ทัวร์จันทบุรี ชมวิวเนินนางพญา เที่ยวชุมชนเก่าริมแม่น้ำจันทบูร

ล่องแพเปียก – เพลินพุงโฮมสเตย์ – โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล-ชมวิวเนินนางพญา-ชุมชนเก่าริมแม่น้ำจันทบูร

ทัวร์จันทบุรี ชมวิวเนินนางพญา เที่ยวชุมชนเก่าริมแม่น้ำจันทบูร

รหัส 001-0096
วันที่เดินทาง
ส.ค.63-ธ.ค.63
ช่วงเวลา
2 วัน 1 คืน
เดินทางโดย
รถตู้
ราคาเริ่มต้น
3,599 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
74 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ - จันทบุรี(ขลุง) – กิจกรรมล่องแพ

05.00 : คณะพร้อมกัน ณ สวนลุมไนท์บาซาร์ รัชดาภิเษก ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศชั้นเดียว คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

05.30 : นำท่านเดินทางสู่จังหวัดจันทบุรี โดยรถบัสชั้นเดียระหว่างทางบริการ น้ำเปล่า ขนม น้ำ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อ.ขลุง เพื่อเดินทางเข้าพัก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ช.ม.)

 กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ รีสอร์ท
จากนั้นให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย สนุกสนานกับการทำกิจกรรมของรีสอร์ท อาทิเช่น ล่องแพเปียก, สไลด์เดอร์

เย็น : รับประทานอาหารเย็นซีฟู๊ดแบบไม่อั้น ณ รีสอร์ท

วันที่ 2 จุดชมวิวเนินนางพญา - โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล - ชุมชนเก่าริมแม่น้ำจันทบูร - กรุงเทพฯ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารรีสอร์ทที่พัก
นำท่านเดินแวะ จุดชมวิวเนินนางพญา ตั้งอยู่บนเนินริมทะเลใกล้กับหาดคุ้งวิมานและปากอ่าวคุ้งกระเบน เป็นจุดชมวิวที่ขึ้นชื่อของจันทบุรี
จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง  โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล  หรือเรียกสั้นๆว่า โบสถ์คริสต์เมืองจันทร์ ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
จากนั้นนำท่านชมความเป็นอยู่ชุมชนเก่าริมแม่น้ำจันทบูรเป็นชุมชนเก่าแก่ของชาวจีนและญวนอพยพตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ร้านของฝากบ้านเพ จ.ระยอง อาทิเช่น ปลาหมึก ปลาแห้งผลไม้แช่อิ่ม และอื่นๆ อีกมากมาย

17.00 : สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ

20.00 : ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมเก็บความประทับใจ


เงื่อนไข
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศชั้นเดียวนำเที่ยว และรับ-ส่ง ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามราย การที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าน้ำดื่มบริการวันละ 1 ขวด
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรรมธรรม์)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • กรณีที่มีเด็กอายุ 0-2 ปี ชำระค่าทัวร์ 50% จากราคาทัวร์ปกติของผู้ใหญ่
 • ค่าไกด์นำเที่ยวและพนักงานขับรถ ท่านละ 300 บาท (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่สินน้ำใจของท่าน (ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ แต่ไม่บังคับทิป)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 30 ท่าน และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • เมื่อชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 • มัคคุเทศก์ หัวหน้าทัวร์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามและมีประทับตราของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
ข้อมูลเพิ่มเติม
เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
กรุณาสำรองที่นั่งและชำระค่าทัวร์ท่านละ 2,000 บาท/ท่าน พร้อมส่งสำเนาบัตรประชาชน หลังจากทำการจองทัวร์ 2 วัน หากไม่ชำระตามที่บริษัทกำหนด บริษัทฯ จะถือว่าท่าน ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ ขออนุญาตตัดที่นั่งเพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นที่รอที่นั่ง เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว และส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 7 วัน

เงื่อนไขการยกเลิกการจอง
เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น เมื่อจองและชำระเงินแล้ว ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ เลื่อนการเดินทาง เปลี่ยนผู้เดินทาง หรือขอเงินคืนทุกกรณี กรณีเจ็บป่วยกะทันหัน จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ ตามความเป็นจริง และในกรณีเจ็บป่วยกระทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี และเมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

ช่วงเดินทาง
12/12/2020 13/12/2020
การเดินทาง
รถโค้ช
จำนวน
ราคา
3,599 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์จันทบุรี ชมวิวเนินนางพญา เที่ยวชุมชนเก่าริมแม่น้ำจันทบูร
เดินทาง 12/12/2020 13/12/2020
*** เด็ก ราคา 3,599 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  19/12/2020 20/12/2020
  การเดินทาง
  รถโค้ช
  จำนวน
  ราคา
  3,599 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์จันทบุรี ชมวิวเนินนางพญา เที่ยวชุมชนเก่าริมแม่น้ำจันทบูร
  เดินทาง 19/12/2020 20/12/2020
  *** เด็ก ราคา 3,599 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   26/12/2020 27/12/2020
   การเดินทาง
   รถโค้ช
   จำนวน
   ราคา
   3,599 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์จันทบุรี ชมวิวเนินนางพญา เที่ยวชุมชนเก่าริมแม่น้ำจันทบูร
   เดินทาง 26/12/2020 27/12/2020
   *** เด็ก ราคา 3,599 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    12/12/2020 13/12/2020
    รถโค้ช
    3,599 บาท
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์จันทบุรี ชมวิวเนินนางพญา เที่ยวชุมชนเก่าริมแม่น้ำจันทบูร
    เดินทาง 12/12/2020 13/12/2020
    *** เด็ก ราคา 3,599 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     19/12/2020 20/12/2020
     รถโค้ช
     3,599 บาท
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์จันทบุรี ชมวิวเนินนางพญา เที่ยวชุมชนเก่าริมแม่น้ำจันทบูร
     เดินทาง 19/12/2020 20/12/2020
     *** เด็ก ราคา 3,599 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      26/12/2020 27/12/2020
      รถโค้ช
      3,599 บาท
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์จันทบุรี ชมวิวเนินนางพญา เที่ยวชุมชนเก่าริมแม่น้ำจันทบูร
      เดินทาง 26/12/2020 27/12/2020
      *** เด็ก ราคา 3,599 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       Tags ที่เกี่ยวข้อง
       Share on social networks
       โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
       • รถบัส
       • ธ.ค.63 - ม.ค.64
       • 3 วัน 1 คืน
       • 107 ครั้ง
       เริ่มต้น 3,999 บาท
       รหัส 008-0012
       3 วัน 1 คืน
       รถบัส
       เริ่มต้น 3,999 บาท
       • รถตู้
       • ธ.ค.63 - ม.ค.64
       • 3 วัน 2 คืน
       • 64 ครั้ง
       เริ่มต้น 4,899 บาท
       รหัส 006-0125
       3 วัน 2 คืน
       รถตู้
       เริ่มต้น 4,899 บาท
       ชื่นชอบ