ทัวร์น่าน สัมผัสหมอก บอกรักน่าน

วัดศรีมงคล – วัดภูเก็ต – กาแฟบ้านไทลื้อ – ถนนคนเดินปัว – ถนนลอยฟ้า – ชมวิวจุดชมวิวดอยภูคา 1715 – หมู่บ้านสะปัน – บ่อเกลือสินเธาว์ – โค้งหมายเลข3 – สุดกองคาเฟ่
ถนนคนเดินน่าน – ดอยเสมอดาว – ผาหัวสิงห์ – เสาดินนาน้อย – อุโมงค์ลีลาวดี – วัดภูมินทร์ – วัดพระธาตุเขาน้อย – ศาลหลักเมือง – วัดศรีพันต้น – พระธาตุแช่แห้ง

ทัวร์น่าน สัมผัสหมอก บอกรักน่าน

รหัส 006-0084
วันที่เดินทาง
ธ.ค.63 - ก.พ.64
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Air Asia (FD)
ราคาเริ่มต้น
8,990 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
77 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ-วัดศรีมงคล-วัดภูเก็ต-กาแฟบ้านไทลื้อ-ถนนคนเดินปัว

08.30 : คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ E สายการบินไทยแอร์เอเชีย

10.00 : เดินทางสู่ จังหวัดน่าน โดยเครื่องบิน สายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD4312

11.20 : เดินทางถึง ท่าอากาศยานน่าน โดยมีไกด์ท้องถิ่นคอยต้อนรับ จากนั้นนำท่านขึ้นเดินทางท่องเที่ยวโดยรถตู้ปรับอากาศ

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย : นำท่านเข้าชม วัดศรีมงคล วัดไทยล้านนา นำท่านเข้าชม วัดภูเก็ต โดยวัดตั้งชื่อตามหมู่บ้านชื่อว่า หมูบ้านเก็ต แต่ด้วยวัดตั้งอยู่บนเนินเขา ซึ่งทางเหนือ เรียกว่า “ดอย” หรือ “ภู” จึงตั้งชื่อว่า “วัดภูเก็ต” หมายถึง วัดบ้านเก็ต วัดที่มีภูมิทัศน์และวิวที่สวยงาม นำท่านเข้าชิม กาแฟบ้านไทลื้อ อิสระชิมกาแฟ ณ ร้านกาแฟตั้งท่ามกลางทุ่งนาและขุนเขา ลักษณะบ้านแบบไทลื้อ มีมุมให้ท่านได้จิบเครื่องดื่ม และถ่ายรูป นอกจากนั้นท่านยังสามารถเลือกซื้อของที่ระลึก ผ้าทอไทลื้อ ผ้าทอน้ำไหลลายโบราณซื้อเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน นำท่านชม ถนนคนเดินปัว  ให้ท่านได้อิสระเลือกชม ของที่ระลึก

เย็น : รับประทานอาหารเย็น

 

วันที่ 2 ถนนลอยฟ้า 1256-ชมวิวจุดชมวิวดอยภูคา 1715-หมู่บ้านสะปัน-บ่อเกลือสินเธาว์-โค้งหมายเลข3-สุดกองคาเฟ่-ถนนคนเดินน่าน

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านแวะถ่ายรูปและเช็คอินที่ ถนนลอยฟ้า 1256 สัมผัสธรรมชาติข้างทางเต็มไปด้วย ต้นไม้สีเขียว วิวที่มองเห็นภูเขาสลับซับซ้อนยาวสุดลูกหูลูกตา ชมวิวจุดชมวิวดอยภูคา 1715 จุดพักชมวิวที่สวยงาม สูงจากระดับน้ำทะเล 1715 เมตร มองเห็นภูเขาสลับซับซ้อน อยู่ถนนเส้นทางระหว่างปัว-บ่อเกลือ นำท่านเข้าชม หมู่บ้านสะปัน ชุมชนเล็กๆ แสนสงบ ท่ามกลางธรรมชาติของขุนเขา มีลำธารไหลผ่าน และในช่วงหน้าฝนฤดูทำนา ยังสามารถชมวิวทิวทัศน์ของนาข้าวเขียวขจี จากนั้นนำท่านเข้าชม บ่อเกลือสินเธาว์ แหล่งเกลือที่มีความสำคัญมาแต่โบราณ นำท่านชม โค้งหมายเลข 3  เป็นการสร้างถนนที่ลัดลาะตามแนวธรรมชาติของเส้นทางนี้ หนึ่งเส้นทางที่สวยงาม จากนั้นแวะร้านคาเฟ่ประจำเมืองน่าน ร้านสุดกองดีร้านที่เปิดมานานกว่า 10 ปี นำท่านเข้าชม ถนนคนเดินเมืองน่าน หรือ กาดข่วงเมืองน่าน ให้ท่านได้อิสระเลือกชม ของที่ระลึก อาหารและสินค้าของชาวเมืองน่าน

เย็น : อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ ถนนคนเดินน่าน

วันที่ 3 ดอยเสมอดาว-ผาหัวสิงห์-เสาดินนาน้อย-อุโมงค์ลีลาวดี – วัดภูมินทร์-วัดพระธาตุเขาน้อย-ศาลหลักเมือง-วัดศรีพันต้น-พระธาตุแช่แห้ง

เช้า : รับประทานอาหารเช้า SNACK BOXED นำท่านเดินทางสู่  อุทยานแห่งชาติศรีน่าน นำท่านชมวิวธรรมชาติ ณ ดอยเสมอดาว และชมความงาม ผาหัวสิงห์ เป็นจุดชมทิวทัศน์บนยอดหน้าผาสูงที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย สามารถมองเห็นทิวทัศน์ได้ 360 องศา นำท่านชมเสาดินนาน้อย และคอกเสือ เป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติที่สวยงามที่เกิดจากการทับถมของดินและเกิดน้ำกัดเซาะจนกลายเป็นริ้วรายที่แปลกตา นำท่านเดินทางสู่ อุโมงค์ลีลาวดี เป็นซุ้มต้นลีลาวดีหรือต้นลั่นทมอยู่บริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑ์แห่งชาติน่านที่ขึ้นเป็นแถวเรียงรายแผ่ขยายกิ่งก้านโค้งเข้าหากัน ราวกับอุโมงค์ต้นไม้ที่ยิ่งใหญ่อลังการ ถือเป็นแลนด์มาร์กที่สำคัญอีกที่นึง ให้ท่านได้เก็บภาพ เช็คอิน ชมวิวทิวทัศน์ตลอดสองฝั่งข้างทาง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่วัดภูมินทร์ ให้ท่านชม ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดที่สร้างทรงจตุรมุขหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ดูคล้ายตั้งอยู่บนหลังพญานาค 2 ตัว โบสถ์และวิหาร สร้างเป็นอาคารหลังเดียวกัน ประตูไม้ทั้ง 4 ทิศ แกะสลักลวดลายงดงาม โดยฝีมือช่างเมืองน่าน

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย : นำท่านขึ้นชมวิวเมืองน่านที่ วัดพระธาตุเขาน้อย วัดที่ตั้งอยู่บนดอยเขาน้อย สันนิษฐานว่ามีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับพระธาตุแช่แห้ง เป็นปูชนียสถานที่สำคัญและเก่าแก่แห่งหนึ่งของจังหวัดน่าน นำท่านเดินทางสู่ วัดศรีพันต้น เป็นวัดที่มีความงดงามเป็นเอกลักษณ์ นำท่านเข้าสักการะ พระธาตุแช่แห้ง ปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองน่านมาช้านาน เป็นพระธาตุประจำปีเถาะ ตามปีนักษัตรของชาวล้านนา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินน่าน

18.20 : นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเครื่องบิน สายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD4311

19.40 : เดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ


เงื่อนไข
 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพ-น่าน ชั้นประหยัด สายการบินแอร์เอเชีย น้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง Carry On 7 กิโลกรัม โดยสัมภาระที่จะถือขึ้นเครื่องบิน ต้องไม่มีของมีคม กรรไกรตัดเล็บ วัตถุ ไวไฟ ของเหลวสามารถโหลดได้ไม่เกินขนาดบรรจุ 100 มล.
 2. รถตู้ปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ
 3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 4. พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 5. มัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 6. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
 2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
 4. ค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง กรณีที่ต้องการซื้อน้ำหนัก 15 กิโลกรัม ราคา 480 บาทต่อเที่ยว
  ( หากท่านต้องการซื้อน้ำหนักกระเป๋าเพิ่ม รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อน 48 ชั่วโมง )
 5. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จำนวน 300 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน
 6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น) (กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)
 1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
 2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
 3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 6 ท่าน โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า
 5. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป้นสำคัญ
 6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด
ช่วงเดินทาง
30/12/2020 01/01/2021
การเดินทาง
Air Asia (FD)
จำนวน
ราคา
10,990 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์น่าน สัมผัสหมอก บอกรักน่าน
เดินทาง 30/12/2020 01/01/2021
*** จอยทัวร์ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ) 7,900 ***
*** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 2,500) ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  05/02/2021 07/02/2021
  การเดินทาง
  Air Asia (FD)
  จำนวน
  ราคา
  8,990 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์น่าน สัมผัสหมอก บอกรักน่าน
  เดินทาง 05/02/2021 07/02/2021
  *** จอยทัวร์ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ) 7,900 ***
  *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 2,500) ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   12/02/2021 14/02/2021
   การเดินทาง
   Air Asia (FD)
   จำนวน
   ราคา
   8,990 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์น่าน สัมผัสหมอก บอกรักน่าน
   เดินทาง 12/02/2021 14/02/2021
   *** จอยทัวร์ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ) 7,900 ***
   *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 2,500) ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    19/02/2021 21/02/2021
    การเดินทาง
    Air Asia (FD)
    จำนวน
    ราคา
    8,990 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์น่าน สัมผัสหมอก บอกรักน่าน
    เดินทาง 19/02/2021 21/02/2021
    *** จอยทัวร์ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ) 7,900 ***
    *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 2,500) ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     30/12/2020 01/01/2021
     Air Asia (FD)
     10,990 บาท
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์น่าน สัมผัสหมอก บอกรักน่าน
     เดินทาง 30/12/2020 01/01/2021
     *** จอยทัวร์ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ) 7,900 ***
     *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 2,500) ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      05/02/2021 07/02/2021
      Air Asia (FD)
      8,990 บาท
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์น่าน สัมผัสหมอก บอกรักน่าน
      เดินทาง 05/02/2021 07/02/2021
      *** จอยทัวร์ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ) 7,900 ***
      *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 2,500) ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       12/02/2021 14/02/2021
       Air Asia (FD)
       8,990 บาท
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์น่าน สัมผัสหมอก บอกรักน่าน
       เดินทาง 12/02/2021 14/02/2021
       *** จอยทัวร์ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ) 7,900 ***
       *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 2,500) ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        19/02/2021 21/02/2021
        Air Asia (FD)
        8,990 บาท
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์น่าน สัมผัสหมอก บอกรักน่าน
        เดินทาง 19/02/2021 21/02/2021
        *** จอยทัวร์ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ) 7,900 ***
        *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 2,500) ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         Share on social networks
         โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
         • รถตู้
         • ต.ค.63 - ธ.ค.64
         • 3 วัน 2 คืน
         • 90 ครั้ง
         เริ่มต้น 4,988 บาท
         • รถตู้
         • ก.พ.64 - มี.ค.64
         • 4 วัน 2 คืน
         • 18 ครั้ง
         เริ่มต้น 5,999 บาท
         • Thai Lion Air
         • ธ.ค.63
         • 4 วัน 3 คืน
         • 72 ครั้ง
         เริ่มต้น 14,999 บาท
         รหัส 001-0077
         4 วัน 3 คืน
         Thai Lion Air
         เริ่มต้น 14,999 บาท
         ชื่นชอบ