ทัวร์ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย แม่ฮ่องสอน

ปาย / วัดพระธาตุดอยกองมู / ปายแคนย่อน / สะพานซูตองเป้ / ปางอุ๋ง / ล่องแพปางอุ๋ง/ บ้านรักไทย / บ้านจ่าโบ่ / บ้านสันติชล / จุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล

ทัวร์ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย แม่ฮ่องสอน

รหัส 006-0083
วันที่เดินทาง
ม.ค.64 - ก.พ.64
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Air Asia (FD)
ราคาเริ่มต้น
8,990 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
76 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน - จุดชมวิวดอยกิ่วลม –ห้วยน้ำดัง –สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย–ร้านCOFFEE TEA SAPAN PAI – ปายแคนย่อน - ถนนคนเดินปาย

04.30 : คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ E สายการบินไทยแอร์เอเชีย

06.00 : เดินทางสู่จังหวัดเชียงใหม่ โดยเครื่องบิน สายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD4100

07.20 : เดินทางถึง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยมีไกด์ท้องถิ่นคอยต้อนรับ จากนั้นนำท่านขึ้นเดินทางท่องเที่ยวโดยรถตู้ปรับอากาศ เดินทางต่อไปยังจังหวัดแม่ฮ่องสอน จากนั้นเดินทางสู่จุดชมวิวดอยกิ่วลม ตั้งอยู่ในอุทยานห้วยน้ำดัง เป็นจุดชมวิวที่มีความสวยงามและอากาศดีมาก ให้ท่านได้อิสระถ่ายรูปตามอัธยาศัย

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นนนำท่านเดินทางสู่ สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย สะพานโครงเหล็กสีเขียวเข้ม ข้ามลำน้ำปาย เปรียบเสมือนประตูสู่อำเภอปาย จากนั้นนำท่านเช็คอินที่ ร้านCOFFEE TEA SAPAN PAI ร้านกาแฟยอดนิยมที่มาปายต้องแวะมาถ่ายรูปเช็คอิน จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังวัดพระธาตุแม่เย็น เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองปายมานาน บริเวณวัดเงียบสงบ ร่มรื่น นำท่านเดินทางต่อไปชม ปายแคนยอน หรืออีกชื่อหนึ่งคือ กองแลน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ จากนั้นอิสระช้อปปิ้ง ถนนคนเดินปาย มีของให้เลือกซื้อมากมายตั้งแต่ของกินพื้นเมืองไปจนถึงเสื้อผ้า เครื่องประดับพื้นเมือง  และของที่ระลึกเกี่ยวกับปายทุกชนิด

เย็น : อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อสะดวกต่อการเดินเล่นและช้อปปิ้งที่ถนนคนเดิน

วันที่ 2 จุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล – บ้านสันติชล – บ้านจ่าโบ่ – จุดชมวิวกิกอคอบ้านห้วยเฮี๊ยะ – สะพานไม้ซูตองเป้ – หมู่บ้านกระเหรี่ยงคอยาว – วัดพระธาตุดอยกองมู - วัดจองคำ จองกลาง - ถนนคนเดินเมืองแม่ฮ่องสอน

05.00 : นำท่านชมทะเลหมอกที่ จุดชมวิวหยุนไหล ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านสันติชล ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นจุดชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามของอำเภอปาย จากนั้นเดินทางไปยัง หมู่บ้านศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนาน (บ้านสันติชล) หมู่บ้านสันติชลเป็นหมู่บ้านชาวจีนยูนนานที่อพยพย้ายถิ่นฐานมาจากประเทศจีน

เช้า : รับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ บ้านจ่าโบ่ เป็นชุมชนเล็ก ตั้งอยู่ที่ อ. ปางมะผ้า บนเนินเขาที่แวดล้อมด้วยขุนเขาและธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ท่ามกลางหมอกและขุนเขาสลับซับซ้อนเป็นฉากหลัง จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยังอำเภอปาย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่จุดชมวิวกิกอ คอบ้านห้วยเฮี๊ยะ เป็นจุดชมวิวที่ท่านจะได้ชมทัศนียภาพอันงดงาม นำท่านชม สะพานไม้ซูตองเป้ เป็นสะพานที่เกิดจากความศรัทธา การร่วมแรงร่วมใจของพระภิกษุสงฆ์และชาวบ้านกุงไม้สัก ช่วยกันลงแรงกายและแรงใจ สานพื้นสะพานด้วยไม้ไผ่ให้มีความยาวประมาณ 500 เมตร

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านกระเหรี่ยงคอยาว ห้วยเสือเฒ่า เป็นหมู่บ้านของชาวกระเหรี่ยงคอยาวที่อยู่ใกล้เมืองมากที่สุด จากนั้นนำท่านขึ้นไปนมัสการ วัดพระธาตุดอยกองมู ปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดแม่ฮ่องสอน จากนั้นนำท่านชม วัดจองคำ จองกลาง วัดแฝดที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองแม่ฮ่องสอน สัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมืองไทใหญ่แห่งนี้ ให้ท่านสักการะ กราบองค์หลวงพ่อโต ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะพม่าขนาดใหญ่ นำท่านเที่ยวชมถนนคนเดินเมืองแม่ฮ่องสอน

เย็น ; อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อสะดวกต่อการเดินเล่นและช้อปปิ้งที่ถนนคนเดิน

วันที่ 3 ปางอุ๋ง - บ้านรักไทย – เชียงใหม่ – ซื้อของฝาก - กรุงเทพฯ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง ปางอุ๋ง มีชื่อเรียกเต็มๆ ว่าโครงการพระราชดำริปางตอง 2 ตั้งอยู่ที่บ้านรวมไทย ตำบลหมอจำแป่
นำท่านเดินทางต่อไปยังบ้านรักไทย เป็นหมู่บ้านชาวไทยเชื้อสายยูนนานได้ขึ้นชื่อว่าเป็นดินแดนโรแมนติก ที่รายล้อมด้วยหุบเขา อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย : นำท่านเดินทางกลับสู่จังหวัดเชียงใหม่ ให้ท่านได้แวะเลือกซื้อของฝากสินค้าพื้นเมืองของภาคเหนือติดไม้ติดมือก่อนกลับกรุงเทพฯ อาทิ แคบหมู ไส้อั่ว น้ำพริกหนุ่ม น้ำพริกอ่อง และสินค้าพื้นเมืองอีกมากมาย

เย็น ; อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่

22.10 : นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเครื่องบิน สายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD4109

23.30 : เดินทางกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ


เงื่อนไข
 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพ-น่าน ชั้นประหยัด สายการบินแอร์เอเชียน้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง Carry On 7 กิโลกรัม โดยสัมภาระที่จะถือขึ้นเครื่องบิน ต้องไม่มีของมีคม กรรไกรตัดเล็บ วัตถุ ไวไฟ ของเหลวสามารถโหลดได้ไม่เกินขนาดบรรจุ 100 มล.
 2. รถตู้ปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ
 3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 4. พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 5. อาหารที่ระบุตามรายกาย
 6. มัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
 2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
 4. ค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง กรณีที่ต้องการซื้อน้ำหนัก 15 กิโลกรัม ราคา 480 บาทต่อเที่ยว
  ( หากท่านต้องการซื้อน้ำหนักกระเป๋าเพิ่ม รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อน 48 ชั่วโมง )
 5. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จำนวน 300 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน
 6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น) (กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)

 

 1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
 2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
 3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า
 5. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป้นสำคัญ
 6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด
ช่วงเดินทาง
08/01/2021 10/01/2021
การเดินทาง
Air Asia (FD)
จำนวน
ราคา
8,990 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย แม่ฮ่องสอน
เดินทาง 08/01/2021 10/01/2021
*** กรณี ไม่ใช้ตั๋ว ราคาท่านละ 6,900 ***
*** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 บาท / ท่าน ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  22/01/2021 24/01/2021
  การเดินทาง
  Air Asia (FD)
  จำนวน
  ราคา
  8,990 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย แม่ฮ่องสอน
  เดินทาง 22/01/2021 24/01/2021
  *** กรณี ไม่ใช้ตั๋ว ราคาท่านละ 6,900 ***
  *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 บาท / ท่าน ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   05/02/2021 07/02/2021
   การเดินทาง
   Air Asia (FD)
   จำนวน
   ราคา
   8,990 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย แม่ฮ่องสอน
   เดินทาง 05/02/2021 07/02/2021
   *** กรณี ไม่ใช้ตั๋ว ราคาท่านละ 6,900 ***
   *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 บาท / ท่าน ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    12/02/2021 14/02/2021
    การเดินทาง
    Air Asia (FD)
    จำนวน
    ราคา
    8,990 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย แม่ฮ่องสอน
    เดินทาง 12/02/2021 14/02/2021
    *** กรณี ไม่ใช้ตั๋ว ราคาท่านละ 6,900 ***
    *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 บาท / ท่าน ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     19/02/2021 21/02/2021
     การเดินทาง
     Air Asia (FD)
     จำนวน
     ราคา
     8,990 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย แม่ฮ่องสอน
     เดินทาง 19/02/2021 21/02/2021
     *** กรณี ไม่ใช้ตั๋ว ราคาท่านละ 6,900 ***
     *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 บาท / ท่าน ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      08/01/2021 10/01/2021
      Air Asia (FD)
      8,990 บาท
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย แม่ฮ่องสอน
      เดินทาง 08/01/2021 10/01/2021
      *** กรณี ไม่ใช้ตั๋ว ราคาท่านละ 6,900 ***
      *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 บาท / ท่าน ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       22/01/2021 24/01/2021
       Air Asia (FD)
       8,990 บาท
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย แม่ฮ่องสอน
       เดินทาง 22/01/2021 24/01/2021
       *** กรณี ไม่ใช้ตั๋ว ราคาท่านละ 6,900 ***
       *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 บาท / ท่าน ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        05/02/2021 07/02/2021
        Air Asia (FD)
        8,990 บาท
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย แม่ฮ่องสอน
        เดินทาง 05/02/2021 07/02/2021
        *** กรณี ไม่ใช้ตั๋ว ราคาท่านละ 6,900 ***
        *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 บาท / ท่าน ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         12/02/2021 14/02/2021
         Air Asia (FD)
         8,990 บาท
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย แม่ฮ่องสอน
         เดินทาง 12/02/2021 14/02/2021
         *** กรณี ไม่ใช้ตั๋ว ราคาท่านละ 6,900 ***
         *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 บาท / ท่าน ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          19/02/2021 21/02/2021
          Air Asia (FD)
          8,990 บาท
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย แม่ฮ่องสอน
          เดินทาง 19/02/2021 21/02/2021
          *** กรณี ไม่ใช้ตั๋ว ราคาท่านละ 6,900 ***
          *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 บาท / ท่าน ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           Share on social networks
           โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
           • VietJet Air
           • ก.พ.64 - เม.ย.64
           • 3 วัน 2 คืน
           • 19 ครั้ง
           เริ่มต้น 9,999 บาท
           • รถตู้
           • ธ.ค.63 - ม.ค.64
           • 2 วัน 1 คืน
           • 76 ครั้ง
           เริ่มต้น 3,990 บาท
           รหัส 006-0063
           2 วัน 1 คืน
           รถตู้
           เริ่มต้น 3,990 บาท
           • VietJet Air
           • ม.ค.64 - มี.ค.64
           • 3 วัน 2 คืน
           • 99 ครั้ง
           เริ่มต้น 8,999 บาท
           ชื่นชอบ