ทัวร์จันทบุรี ตามรอยพระพุทธบาท เขาคิชฌกุฏ

อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฎ l วัดกระทิง l วัดเขาสุกิม

ทัวร์จันทบุรี ตามรอยพระพุทธบาท เขาคิชฌกุฏ

รหัส 006-0066
วันที่เดินทาง
ธ.ค.63 - มี.ค.64
ช่วงเวลา
1 วัน 0 คืน
เดินทางโดย
รถบัส
ราคาเริ่มต้น
999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
78 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ-จันทบุรี-อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฎ –วัดกระทิง-วัดเขาสุกิม-กรุงเทพฯ

00.30 : คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย (จุดจอดรถ เดอะบาซาร์ รัชดาภิเษก แยกรัชดา ฝั่งลานพระศิวะ) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ เพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยวและเป็นไปตามมาตรฐาน SHA เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจวัดอุณหภูมิของลูกค้าเพื่อคัดกรองก่อนขึ้นรถ บนรถจะมีแอลกอฮอล์เจลล้างมือให้บริการ

01.00 : ออกเดินทางสู่ อ.คิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี โดยรถตู้ปรับอากาศระหว่างทาง เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

06.00 : เดินทางถึง อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฎ อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี นำท่านโดยสารรถสองแถวขึ้นเขาคิชฌกูฏ

10.00 : คณะพร้อมกันที่จุดนัดหมาย นำท่านเดินทางสู่ วัดกระทิง เพื่อสักการะหลวงพ่อเขียน เป็น 1 ในวัดที่มีชื่อเสียงของเมืองจันทรบุรี

11.00 : ท่านเดินทางสู่ วัดเขาสุกิม เพื่อสักการะสังขาลหลวงพ่อสมชาย เป็นวัดที่มีชื่อเสียงของเมืองจันทรบุรี

กลางวัน : อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

บ่าย : เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

18.00 : เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ


เงื่อนไข
 1. รถบัสปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ
 2. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 3. พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์ 1เที่ยว
 4. มัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
 2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
 4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จำนวน 100 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน
 5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น) (กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)
 1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
 2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
 3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่านโดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า
 5. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป้นสำคัญ
 6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด
ช่วงเดินทาง
16/01/2021 16/01/2021
การเดินทาง
รถบัส
จำนวน
ราคา
999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์จันทบุรี ตามรอยพระพุทธบาท เขาคิชฌกุฏ
เดินทาง 16/01/2021 16/01/2021
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  17/01/2021 17/01/2021
  การเดินทาง
  รถบัส
  จำนวน
  ราคา
  999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์จันทบุรี ตามรอยพระพุทธบาท เขาคิชฌกุฏ
  เดินทาง 17/01/2021 17/01/2021
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   23/01/2021 23/01/2021
   การเดินทาง
   รถบัส
   จำนวน
   ราคา
   999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์จันทบุรี ตามรอยพระพุทธบาท เขาคิชฌกุฏ
   เดินทาง 23/01/2021 23/01/2021
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    24/01/2031 24/01/2021
    การเดินทาง
    รถบัส
    จำนวน
    ราคา
    999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์จันทบุรี ตามรอยพระพุทธบาท เขาคิชฌกุฏ
    เดินทาง 24/01/2031 24/01/2021
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     30/01/2021 30/01/2021
     การเดินทาง
     รถบัส
     จำนวน
     ราคา
     999 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์จันทบุรี ตามรอยพระพุทธบาท เขาคิชฌกุฏ
     เดินทาง 30/01/2021 30/01/2021
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      05/02/2021 05/02/2021
      การเดินทาง
      รถบัส
      จำนวน
      ราคา
      999 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์จันทบุรี ตามรอยพระพุทธบาท เขาคิชฌกุฏ
      เดินทาง 05/02/2021 05/02/2021
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       07/02/2021 07/02/2021
       การเดินทาง
       รถบัส
       จำนวน
       ราคา
       999 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์จันทบุรี ตามรอยพระพุทธบาท เขาคิชฌกุฏ
       เดินทาง 07/02/2021 07/02/2021
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        12/02/2021 12/02/2021
        การเดินทาง
        รถบัส
        จำนวน
        ราคา
        999 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์จันทบุรี ตามรอยพระพุทธบาท เขาคิชฌกุฏ
        เดินทาง 12/02/2021 12/02/2021
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         13/02/2020 13/02/2020
         การเดินทาง
         รถบัส
         จำนวน
         ราคา
         999 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์จันทบุรี ตามรอยพระพุทธบาท เขาคิชฌกุฏ
         เดินทาง 13/02/2020 13/02/2020
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          14/02/2021 14/02/2021
          การเดินทาง
          รถบัส
          จำนวน
          ราคา
          999 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์จันทบุรี ตามรอยพระพุทธบาท เขาคิชฌกุฏ
          เดินทาง 14/02/2021 14/02/2021
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           19/02/2021 19/02/2021
           การเดินทาง
           รถบัส
           จำนวน
           ราคา
           999 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์จันทบุรี ตามรอยพระพุทธบาท เขาคิชฌกุฏ
           เดินทาง 19/02/2021 19/02/2021
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            20/02/2021 20/02/2021
            การเดินทาง
            รถบัส
            จำนวน
            ราคา
            999 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์จันทบุรี ตามรอยพระพุทธบาท เขาคิชฌกุฏ
            เดินทาง 20/02/2021 20/02/2021
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             21/02/2021 21/02/2021
             การเดินทาง
             รถบัส
             จำนวน
             ราคา
             999 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์จันทบุรี ตามรอยพระพุทธบาท เขาคิชฌกุฏ
             เดินทาง 21/02/2021 21/02/2021
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              ช่วงเดินทาง
              26/02/2021 26/02/2021
              การเดินทาง
              รถบัส
              จำนวน
              ราคา
              999 บาท
              จอง
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์จันทบุรี ตามรอยพระพุทธบาท เขาคิชฌกุฏ
              เดินทาง 26/02/2021 26/02/2021
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               ช่วงเดินทาง
               27/02/2021 27/02/2021
               การเดินทาง
               รถตู้
               จำนวน
               ราคา
               999 บาท
               จอง
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์จันทบุรี ตามรอยพระพุทธบาท เขาคิชฌกุฏ
               เดินทาง 27/02/2021 27/02/2021
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                ช่วงเดินทาง
                28/02/2021 28/02/2021
                การเดินทาง
                รถบัส
                จำนวน
                ราคา
                999 บาท
                จอง
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                ทัวร์จันทบุรี ตามรอยพระพุทธบาท เขาคิชฌกุฏ
                เดินทาง 28/02/2021 28/02/2021
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 ช่วงเดินทาง
                 05/03/2021 05/03/2021
                 การเดินทาง
                 รถบัส
                 จำนวน
                 ราคา
                 999 บาท
                 จอง
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 ทัวร์จันทบุรี ตามรอยพระพุทธบาท เขาคิชฌกุฏ
                 เดินทาง 05/03/2021 05/03/2021
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  ช่วงเดินทาง
                  06/03/2021 06/03/2021
                  การเดินทาง
                  รถบัส
                  จำนวน
                  ราคา
                  999 บาท
                  จอง
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  ทัวร์จันทบุรี ตามรอยพระพุทธบาท เขาคิชฌกุฏ
                  เดินทาง 06/03/2021 06/03/2021
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   ช่วงเดินทาง
                   07/03/2021 07/03/2021
                   การเดินทาง
                   รถบัส
                   จำนวน
                   ราคา
                   999 บาท
                   จอง
                   ว่าง ที่
                   จองทัวร์
                   ทัวร์จันทบุรี ตามรอยพระพุทธบาท เขาคิชฌกุฏ
                   เดินทาง 07/03/2021 07/03/2021
                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                    ช่วงเดินทาง
                    12/03/2021 12/03/2021
                    การเดินทาง
                    รถบัส
                    จำนวน
                    ราคา
                    999 บาท
                    จอง
                    ว่าง ที่
                    จองทัวร์
                    ทัวร์จันทบุรี ตามรอยพระพุทธบาท เขาคิชฌกุฏ
                    เดินทาง 12/03/2021 12/03/2021
                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                     ช่วงเดินทาง
                     13/03/2021 13/03/2021
                     การเดินทาง
                     รถบัส
                     จำนวน
                     ราคา
                     999 บาท
                     จอง
                     ว่าง ที่
                     จองทัวร์
                     ทัวร์จันทบุรี ตามรอยพระพุทธบาท เขาคิชฌกุฏ
                     เดินทาง 13/03/2021 13/03/2021
                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                      ช่วงเดินทาง
                      14/03/2021 14/03/2021
                      การเดินทาง
                      รถบัส
                      จำนวน
                      ราคา
                      999 บาท
                      จอง
                      ว่าง ที่
                      จองทัวร์
                      ทัวร์จันทบุรี ตามรอยพระพุทธบาท เขาคิชฌกุฏ
                      เดินทาง 14/03/2021 14/03/2021
                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                       16/01/2021 16/01/2021
                       รถบัส
                       999 บาท
                       ว่าง ที่
                       จองทัวร์
                       ทัวร์จันทบุรี ตามรอยพระพุทธบาท เขาคิชฌกุฏ
                       เดินทาง 16/01/2021 16/01/2021
                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                        17/01/2021 17/01/2021
                        รถบัส
                        999 บาท
                        ว่าง ที่
                        จองทัวร์
                        ทัวร์จันทบุรี ตามรอยพระพุทธบาท เขาคิชฌกุฏ
                        เดินทาง 17/01/2021 17/01/2021
                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                         23/01/2021 23/01/2021
                         รถบัส
                         999 บาท
                         ว่าง ที่
                         จองทัวร์
                         ทัวร์จันทบุรี ตามรอยพระพุทธบาท เขาคิชฌกุฏ
                         เดินทาง 23/01/2021 23/01/2021
                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                          24/01/2031 24/01/2021
                          รถบัส
                          999 บาท
                          ว่าง ที่
                          จองทัวร์
                          ทัวร์จันทบุรี ตามรอยพระพุทธบาท เขาคิชฌกุฏ
                          เดินทาง 24/01/2031 24/01/2021
                          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                           30/01/2021 30/01/2021
                           รถบัส
                           999 บาท
                           ว่าง ที่
                           จองทัวร์
                           ทัวร์จันทบุรี ตามรอยพระพุทธบาท เขาคิชฌกุฏ
                           เดินทาง 30/01/2021 30/01/2021
                           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                            05/02/2021 05/02/2021
                            รถบัส
                            999 บาท
                            ว่าง ที่
                            จองทัวร์
                            ทัวร์จันทบุรี ตามรอยพระพุทธบาท เขาคิชฌกุฏ
                            เดินทาง 05/02/2021 05/02/2021
                            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                             07/02/2021 07/02/2021
                             รถบัส
                             999 บาท
                             ว่าง ที่
                             จองทัวร์
                             ทัวร์จันทบุรี ตามรอยพระพุทธบาท เขาคิชฌกุฏ
                             เดินทาง 07/02/2021 07/02/2021
                             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                              12/02/2021 12/02/2021
                              รถบัส
                              999 บาท
                              ว่าง ที่
                              จองทัวร์
                              ทัวร์จันทบุรี ตามรอยพระพุทธบาท เขาคิชฌกุฏ
                              เดินทาง 12/02/2021 12/02/2021
                              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                               13/02/2020 13/02/2020
                               รถบัส
                               999 บาท
                               ว่าง ที่
                               จองทัวร์
                               ทัวร์จันทบุรี ตามรอยพระพุทธบาท เขาคิชฌกุฏ
                               เดินทาง 13/02/2020 13/02/2020
                               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                14/02/2021 14/02/2021
                                รถบัส
                                999 บาท
                                ว่าง ที่
                                จองทัวร์
                                ทัวร์จันทบุรี ตามรอยพระพุทธบาท เขาคิชฌกุฏ
                                เดินทาง 14/02/2021 14/02/2021
                                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                 19/02/2021 19/02/2021
                                 รถบัส
                                 999 บาท
                                 ว่าง ที่
                                 จองทัวร์
                                 ทัวร์จันทบุรี ตามรอยพระพุทธบาท เขาคิชฌกุฏ
                                 เดินทาง 19/02/2021 19/02/2021
                                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                  20/02/2021 20/02/2021
                                  รถบัส
                                  999 บาท
                                  ว่าง ที่
                                  จองทัวร์
                                  ทัวร์จันทบุรี ตามรอยพระพุทธบาท เขาคิชฌกุฏ
                                  เดินทาง 20/02/2021 20/02/2021
                                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                   21/02/2021 21/02/2021
                                   รถบัส
                                   999 บาท
                                   ว่าง ที่
                                   จองทัวร์
                                   ทัวร์จันทบุรี ตามรอยพระพุทธบาท เขาคิชฌกุฏ
                                   เดินทาง 21/02/2021 21/02/2021
                                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                    26/02/2021 26/02/2021
                                    รถบัส
                                    999 บาท
                                    ว่าง ที่
                                    จองทัวร์
                                    ทัวร์จันทบุรี ตามรอยพระพุทธบาท เขาคิชฌกุฏ
                                    เดินทาง 26/02/2021 26/02/2021
                                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                     27/02/2021 27/02/2021
                                     รถตู้
                                     999 บาท
                                     ว่าง ที่
                                     จองทัวร์
                                     ทัวร์จันทบุรี ตามรอยพระพุทธบาท เขาคิชฌกุฏ
                                     เดินทาง 27/02/2021 27/02/2021
                                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                      28/02/2021 28/02/2021
                                      รถบัส
                                      999 บาท
                                      ว่าง ที่
                                      จองทัวร์
                                      ทัวร์จันทบุรี ตามรอยพระพุทธบาท เขาคิชฌกุฏ
                                      เดินทาง 28/02/2021 28/02/2021
                                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                       05/03/2021 05/03/2021
                                       รถบัส
                                       999 บาท
                                       ว่าง ที่
                                       จองทัวร์
                                       ทัวร์จันทบุรี ตามรอยพระพุทธบาท เขาคิชฌกุฏ
                                       เดินทาง 05/03/2021 05/03/2021
                                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                        06/03/2021 06/03/2021
                                        รถบัส
                                        999 บาท
                                        ว่าง ที่
                                        จองทัวร์
                                        ทัวร์จันทบุรี ตามรอยพระพุทธบาท เขาคิชฌกุฏ
                                        เดินทาง 06/03/2021 06/03/2021
                                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                         07/03/2021 07/03/2021
                                         รถบัส
                                         999 บาท
                                         ว่าง ที่
                                         จองทัวร์
                                         ทัวร์จันทบุรี ตามรอยพระพุทธบาท เขาคิชฌกุฏ
                                         เดินทาง 07/03/2021 07/03/2021
                                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                          12/03/2021 12/03/2021
                                          รถบัส
                                          999 บาท
                                          ว่าง ที่
                                          จองทัวร์
                                          ทัวร์จันทบุรี ตามรอยพระพุทธบาท เขาคิชฌกุฏ
                                          เดินทาง 12/03/2021 12/03/2021
                                          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                           13/03/2021 13/03/2021
                                           รถบัส
                                           999 บาท
                                           ว่าง ที่
                                           จองทัวร์
                                           ทัวร์จันทบุรี ตามรอยพระพุทธบาท เขาคิชฌกุฏ
                                           เดินทาง 13/03/2021 13/03/2021
                                           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                            14/03/2021 14/03/2021
                                            รถบัส
                                            999 บาท
                                            ว่าง ที่
                                            จองทัวร์
                                            ทัวร์จันทบุรี ตามรอยพระพุทธบาท เขาคิชฌกุฏ
                                            เดินทาง 14/03/2021 14/03/2021
                                            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                             Share on social networks
                                             โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
                                             • Thai Lion Air
                                             • ธ.ค.63
                                             • 4 วัน 3 คืน
                                             • 74 ครั้ง
                                             เริ่มต้น 13,999 บาท
                                             รหัส 001-0079
                                             4 วัน 3 คืน
                                             Thai Lion Air
                                             เริ่มต้น 13,999 บาท
                                             ชื่นชอบ