เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00-17.30 น.

นอกเวลาทำการติดต่อ Hotline ได้เลยค่ะ

Travel License : 11/03067

หน้าแรก

/

นครศรีธรรมราช

/

แพ็กเกจ สายมูเต็มวัน ไอ่ไข่ พรานบุญ ศาลหลักเมืองนคร วัดพระธาตุ 1วัน

แพ็กเกจ สายมูเต็มวัน ไอ่ไข่ พรานบุญ ศาลหลักเมืองนคร วัดพระธาตุ 1วัน

แพ็กเกจ สายมูเต็มวัน ไอ่ไข่ พรานบุญ ศาลหลักเมืองนคร วัดพระธาตุ 1วัน

รหัสทัวร์

PKG_0210

สถานที่

นครศรีธรรมราช

กำหนดการเดินทาง

01 พ.ย. 66 - 31 ธ.ค. 66

จำนวนวัน

1วัน

ราคาเริ่มต้น

999บาท/ท่าน

อัตราค่าบริการ

รายการ

ราคา/ท่าน

พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ

สถานะ

8-9 ท่าน

ราคา/ท่าน

999

พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ

2,000

6-7 ท่าน

ราคา/ท่าน

12,999

พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ

2,000

4-5 ท่าน

ราคา/ท่าน

1,699

พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ

2,000

2-3 ท่าน

ราคา/ท่าน

2,599

พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ

2,000

ไฮไลท์

ศาลหลักเมืองนคร

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

วัดยางใหญ่

วัดเจดีย์

รายละเอียดโปรแกรม

Day 1

รับท่าน ณ นครศรีธรรมราช-วัดยางใหญ่-วัดเจดีย์-ถนนเลียบชายทะเลที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของอ่าวไทย-จุดชมวิวเนินเทวดาและเนินนางฟ้า

ข้อตกลงและเงื่อนไข

อัตรานี้รวม

- ค่ารถตู้ปรับอากาศ (พร้อมคนขับ)

- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

- ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตาม เงื่อนไขของกรมธรรม์ *เงื่อนไขประกันการเดินทาง* ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง ** ลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่ **

อัตรานี้ไม่รวม

- ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช (ไป-กลับ )

- ค่าอ่าหารนอกเหนือจากรายการ

- ค่าชุดไหว้อื่นๆ

- ค่าทิปพนักงานขับรถตามความพึงพอใจ

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (ในกรณีออกใบกำกับภาษี) และ หัก ณ ที่จ่าย 3%

- ไม่รวมมักคุเทศก์นำเที่ยว

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว

     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด

             -  วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่ทำการชำระเงิน  
             -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
             -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน

          กรณีมีสลิปหลักฐานการโอน
             -  ส่งรูปสลิปการโอนเงินแจ้งทาง Line Official ของบริษัทไอดี 

             กรณีมีไม่มีหลักฐานการโอน
             -  จำนวนเงินที่ชำระ
             -  วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่ทำการชำระเงิน 
             -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
             - แจ้งช่องทางที่ทำรายการโอนเข้ามา เช่น โอนผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร, ผ่านโมบายแบงค์กิ้ง , ผ่านตู้ ATM เป็นต้น

จำนวนผู้เข้าชม 10 ครั้ง