ทัวร์จันทบุรี เขาคิชฌกูฏ ซุปตาร์.. ปุ๊บปั๊บ รับบุญ

นมัสการรอยพระพุทธบาท – ริมน้ำจันทบูร – ทุ่งโปร่งทอง

ทัวร์จันทบุรี เขาคิชฌกูฏ ซุปตาร์.. ปุ๊บปั๊บ รับบุญ

รหัส 009-0078
วันที่เดินทาง
ม.ค.64-มี.ค.64
ช่วงเวลา
2 วัน 1 คืน
เดินทางโดย
รถตู้
ราคาเริ่มต้น
3,288 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
76 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 ปั๊มน้ำมัน ปตท.วิภาวดี – จ.ระยอง – ทุ่งโปร่งทอง – จ.จันทบุรี – ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช – ชุมชนริมน้ำจันทบูร – อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล – เขาคิชฌกูฏ – เข้าที่พัก

05.00 : พร้อมกันที่จุดนัดพบ ณ ปั๊ม ปตท.ดินแดง-วิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้า) โดยมีเจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน ก่อนขึ้นรถมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และมีเจลแอลกอฮอล์ให้บริการตลอดการเดินทาง

06.00 : นำท่านออกเดินทางสู่ จ.ระยอง ระยะทางประมาณ 205 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม. ระหว่างทางให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย และแวะเข้าห้องน้ำตามความเหมาะสมของเส้นทาง
เดินทางถึง จ.ระยอง  แวะจุดพักรถทำธุระส่วนตัวให้เรียบร้อย
หลังจากนั่งรถมา 3 ชั่วโมง แวะยืดเส้นยืดสายที่จังหวัดระยองก่อน  พาท่านสูดอากาศแหล่งธรรมชาติที่บริสุทธิ์ที่ ทุ่งโปร่งทอง และเดินทางไปต่อที่จังหวัดจันทบุรี  จะนำท่านไปกราบไว้ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจันทบุรี

เที่ยง : อิสระอาหารกลางวัน ณ ชุมชนริมน้ำจันทบูร

อิสระให้ทุกท่านเดินเล่นตามอัธยาศัยที่ ชุมชนริมน้ำจันทบูร ตั้งอยู่ริมแม่น้ำจันทบุรี แต่เดิมเรียกกันว่า “บ้านลุ่ม” ย่านชุมชนนี้มีบ้านเรือนเก่าแก่  จุดแวะชมในชุมชนที่น่าสนใจ เช่น บ้านหลวงราชไมตรี, บ้าน 69 ศูนย์การเรียนรู้ริมน้ำจันทบูร,   และหากเดินข้ามสะพานนิรมลก็จะเจอกับ โบสถ์คาทอลิกจันทบุรี หรือ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล เป็นสิ่งก่อสร้างเก่าแก่อายุ 100 กว่าปีของชุมชนริมน้ำจันทบูร ที่

 เย็น : บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร มื้อที่ 2

18.30 : ห้ามพลาด เทศกาลงานบุญประจำปี จันทบุรี กับงานประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง ยอด “เขาคิชฌกูฏ” ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ ต.พลวง กิ่ง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี เป็นที่ประดิษฐานของรอยพระพุทธบาทที่อยู่สูงที่สุดในประเทศไทย สูงกว่า 1,050 เมตร จากระดับน้ำทะเล

วันที่ 2 ชมโบสถ์เซรามิกสีน้ำเงิน – Coffee Cove – จุดชมวิวเนินนางพญา – เจดีย์บ้านหัวแหลม – ร้านของฝาก – กรุงเทพฯ

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก มื้อที่ 3
หลังจากรับประมานอาหารเช้าแล้ว จะนำท่านไป วัดปากน้ำแขมหนู อำเภอท่าใหม่  จุดเด่นของวัดนี้คือ โบสถ์เซรามิกสีน้ำเงิน
พาทุกท่านแวะร้านเครื่องดื่มพร้อมชมวิวทะเลไปในตัว นั่นก็คือ Coffee Cove ร้านคาเฟ่สีเหลืองติดทะเลหาดคุ้งวิมาน ซึ่งโครงสร้างจะเป็นอาคารประภาคาร ที่มีหอสูงเพื่อชมวิวด้านบน

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร มื้อที่ 4
นำท่านไปเก็บวิวทะเลพร้อมถนนสายโรแมนติกที่ทุกคนต้องหลงรัก  จุดชมวิวเนินนางพญา อยู่บนเส้นทางถนนเฉลิมบูรพาชลทิต ที่ตั้งอยู่บนเนินริมทะเลใกล้กับหาดคุ้งวิมาน และปากอ่าวคุ้งกระเบน
นอกจากนี้จะพาท่านไปสักการะสถานที่ใกล้ๆกันคือ เจดีย์บ้านหัวแหลม ตั้งอยู่ใกล้กับท่าเทียบเรือประมงบ้านหัวแหลม  อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
ก่อนเดินทางกลับ พาท่านแวะซื้อของฝากที่ ร้านของฝาก แหล่งรวมอาหารทะเลแปรรูปทุกรูปแบบ ทุกชนิด
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ระยะทางประมาณ 250 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม. ระหว่างทางให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย และแวะเข้าห้องน้ำตามความเหมาะสมของเส้นทาง


เงื่อนไข
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 • ที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 • บริการน้ำดื่ม วันละ 1 ขวด/ท่าน
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าเบี้ยประกัน อุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 500,000 บาท
  ( ไม่คลอบคลุมถึง สุขภาพ อาการเจ็บป่วย หรือ โรคประจำตัว ) กรณีเสียชีวิต จากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 300 บาท/ทริป (ชำระทุกท่าน ยกเว้น ทารกอายุไม่เกิน 2 ปี)
 • ชาวต่างชาติ ชำระเพิ่มท่านละ 1,000 บาท
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 8 ท่าน
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ่งของไว้ที่โรงแรมและจำเป็นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทางตามที่ท่านต้องการ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณี การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 • มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 • สภาพการจราจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาล หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้เวลาในการท่องเที่ยวแต่ละสถานที่น้อยลง อาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • หลังจากท่านชำระค่าทัวร์ครบตามจำนวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะนำส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วัน ก่อนออกเดินทาง
 • กรณีที่โปรแกรมมีที่พัก ทางบริษัทจะจัดที่นอนเป็นลักษณะ 2 เตียงหรือ 3 เตียง ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จำเป็นต้องชำระค่าห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ
ข้อมูลเพิ่มเติม
เงื่อนไขการจอง
มัดจำท่านละ 1,500 บาท/ท่าน และชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)
เงื่อนไขการยกเลิก และคืนค่าทัวร์
• ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
• ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน
* กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
* ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิเช่น ค่าโรงแรม ค่ามัดจำร้านอาหาร และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

ช่วงเดินทาง
16/01/2021 17/01/2021
การเดินทาง
รถตู้
จำนวน
ราคา
3,688 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์จันทบุรี เขาคิชฌกูฏ ซุปตาร์.. ปุ๊บปั๊บ รับบุญ
เดินทาง 16/01/2021 17/01/2021
*** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,000 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  21/01/2021 22/01/2021
  การเดินทาง
  รถตู้
  จำนวน
  ราคา
  3,288 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์จันทบุรี เขาคิชฌกูฏ ซุปตาร์.. ปุ๊บปั๊บ รับบุญ
  เดินทาง 21/01/2021 22/01/2021
  *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,000 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   23/01/2021 24/01/2021
   การเดินทาง
   รถตู้
   จำนวน
   ราคา
   3,688 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์จันทบุรี เขาคิชฌกูฏ ซุปตาร์.. ปุ๊บปั๊บ รับบุญ
   เดินทาง 23/01/2021 24/01/2021
   *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,000 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    28/01/2021 29/01/2021
    การเดินทาง
    รถตู้
    จำนวน
    ราคา
    3,688 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์จันทบุรี เขาคิชฌกูฏ ซุปตาร์.. ปุ๊บปั๊บ รับบุญ
    เดินทาง 28/01/2021 29/01/2021
    *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,000 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     30/01/2021 31/01/2021
     การเดินทาง
     รถตู้
     จำนวน
     ราคา
     3,688 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์จันทบุรี เขาคิชฌกูฏ ซุปตาร์.. ปุ๊บปั๊บ รับบุญ
     เดินทาง 30/01/2021 31/01/2021
     *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,000 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      04/02/2021 05/02/2021
      การเดินทาง
      รถตู้
      จำนวน
      ราคา
      3,688 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์จันทบุรี เขาคิชฌกูฏ ซุปตาร์.. ปุ๊บปั๊บ รับบุญ
      เดินทาง 04/02/2021 05/02/2021
      *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,000 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       06/02/2021 07/02/2021
       การเดินทาง
       รถตู้
       จำนวน
       ราคา
       3,688 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์จันทบุรี เขาคิชฌกูฏ ซุปตาร์.. ปุ๊บปั๊บ รับบุญ
       เดินทาง 06/02/2021 07/02/2021
       *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,000 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        11/02/2021 12/02/2021
        การเดินทาง
        รถตู้
        จำนวน
        ราคา
        3,688 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์จันทบุรี เขาคิชฌกูฏ ซุปตาร์.. ปุ๊บปั๊บ รับบุญ
        เดินทาง 11/02/2021 12/02/2021
        *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,000 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         13/02/2021 14/02/2021
         การเดินทาง
         รถตู้
         จำนวน
         ราคา
         3,688 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์จันทบุรี เขาคิชฌกูฏ ซุปตาร์.. ปุ๊บปั๊บ รับบุญ
         เดินทาง 13/02/2021 14/02/2021
         *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,000 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          18/02/2021 19/02/2021
          การเดินทาง
          รถตู้
          จำนวน
          ราคา
          3,688 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์จันทบุรี เขาคิชฌกูฏ ซุปตาร์.. ปุ๊บปั๊บ รับบุญ
          เดินทาง 18/02/2021 19/02/2021
          *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,000 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           20/02/2021 21/02/2021
           การเดินทาง
           รถตู้
           จำนวน
           ราคา
           3,688 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์จันทบุรี เขาคิชฌกูฏ ซุปตาร์.. ปุ๊บปั๊บ รับบุญ
           เดินทาง 20/02/2021 21/02/2021
           *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,000 ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            25/02/2021 26/02/2021
            การเดินทาง
            รถตู้
            จำนวน
            ราคา
            3,688 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์จันทบุรี เขาคิชฌกูฏ ซุปตาร์.. ปุ๊บปั๊บ รับบุญ
            เดินทาง 25/02/2021 26/02/2021
            *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,000 ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             27/02/2021 28/02/2021
             การเดินทาง
             รถตู้
             จำนวน
             ราคา
             3,688 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์จันทบุรี เขาคิชฌกูฏ ซุปตาร์.. ปุ๊บปั๊บ รับบุญ
             เดินทาง 27/02/2021 28/02/2021
             *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,000 ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              ช่วงเดินทาง
              04/03/2021 05/03/2021
              การเดินทาง
              รถตู้
              จำนวน
              ราคา
              3,688 บาท
              จอง
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์จันทบุรี เขาคิชฌกูฏ ซุปตาร์.. ปุ๊บปั๊บ รับบุญ
              เดินทาง 04/03/2021 05/03/2021
              *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,000 ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               ช่วงเดินทาง
               06/03/2021 07/03/2021
               การเดินทาง
               รถตู้
               จำนวน
               ราคา
               3,688 บาท
               จอง
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์จันทบุรี เขาคิชฌกูฏ ซุปตาร์.. ปุ๊บปั๊บ รับบุญ
               เดินทาง 06/03/2021 07/03/2021
               *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,000 ***
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                ช่วงเดินทาง
                11/03/2021 12/03/2021
                การเดินทาง
                รถตู้
                จำนวน
                ราคา
                3,688 บาท
                จอง
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                ทัวร์จันทบุรี เขาคิชฌกูฏ ซุปตาร์.. ปุ๊บปั๊บ รับบุญ
                เดินทาง 11/03/2021 12/03/2021
                *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,000 ***
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 ช่วงเดินทาง
                 13/03/2021 14/03/2021
                 การเดินทาง
                 รถตู้
                 จำนวน
                 ราคา
                 3,688 บาท
                 จอง
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 ทัวร์จันทบุรี เขาคิชฌกูฏ ซุปตาร์.. ปุ๊บปั๊บ รับบุญ
                 เดินทาง 13/03/2021 14/03/2021
                 *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,000 ***
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  16/01/2021 17/01/2021
                  รถตู้
                  3,688 บาท
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  ทัวร์จันทบุรี เขาคิชฌกูฏ ซุปตาร์.. ปุ๊บปั๊บ รับบุญ
                  เดินทาง 16/01/2021 17/01/2021
                  *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,000 ***
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   21/01/2021 22/01/2021
                   รถตู้
                   3,288 บาท
                   ว่าง ที่
                   จองทัวร์
                   ทัวร์จันทบุรี เขาคิชฌกูฏ ซุปตาร์.. ปุ๊บปั๊บ รับบุญ
                   เดินทาง 21/01/2021 22/01/2021
                   *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,000 ***
                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                    23/01/2021 24/01/2021
                    รถตู้
                    3,688 บาท
                    ว่าง ที่
                    จองทัวร์
                    ทัวร์จันทบุรี เขาคิชฌกูฏ ซุปตาร์.. ปุ๊บปั๊บ รับบุญ
                    เดินทาง 23/01/2021 24/01/2021
                    *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,000 ***
                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                     28/01/2021 29/01/2021
                     รถตู้
                     3,688 บาท
                     ว่าง ที่
                     จองทัวร์
                     ทัวร์จันทบุรี เขาคิชฌกูฏ ซุปตาร์.. ปุ๊บปั๊บ รับบุญ
                     เดินทาง 28/01/2021 29/01/2021
                     *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,000 ***
                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                      30/01/2021 31/01/2021
                      รถตู้
                      3,688 บาท
                      ว่าง ที่
                      จองทัวร์
                      ทัวร์จันทบุรี เขาคิชฌกูฏ ซุปตาร์.. ปุ๊บปั๊บ รับบุญ
                      เดินทาง 30/01/2021 31/01/2021
                      *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,000 ***
                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                       04/02/2021 05/02/2021
                       รถตู้
                       3,688 บาท
                       ว่าง ที่
                       จองทัวร์
                       ทัวร์จันทบุรี เขาคิชฌกูฏ ซุปตาร์.. ปุ๊บปั๊บ รับบุญ
                       เดินทาง 04/02/2021 05/02/2021
                       *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,000 ***
                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                        06/02/2021 07/02/2021
                        รถตู้
                        3,688 บาท
                        ว่าง ที่
                        จองทัวร์
                        ทัวร์จันทบุรี เขาคิชฌกูฏ ซุปตาร์.. ปุ๊บปั๊บ รับบุญ
                        เดินทาง 06/02/2021 07/02/2021
                        *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,000 ***
                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                         11/02/2021 12/02/2021
                         รถตู้
                         3,688 บาท
                         ว่าง ที่
                         จองทัวร์
                         ทัวร์จันทบุรี เขาคิชฌกูฏ ซุปตาร์.. ปุ๊บปั๊บ รับบุญ
                         เดินทาง 11/02/2021 12/02/2021
                         *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,000 ***
                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                          13/02/2021 14/02/2021
                          รถตู้
                          3,688 บาท
                          ว่าง ที่
                          จองทัวร์
                          ทัวร์จันทบุรี เขาคิชฌกูฏ ซุปตาร์.. ปุ๊บปั๊บ รับบุญ
                          เดินทาง 13/02/2021 14/02/2021
                          *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,000 ***
                          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                           18/02/2021 19/02/2021
                           รถตู้
                           3,688 บาท
                           ว่าง ที่
                           จองทัวร์
                           ทัวร์จันทบุรี เขาคิชฌกูฏ ซุปตาร์.. ปุ๊บปั๊บ รับบุญ
                           เดินทาง 18/02/2021 19/02/2021
                           *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,000 ***
                           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                            20/02/2021 21/02/2021
                            รถตู้
                            3,688 บาท
                            ว่าง ที่
                            จองทัวร์
                            ทัวร์จันทบุรี เขาคิชฌกูฏ ซุปตาร์.. ปุ๊บปั๊บ รับบุญ
                            เดินทาง 20/02/2021 21/02/2021
                            *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,000 ***
                            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                             25/02/2021 26/02/2021
                             รถตู้
                             3,688 บาท
                             ว่าง ที่
                             จองทัวร์
                             ทัวร์จันทบุรี เขาคิชฌกูฏ ซุปตาร์.. ปุ๊บปั๊บ รับบุญ
                             เดินทาง 25/02/2021 26/02/2021
                             *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,000 ***
                             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                              27/02/2021 28/02/2021
                              รถตู้
                              3,688 บาท
                              ว่าง ที่
                              จองทัวร์
                              ทัวร์จันทบุรี เขาคิชฌกูฏ ซุปตาร์.. ปุ๊บปั๊บ รับบุญ
                              เดินทาง 27/02/2021 28/02/2021
                              *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,000 ***
                              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                               04/03/2021 05/03/2021
                               รถตู้
                               3,688 บาท
                               ว่าง ที่
                               จองทัวร์
                               ทัวร์จันทบุรี เขาคิชฌกูฏ ซุปตาร์.. ปุ๊บปั๊บ รับบุญ
                               เดินทาง 04/03/2021 05/03/2021
                               *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,000 ***
                               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                06/03/2021 07/03/2021
                                รถตู้
                                3,688 บาท
                                ว่าง ที่
                                จองทัวร์
                                ทัวร์จันทบุรี เขาคิชฌกูฏ ซุปตาร์.. ปุ๊บปั๊บ รับบุญ
                                เดินทาง 06/03/2021 07/03/2021
                                *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,000 ***
                                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                 11/03/2021 12/03/2021
                                 รถตู้
                                 3,688 บาท
                                 ว่าง ที่
                                 จองทัวร์
                                 ทัวร์จันทบุรี เขาคิชฌกูฏ ซุปตาร์.. ปุ๊บปั๊บ รับบุญ
                                 เดินทาง 11/03/2021 12/03/2021
                                 *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,000 ***
                                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                  13/03/2021 14/03/2021
                                  รถตู้
                                  3,688 บาท
                                  ว่าง ที่
                                  จองทัวร์
                                  ทัวร์จันทบุรี เขาคิชฌกูฏ ซุปตาร์.. ปุ๊บปั๊บ รับบุญ
                                  เดินทาง 13/03/2021 14/03/2021
                                  *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,000 ***
                                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                   Share on social networks
                                   โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
                                   • รถบัส
                                   • ธ.ค.63 - ม.ค.64
                                   • 3 วัน 1 คืน
                                   • 107 ครั้ง
                                   เริ่มต้น 3,999 บาท
                                   รหัส 008-0012
                                   3 วัน 1 คืน
                                   รถบัส
                                   เริ่มต้น 3,999 บาท
                                   • รถตู้
                                   • พ.ย.63 - ธ.ค.63
                                   • 4 วัน 2 คืน
                                   • 111 ครั้ง
                                   เริ่มต้น 4,999 บาท
                                   • รถตู้
                                   • ก.พ.64 - มี.ค.64
                                   • 4 วัน 2 คืน
                                   • 18 ครั้ง
                                   เริ่มต้น 5,999 บาท
                                   ชื่นชอบ