ทัวร์ภูเก็ต ล่องเรือใบคาตามารัน

ไม่ต้องไปไกลถึงบาหลี ที่นี่เลย @Rock Beach Swing และไม่พลาดชมจุดเที่ยวยอดฮิตในภูเก็ตอีกมากมาย พิเศษ!! ไวน์ท่านละ 1 แก้วระหว่างล่องเรือ เมนูพิเศษ!! ติ่มซำเมืองภูเก็ต

ทัวร์ภูเก็ต ล่องเรือใบคาตามารัน

รหัส 007-0043
วันที่เดินทาง
ธ.ค.63
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
VietJet Air
ราคาเริ่มต้น
7,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
103 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 ไม่ต้องไปไกลถึงบาหลี ที่นี่เลย @Rock Beach Swing และไม่พลาดชมจุดเที่ยวยอดฮิตในภูเก็ตอีกมากมาย พิเศษ!! ไวน์ท่านละ 1 แก้วระหว่างล่องเรือ เมนูพิเศษ!! ติ่มซำเมืองภูเก็ต

04.00 : พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน

06.15 : บินลัดฟ้าสู่ สนามบินภูเก็ต โดยสายการบิน THAI VIETJET เที่ยวบินที่ VZ300

07.45 : เดินทางถึง สนามบินภูเก็ต หลังจากรับกระเป๋าเดินทางเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถตู้วีไอพี 

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนูติ่มซำ นำท่านเดินทางสู่ ชิโนโปรตุกีส ย่านเมืองเก่าภูเก็ต อีกหนึ่งจุดไฉไลท์ซึ่งย่านนี้ตึกอาคารต่างๆนั้นเป็นแนวสถาปัตยกรรมเก่าแก่สไตล์ชิโนโปรตุกีสในย่านเมืองเก่าของจังหวัดภูเก็ต

07.45 : เดินทางถึง สนามบินภูเก็ต หลังจากรับกระเป๋าเดินทางเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถตู้วีไอพี

 เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนูติ่มซำ นำท่านเดินทางสู่ ชิโนโปรตุกีส ย่านเมืองเก่าภูเก็ต อีกหนึ่งจุดไฉไลท์ซึ่งย่านนี้ตึกอาคารต่างๆนั้นเป็นแนวสถาปัตยกรรมเก่าแก่สไตล์ชิโนโปรตุกีสในย่านเมืองเก่าของจังหวัดภูเก็ต จากนั้นนำทุกท่านเดินทางไปยัง วัดฉลอง หรือชื่อเรียกเป็นทางการ “วัดไชยธาราม” เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองที่มีชื่อเสียงของภูเก็ต ซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมมากราบสักการะบูชา หลวงพ่อแช่ม ซึ่งต่างมีความเชื่อในเรื่องของการรักษาโรค นอกจากนี้วัดฉลองแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของ พระมหาธาตุเจดีย์พระจอมไทยบารมี ประกาศเป็นที่ประดิษฐสถานของ พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าที่นำมาจากศรีลังกา

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร นำท่านเดินทางไปนมัสการ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคีรี เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปแบบร่วมสมัย
จากนั้นนำท่านอิสระเพลิดเพลิน ตลาดนัดชิลวา ตลาดยอดนิยมในหมู่วัยรุ่นเพราะที่นี้มีครบครันทั้งของกิน ของใช้

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 2 Rock Beach Swing - จุดชมวิวกังหันลม - แหลมพรหมเทพ - ท่าเรือราไวย์ - ล่องเรือใบคาตามารัน

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ Rock Beach Swing ตั้งอยู่บริเวณจุดชมวิวหาดกะรน อีกหนึ่งจุดถ่ายภาพริมทะเลแห่งใหม่ล่าสุด ที่มีมุมให้ถ่ายภาพมากมาย เหมือนกับยกบาหลีมาอยู่ที่ภูเก็ต

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ Rock Beach Swing ตั้งอยู่บริเวณจุดชมวิวหาดกะรน อีกหนึ่งจุดถ่ายภาพริมทะเลแห่งใหม่ล่าสุด ที่มีมุมให้ถ่ายภาพมากมาย เหมือนกับยกบาหลีมาอยู่ที่ภูเก็ต นำท่านเดินทางไปสู่ ท่าเรือราไวย์ ระหว่างรอขึ้นเรืออิสระทุกท่านตาอัธยาศัย หรือเก็บภาพความประทับใจบริเวณท่าเรือ

16.00 : เดินทางออกจากท่าเรือราไวย์ล่องเรือไปยังแหลมพรหมเทพ ชมวิวทิวทัศน์ของ เกาะบอน และ เกาะแก้วใหญ่

17.30 : เดินทางมาถึง แหลมพรหมเทพ ชมพระอาทิตย์ตกและล่องเรือไปชมทิวทัศน์ เกาะมัน หาดยะนุ้ย และ หาดในหาน

18.30 : เดินทางออกจากแหลมพรหมเทพกลับไปยังท่าเรือราไวย์ พักผ่อนหย่อนใจกับบรรยากาศดีๆบนเรือใบ

19.30 : เดินทางถึงท่าเรือราไวย์                                                          

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 3 ร้านพรทิพย์ - วัดพระผุด - Ma Doo Bua Café - สนามบินภูเก็ต - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านแวะซื้อของฝาก ร้านพรทิพย์ ถือว่าเป็นร้านขายของฝากที่มีชื่อเสียงของจังหวัดภูเก็ต
นำท่านแวะซื้อของฝาก ร้านพรทิพย์ ถือว่าเป็นร้านขายของฝากที่มีชื่อเสียงของจังหวัดภูเก็ต นำท่านแวะซื้อของฝาก ร้านพรทิพย์ ถือว่าเป็นร้านขายของฝากที่มีชื่อเสียงของจังหวัดภูเก็ต

18.30 : บินลัดฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน THAI VIETJET เที่ยวบินที่ VZ309

20.00 : เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่ารถตู้ VIP นำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงห้องพัก
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์ และทีมงานคอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว ท่านละ 300 บาท/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
 3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 5. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
ช่วงเดินทาง
03/12/2020 05/12/2020
การเดินทาง
VietJet Air
จำนวน
ราคา
8,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ภูเก็ต ล่องเรือใบคาตามารัน
เดินทาง 03/12/2020 05/12/2020
*** ราคาผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง พัก 2-3 ท่าน 7,999 ***
*** ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 6,999 ***
*** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 2,000) ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  08/12/2020 10/12/2020
  การเดินทาง
  VietJet Air
  จำนวน
  ราคา
  8,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์ภูเก็ต ล่องเรือใบคาตามารัน
  เดินทาง 08/12/2020 10/12/2020
  *** ราคาผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง พัก 2-3 ท่าน 7,999 ***
  *** ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 6,999 ***
  *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 2,000) ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   09/12/2020 11/12/2020
   การเดินทาง
   VietJet Air
   จำนวน
   ราคา
   8,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์ภูเก็ต ล่องเรือใบคาตามารัน
   เดินทาง 09/12/2020 11/12/2020
   *** ราคาผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง พัก 2-3 ท่าน 7,999 ***
   *** ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 6,999 ***
   *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 2,000) ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    17/12/2020 19/12/2020
    การเดินทาง
    VietJet Air
    จำนวน
    ราคา
    6,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์ภูเก็ต ล่องเรือใบคาตามารัน
    เดินทาง 17/12/2020 19/12/2020
    *** ราคาผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง พัก 2-3 ท่าน 7,999 ***
    *** ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 6,999 ***
    *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 2,000) ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     18/12/2020 20/12/2020
     การเดินทาง
     VietJet Air
     จำนวน
     ราคา
     9,999 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์ภูเก็ต ล่องเรือใบคาตามารัน
     เดินทาง 18/12/2020 20/12/2020
     *** ราคาผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง พัก 2-3 ท่าน 8,999 ***
     *** ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 7,999 ***
     *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 2,000) ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      03/12/2020 05/12/2020
      VietJet Air
      8,999 บาท
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์ภูเก็ต ล่องเรือใบคาตามารัน
      เดินทาง 03/12/2020 05/12/2020
      *** ราคาผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง พัก 2-3 ท่าน 7,999 ***
      *** ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 6,999 ***
      *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 2,000) ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       08/12/2020 10/12/2020
       VietJet Air
       8,999 บาท
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์ภูเก็ต ล่องเรือใบคาตามารัน
       เดินทาง 08/12/2020 10/12/2020
       *** ราคาผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง พัก 2-3 ท่าน 7,999 ***
       *** ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 6,999 ***
       *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 2,000) ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        09/12/2020 11/12/2020
        VietJet Air
        8,999 บาท
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์ภูเก็ต ล่องเรือใบคาตามารัน
        เดินทาง 09/12/2020 11/12/2020
        *** ราคาผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง พัก 2-3 ท่าน 7,999 ***
        *** ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 6,999 ***
        *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 2,000) ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         17/12/2020 19/12/2020
         VietJet Air
         6,999 บาท
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์ภูเก็ต ล่องเรือใบคาตามารัน
         เดินทาง 17/12/2020 19/12/2020
         *** ราคาผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง พัก 2-3 ท่าน 7,999 ***
         *** ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 6,999 ***
         *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 2,000) ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          18/12/2020 20/12/2020
          VietJet Air
          9,999 บาท
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์ภูเก็ต ล่องเรือใบคาตามารัน
          เดินทาง 18/12/2020 20/12/2020
          *** ราคาผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง พัก 2-3 ท่าน 8,999 ***
          *** ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 7,999 ***
          *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 2,000) ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           Share on social networks
           โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
           • Air Asia (FD)
           • ธ.ค.63 - ก.พ.64
           • 3 วัน 2 คืน
           • 77 ครั้ง
           เริ่มต้น 8,990 บาท
           รหัส 006-0084
           3 วัน 2 คืน
           Air Asia (FD)
           เริ่มต้น 8,990 บาท
           • VietJet Air
           • ก.พ.64 - เม.ย.64
           • 3 วัน 2 คืน
           • 19 ครั้ง
           เริ่มต้น 9,999 บาท
           • รถตู้
           • ธ.ค.63 - ม.ค.64
           • 2 วัน 1 คืน
           • 77 ครั้ง
           เริ่มต้น 3,990 บาท
           รหัส 006-0063
           2 วัน 1 คืน
           รถตู้
           เริ่มต้น 3,990 บาท
           ชื่นชอบ