/2020
    การเดินทาง
    VietJet Air
    จำนวน
    ราคา
    8,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี ปิเละลากูน
    เดินทาง 17/12/2020 19/12/2020
    *** ราคาผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง พัก 2-3 ท่าน 7,999 ***
    *** ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 6,999 ***
    *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,500) ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     18/12/2020 20/12/2020
     การเดินทาง
     VietJet Air
     จำนวน
     ราคา
     9,999 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี ปิเละลากูน
     เดินทาง 18/12/2020 20/12/2020
     *** ราคาผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง พัก 2-3 ท่าน 8,999 ***
     *** ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 7,999 ***
     *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,500) ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      03/12/2020 05/12/2020
      VietJet Air
      8,999 บาท
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี ปิเละลากูน
      เดินทาง 03/12/2020 05/12/2020
      *** ราคาผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง พัก 2-3 ท่าน 7,999 ***
      *** ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 6,999 ***
      *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 2,000) ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       08/12/2020 10/12/2020
       VietJet Air
       8,999 บาท
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี ปิเละลากูน
       เดินทาง 08/12/2020 10/12/2020
       *** ราคาผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง พัก 2-3 ท่าน 7,999 ***
       *** ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 6,999 ***
       *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 2,000) ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        09/12/2020 11/12/2020
        VietJet Air
        8,999 บาท
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี ปิเละลากูน
        เดินทาง 09/12/2020 11/12/2020
        *** ราคาผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง พัก 2-3 ท่าน 7,999 ***
        *** ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 6,999 ***
        *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 2,000) ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         17/12/2020 19/12/2020
         VietJet Air
         8,999 บาท
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี ปิเละลากูน
         เดินทาง 17/12/2020 19/12/2020
         *** ราคาผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง พัก 2-3 ท่าน 7,999 ***
         *** ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 6,999 ***
         *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,500) ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          18/12/2020 20/12/2020
          VietJet Air
          9,999 บาท
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี ปิเละลากูน
          เดินทาง 18/12/2020 20/12/2020
          *** ราคาผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง พัก 2-3 ท่าน 8,999 ***
          *** ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 7,999 ***
          *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,500) ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           Share on social networks
           โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
           • รถตู้
           • ธ.ค.63 - มี.ค.64
           • 1 วัน 0 คืน
           • 79 ครั้ง
           เริ่มต้น 999 บาท
           รหัส 006-0065
           1 วัน 0 คืน
           รถตู้
           เริ่มต้น 999 บาท
           • เดินทางมาเอง
           • ธ.ค.63
           • 4 วัน 3 คืน
           • 64 ครั้ง
           เริ่มต้น 5,699 บาท
           รหัส 011-0116
           4 วัน 3 คืน
           เดินทางมาเอง
           เริ่มต้น 5,699 บาท
           • รถตู้
           • ม.ค.64-มี.ค.64
           • 2 วัน 1 คืน
           • 76 ครั้ง
           เริ่มต้น 3,288 บาท
           ชื่นชอบ