ทัวร์ตาก น้ำตกทีลอซู ล่องแก่งแม่กลอง ชมธรรมชาติ

วัดหนองหลวง ชมโบสถ์ไม้สักทอง – ถ้ำตะโค๊ะบิ๊ -วังปลาปุง – หมู่บ้านกะเหรี่ยงปะละทะ – น้ำตกปะละทะ

ล่องเรือยางห้วยแม่กลอง – น้ำตกสายรุ้ง – ผาผึ้ง – ผาโหว่ –  ธารน้ำร้อน- น้ำตกทีลอซู

ชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ ดอยหัวหมด – น้ำตกพาเจริญ-ศาลพระวอ-ตลาดชาวเขามูเซอร์-วัดไทยวัฒนาราม

ทัวร์ตาก น้ำตกทีลอซู ล่องแก่งแม่กลอง ชมธรรมชาติ

รหัส 001-0095
วันที่เดินทาง
พ.ย.63 - ธ.ค.63
ช่วงเวลา
4 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
รถตู้
ราคาเริ่มต้น
6,890 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
77 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 พร้อมกันที่จุดนัดหมาย สวนลุมไนท์ รัชดา

20.00 : คณะพร้อมกัน ณ สวนลุมไนท์บาซาร์ รัชดาภิเษก ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP

21.00 : ออกเดินทางสู่ จังหวัดตาก ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2 วัดหนองหลวง ชมโบสถ์ไม้สักทอง – ถ้ำตะโค๊ะบิ๊ -วังปลาปุง - หมู่บ้านกะเหรี่ยงปะละทะ - น้ำตกปะละทะ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก (1)
รับประทานอาหารเช้า พร้อมชมธรรมชาติยามเช้า หากว่าอากาศดีท่านจะได้ชมทะเลหมอกจากระเบียงโรงอาหารของที่พัก
หลักจากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง วัดหนองหลวง เป็นวัดที่ชนชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงได้ร่วมแรงร่วมใจสร้างวัดนี้ขึ้นมาเดิมเรียกว่า “วัดนุผาโด้” แปลว่า หนองใหญ่
พาท่านชม โบสถ์ไม้สักทอง ซึ่งสวยงามมาก เพราะไม้สักทองนั้นเป็นไม้ที่สวยมาก แต่เป็นไม้สงวนปัจจุบันหาไม่ได้แล้ว ควรค่าแก่การอนุรักษ์
จากนั้นนำท่านเที่ยวชม ถ้ำตะโค๊ะบิ เป็นถ้ำหินปูนขนาดใหญ่ ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของวนอุทยานถ้ำตะโค๊ะบิ ตั้งอยู่บริเวณตำบลแม่กลอง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก โ

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ วังปลาปุง แหล่งท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศน์  ในเขตเทศบาลตำบลแม่กลอง เป็นฝายชะลอน้ำขนาดเล็ก ที่มีปลาปุงอาศัยอยู่ ซึ่งท่านสามารถให้อาหารปลาและลงเล่นน้ำได้
จากนั้นนั่งรถเข้าสู่ หมู่บ้านกะเหรี่ยงปะละทะ เป็นหมู่บ้านกะเหรี่ยงเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของไทย ซึ่งหมู่บ้านกะเหรี่ยงปะละทะแห่งนี้จึงเป็นจุดเชื่อมต่อไปยังที่เที่ยวอื่นๆ ในอุ้มผางอีกหลายแห่ง

เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวัน อาหารกล่อง (2)
หลังจากรับประทานอาหารอาหารกลางวันเสร็จแล้ว  นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกปะหละทะ  ได้ชื่อว่าเป็นน้ำตกหินปูนที่มีความสวยงาม ในวนอุทยานน้ำตกปะหละทะ มีจุดเด่น คือ ความกว้างของน้ำตกเป็นแนวยาว ลดหลั่นเป็นชั้นชัดเจน 3 ชั้น สามารถเดินเล่นตามชั้นต่างๆ ได้ จะสวยงามที่สุดในช่วงฤดูฝน  อิสระให้ท่านเล่นน้ำตามอัธยาศัย

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารที่พัก (3)

วันที่ 3 ล่องเรือยางห้วยแม่กลอง – น้ำตกสายรุ้ง - ผาผึ้ง – ผาโหว่ - ธารน้ำร้อน- น้ำตกทีลอซู

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก (4)

หลังจากรับประทานอาหารเช้าแล้ว นำท่านเดินทางสู่ห้วยแม่กลอง เพื่อให้ ท่านได้เปิดประสบการณ์สุดมันส์ ล่องเรือยางห้วยแม่กลอง  การล่องเรือยางถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด เพราะท่านจะได้ชื่นชมความสมบูรณ์ของป่าไม้สองข้างทาง รวมถึงไฮไลต์เด็ดอย่างการชมน้ำตกสายรุ้งทีลอจ่อ” โดยม่านน้ำตกใหญ่ไหลตกลงสู่ผืนน้ำ กระทบเข้ากับแสงแดด จนเกิดเป็นม่านน้ำสายรุ้ง และ ชม ผาผึ้ง ผาโหว่ และ
นำท่านชม ธารน้ำร้อน  ซึ่งหลังจากนี้เราจะใช้เวลาล่องเรือยางอีกเกือบชั่วโมงเพื่อไปยังจุดสิ้นสุดเส้นทางล่องเรือที่ หน่วยพิทักษ์ป่าผาเลือด  และเดินทางต่อด้วยรถไปยังที่ทำการน้ำตกทีลอซู

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน อาหารกล่อง (5)
จากนั้นนำท่านเดินเท้า ไป-กลับ ประมาณ 3 กิโลเมตร ซึ่งเป็นเส้นทางเดินชมธรรมชาติที่ร่มรื่นสวยงาม มีจุดนั่งพัก และจุดชมวิวสวย ๆ ให้ดูตลอดทาง  น้ำตกทีลอซู  ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง เป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงโด่งดังทั้งในหมู่นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวสายผจญภัย น้ำตกทีลอซูนับว่าเป็นน้ำตกทีมีความสวยงามที่สุดในประเทศไทย ให้ท่านได้พักผ่อนชมความงดงามของน้ำตกและเก็บเกี่ยวความ

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารที่พัก (6)


เงื่อนไข
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศนำเที่ยว และรับ-ส่ง ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าล่องแพยางและเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก
 • ค่าที่พัก 2 คืน ห้องละ 2-3 ท่าน (ห้องพัดลม)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามราย การที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรรมธรรม์)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าพาหนะต่างๆ ที่ มิได้ระบุในรายการ
 • สำหรับชาวต่างชาติ ต้องชำระเพิ่ม 1,000 บาท
 • กรณีที่มีเด็กอายุ 0-2 ปี ชำระค่าทัวร์ 50% จากราคาทัวร์ปกติของผู้ใหญ่
 • ค่าไกด์นำเที่ยว ผู้ช่วยไกด์นำเที่ยวและพนักงานขับรถ ท่านละ 400 บาท (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 10 ท่าน และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • เมื่อชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 • มัคคุเทศก์ หัวหน้าทัวร์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามและมีประทับตราของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น

*เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทั้งหมดนี้แล้ว*

ข้อมูลเพิ่มเติม
เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
กรุณาสำรองที่นั่งและชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน พร้อมส่งสำเนาบัตรประชาชน หลังจากทำการจองทัวร์ 2 วัน หากไม่ชำระตามที่บริษัทกำหนด บริษัทฯ จะถือว่าท่าน ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ ขออนุญาตตัดที่นั่งเพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นที่รอที่นั่ง เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารอย่างน้อยจำนวน 10ท่าน/คัน หากผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าวบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์

เงื่อนไขการยกเลิกการจอง
เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น เมื่อจองและชำระเงินแล้ว ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ เลื่อนการเดินทาง เปลี่ยนผู้เดินทาง หรือขอเงินคืนทุกกรณี กรณีเจ็บป่วยกะทันหัน จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ ตามความเป็นจริง และในกรณีเจ็บป่วยกระทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี และเมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

ช่วงเดินทาง
17/12/2020 20/12/2020
การเดินทาง
รถตู้
จำนวน
ราคา
7,590 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ตาก น้ำตกทีลอซู ล่องแก่งแม่กลอง ชมธรรมชาติ
เดินทาง 17/12/2020 20/12/2020
*** ราคาเด็ก 7,590 ***
*** พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม 2,500 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  24/12/2020 27/12/2020
  การเดินทาง
  รถตู้
  จำนวน
  ราคา
  7,890 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์ตาก น้ำตกทีลอซู ล่องแก่งแม่กลอง ชมธรรมชาติ
  เดินทาง 24/12/2020 27/12/2020
  *** ราคาเด็ก 7,890 ***
  *** พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม 2,500 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   17/12/2020 20/12/2020
   รถตู้
   7,590 บาท
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์ตาก น้ำตกทีลอซู ล่องแก่งแม่กลอง ชมธรรมชาติ
   เดินทาง 17/12/2020 20/12/2020
   *** ราคาเด็ก 7,590 ***
   *** พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม 2,500 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    24/12/2020 27/12/2020
    รถตู้
    7,890 บาท
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์ตาก น้ำตกทีลอซู ล่องแก่งแม่กลอง ชมธรรมชาติ
    เดินทาง 24/12/2020 27/12/2020
    *** ราคาเด็ก 7,890 ***
    *** พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม 2,500 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     Tags ที่เกี่ยวข้อง
     Share on social networks
     โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
     • VietJet Air
     • ธ.ค.63
     • 3 วัน 2 คืน
     • 100 ครั้ง
     เริ่มต้น 7,999 บาท
     • รถบัส
     • ธ.ค.63
     • 3 วัน 1 คืน
     • 101 ครั้ง
     เริ่มต้น 3,999 บาท
     รหัส 007-0031
     3 วัน 1 คืน
     รถบัส
     เริ่มต้น 3,999 บาท
     • Thai Smile Airways (WE)
     • ก.พ.64
     • 3 วัน 2 คืน
     • 19 ครั้ง
     เริ่มต้น 8,999 บาท
     รหัส 007-0156
     3 วัน 2 คืน
     Thai Smile Airways (WE)
     เริ่มต้น 8,999 บาท
     ชื่นชอบ