ทัวร์ภูเก็ต-ล่องเรือเซลลิ่งยอร์ช

วัดพระผุด-วัดไชยธาราราม (วัดฉลอง)-ย่านเมืองเก่า สัมผัสวิถีชีวิตคนภูเก็ต-แหลมพรมเทพ – ล่องเรือเซลลิ่งยอร์ช
เกาะราชา-เกาะเฮ(กาฮังบีช)-ซันเซท – พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว-จุดชมวิวเขารัง

ทัวร์ภูเก็ต-ล่องเรือเซลลิ่งยอร์ช

รหัส 001-0073
วันที่เดินทาง
ธ.ค.63
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
5,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
85 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 สนามบินภูเก็ต-วัดพระผุด-วัดไชยธาราราม (วัดฉลอง)-ย่านเมืองเก่า สัมผัสวิถีชีวิตคนภูเก็ต-แหลมพรมเทพ

XX.XX : คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกในประเทศ สนามบินXXXเคาน์เตอร์สายการบิน XXX พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

XX.XX : ออกเดินทางสู่สนามบินXXX โดยสายการบิน XXXX เที่ยวบินที่ XXXX

XX.XX : ถึงสนามบินภูเก็ต จากนั้นนำท่านเดินทางเดินทางโดยรถตู้ แวะนมัสการและชม พระผุด ที่วัดพระทอง (Unseen In Phuket) ตำนานพระผุดอันเลื่องชื่อของภูเก็ต จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “วัดฉลอง” หรือ “วัดไชยธาราราม” เป็นวัดคู่บ้านคู่เมือง  ของจังหวัดภูเก็ตมาช้านาน หากใครมาเที่ยวที่ภูเก็ตก็จะต้องแวะไปกราบไหว้หลวงพ่อแช่มเพื่อความเป็นสิริมงคล และเยี่ยมชมวัดที่ได้ชื่อว่ามีความสวยงามที่สุดในเมืองภูเก็ต

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

บ่าย : เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ชาวจีนในสมัยโบราณ  ตึกเก่าโบราณในเมืองภูเก็ต “ย่านเมืองเก่า” สไตล์ชิโนโปรตุเกส ที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์หลงเหลืออยู่ให้สัมผัส

15.00 : นำท่าน Check in เข้าที่พัก ณ Phuket Hotel จังหวัดภูเก็ต หรือเทียบเท่าระดับเดียวกันระดับ 3 ดาว

18.00 : จากนั้นนำท่านเลียบหาดราไวย์ ขึ้นไปชมพระอาทิตย์ ลับฟ้า บน แหลมพรหมเทพ รอชมความสวยงามของตะวันทิ้งดวงลับขอบฟ้า แหล่งท่องเที่ยวที่ติดอันดับต้นๆ ของโลก

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารแหลมพรหมเทพ

วันที่ 2 ล่องเรือเซลลิ่งยอร์ชเกาะราชา-เกาะเฮ(กาฮังบีช)-ซันเซท

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

09.30 : นำท่านเดินทาง ณ ท่าเรือ ทำการเช็คอินและรับอุปกรณ์ดำน้ำ พร้อมฟังบรรยายรายละเอียดโปรแกรมจากมัคคุเทศก์ (ล่องเรือแบบJoin Group // มีบริการเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

10.30 : ออกจากท่าเรือเดินทางสู่เกาะราชาโดยเรือเซลลิ่งยอร์ช คาตามารัน ถึงบริเวณอ่าวคอนแค หรืออ่าวสยาม เพื่อเล่นน้ำ และตื่นตาตื่นใจไปกับการดำน้ำดูปะการัง ชมปลาสวยงามหลากสีสัน

11.30 : ออกเดินทางจากอ่าวคอนแค หรือ อ่าวสยาม มุ่งหน้าสู่อ่าวปะตก สนุกสนานไปกับการเล่นน้ำ หรือเพลิดเพลินไปกับการถ่ายรูปเก็บบรรยากาศของโค้งอ่าวหาดทรายขาวละเอียด

12.00 : ออกเดินทางจากเกาะราชา มุ่งหน้าสู่เกาะเฮ

12.30 : รับประทานอาหารกลางวัน ณ เกาะเฮ

14.30 : เดินทางถึงเกาะเฮ ท่านสามารถเล่นน้ำ ดำน้ำตื้น พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะเลือกสนุกสนานไปกับการเล่นกีฬาทางน้ำ อาทิ ดำน้ำลึก เดินใต้ทะเล เรือลากร่ม เรือลากกล้วย และขี่เรือเร็ว (กิจกรรมทางน้ำไม่รวมในราคาโปรแกรมทัวร์)

15.30 : รับประทานอาหารว่าง (ชา กาแฟ น้ำผลไม้ และขนมทานเล่น)

16.30 : ออกเดินทางจาก กาฮังบีช ล่องเรือไปยังจุดเล่นน้ำที่อ่าวน้ำบ่อ

17.30: นำท่านเดินทางถึงจุดจอดเรือเพื่อรอชมพระอาทิตย์ตก ซึ่งมีความสวยงามเป็นอย่างยิ่ง ทุกท่านสามารถถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ดื่มด่ำกับบรรยากาศพระอาทิตย์ตกสุดโรแมนติก (พิเศษ!!บริการไวน์ให้ท่านละ 1 แก้ว)

18.00 ; นำท่านล่องเรือกลับสู่ท่าเทียบเรือโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ : โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและน้ำขึ้นน้ำลง

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ บนเรือหรือร้านอาหาร (แล้วแต่ความเหมาะสม)

วันที่ 3 พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว-จุดชมวิวเขารัง-แวะซื้อของฝาก-สนามบินภูเก็ต

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

10.00 : นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว เดิมที่นี่เป็นโรงเรียนสอนภาษาจีนแห่งแรกในจังหวัดภูเก็ต ตั้งอยู่ที่ถนนกระบี่ย่านเมืองเก่าภูเก็ต ตัวอาคารแบบชิโนโปรตุกีสที่ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑแสดงเรื่องราวของชาวจีน เช่น ประเพณี อาชีพแลภูมิปัญญาและประวัติของปูชนียบุคคลที่มีความสำคัญของเมืองภูเก็ต

11.00 : นำท่านไปยัง จุดชมวิวเขารัง เป็นจุดชมวิวอีกที่ หนึ่งของเมืองภูเก็ต ที่นักท่องเที่ยวรู้จักกันดี และ จะต้องแวะมาถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจไว้ระหว่างทางจะมีร้านกาแฟสวยๆ และ สวนสุขภาพสวนสาธารณะไว้ให้นักท่องเที่ยวได้พักผ่อนหย่อนใจ นำท่าน แวะซื้อของฝากจากภูเก็ต เช่น น้ำพริกกุ้งเสียบภูเก็ต, ผลิตภัณฑ์จากเม็ดมะม่วงหิมพานต์,เครื่องประดับ ผลิตจากมุกภูเก็ตแท้ๆ 

XX.XX : เดินทางสู่สนามบินXXX เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ

XX.XX : ออกเดินทางจากสนามบินXXX กลับกรุงเทพฯ โดยสายบิน XXXX เที่ยวบินที่ XXXX

XX.XX : เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ


เงื่อนไข
 • ค่ารถนำเที่ยว และรับ-ส่ง ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามราย การที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรรมธรรม์)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • กรณีที่มีเด็กอายุ 0-2 ปี ชำระค่าทัวร์ 50% จากราคาทัวร์ปกติของผู้ใหญ่
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขพิเศษเพิ่มเติม

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 8 ท่าน และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • เมื่อชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 • มัคคุเทศก์ หัวหน้าทัวร์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามและมีประทับตราของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น

*เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทั้งหมดนี้แล้ว*

ช่วงเดินทาง
25/12/2020 27/12/2020
การเดินทาง
จำนวน
ราคา
5,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ภูเก็ต-ล่องเรือเซลลิ่งยอร์ช
เดินทาง 25/12/2020 27/12/2020
*** ราคาเด็ก 5,999 ***
*** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,500) ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  26/12/2020 28/12/2020
  การเดินทาง
  จำนวน
  ราคา
  5,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์ภูเก็ต-ล่องเรือเซลลิ่งยอร์ช
  เดินทาง 26/12/2020 28/12/2020
  *** ราคาเด็ก 5,999 ***
  *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,500) ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   27/12/2020 29/12/2020
   การเดินทาง
   จำนวน
   ราคา
   5,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์ภูเก็ต-ล่องเรือเซลลิ่งยอร์ช
   เดินทาง 27/12/2020 29/12/2020
   *** ราคาเด็ก 5,999 ***
   *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,500) ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    28/12/2020 30/12/2020
    การเดินทาง
    จำนวน
    ราคา
    8,499 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์ภูเก็ต-ล่องเรือเซลลิ่งยอร์ช
    เดินทาง 28/12/2020 30/12/2020
    *** ราคาเด็ก 8,499 ***
    *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,500) ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     29/12/2020 31/12/2020
     การเดินทาง
     จำนวน
     ราคา
     8,499 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์ภูเก็ต-ล่องเรือเซลลิ่งยอร์ช
     เดินทาง 29/12/2020 31/12/2020
     *** ราคาเด็ก 8,499 ***
     *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,500) ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      30/12/2020 01/01/2021
      การเดินทาง
      จำนวน
      ราคา
      8,499 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์ภูเก็ต-ล่องเรือเซลลิ่งยอร์ช
      เดินทาง 30/12/2020 01/01/2021
      *** ราคาเด็ก 8,499 ***
      *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,500) ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       31/12/2020 02/01/2021
       การเดินทาง
       จำนวน
       ราคา
       8,499 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์ภูเก็ต-ล่องเรือเซลลิ่งยอร์ช
       เดินทาง 31/12/2020 02/01/2021
       *** ราคาเด็ก 8,499 ***
       *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,500) ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        25/12/2020 27/12/2020
        5,999 บาท
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์ภูเก็ต-ล่องเรือเซลลิ่งยอร์ช
        เดินทาง 25/12/2020 27/12/2020
        *** ราคาเด็ก 5,999 ***
        *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,500) ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         26/12/2020 28/12/2020
         5,999 บาท
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์ภูเก็ต-ล่องเรือเซลลิ่งยอร์ช
         เดินทาง 26/12/2020 28/12/2020
         *** ราคาเด็ก 5,999 ***
         *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,500) ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          27/12/2020 29/12/2020
          5,999 บาท
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์ภูเก็ต-ล่องเรือเซลลิ่งยอร์ช
          เดินทาง 27/12/2020 29/12/2020
          *** ราคาเด็ก 5,999 ***
          *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,500) ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           28/12/2020 30/12/2020
           8,499 บาท
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์ภูเก็ต-ล่องเรือเซลลิ่งยอร์ช
           เดินทาง 28/12/2020 30/12/2020
           *** ราคาเด็ก 8,499 ***
           *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,500) ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            29/12/2020 31/12/2020
            8,499 บาท
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์ภูเก็ต-ล่องเรือเซลลิ่งยอร์ช
            เดินทาง 29/12/2020 31/12/2020
            *** ราคาเด็ก 8,499 ***
            *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,500) ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             30/12/2020 01/01/2021
             8,499 บาท
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์ภูเก็ต-ล่องเรือเซลลิ่งยอร์ช
             เดินทาง 30/12/2020 01/01/2021
             *** ราคาเด็ก 8,499 ***
             *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,500) ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              31/12/2020 02/01/2021
              8,499 บาท
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์ภูเก็ต-ล่องเรือเซลลิ่งยอร์ช
              เดินทาง 31/12/2020 02/01/2021
              *** ราคาเด็ก 8,499 ***
              *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,500) ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               Share on social networks
               โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
               • รถตู้
               • พ.ย.63-ธ.ค.63
               • 3 วัน 2 คืน
               • 111 ครั้ง
               เริ่มต้น 7,290 บาท
               รหัส 002-0009
               3 วัน 2 คืน
               รถตู้
               เริ่มต้น 7,290 บาท
               • VietJet Air
               • ธ.ค.63
               • 3 วัน 2 คืน
               • 110 ครั้ง
               เริ่มต้น 7,999 บาท
               รหัส 007-0039
               3 วัน 2 คืน
               VietJet Air
               เริ่มต้น 7,999 บาท
               ชื่นชอบ